Przepisy aukcji


Umowa kupna oraz Zasady aukcyjne

Rejestrując się jako kupujący („Kupujący” lub „Ty”) w Insurance Auto Auctions, Inc. lub jej spółkach zależnych lub podmiotach powiązanych (zwanych łącznie „IAA”), bądź też licytując pojazd lub zawierając jakąkolwiek transakcję za pośrednictwem IAA, Kupujący zgadza się postępować zgodnie z Zasadami aukcji IAA określonymi w niniejszym dokumencie („Zasady aukcji”), a także Warunkami korzystania z usługi IAA („Warunki korzystania”) i Polityką prywatności („Polityka prywatności”) (wszystkie dostępne na stronie www.iaai.com), które zostały w całości dołączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. W przypadku rozbieżności pomiędzy Warunkami korzystania lub Polityką prywatności a niniejszymi Zasadami aukcji niniejsze Zasady aukcji mają moc nadrzędną. Zasady aukcji, Warunki korzystania i Polityka prywatności tworzą razem „Umowę kupującego” pomiędzy Kupującym a IAA.

IAA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Zasadach aukcyjnych i w Umowie Nabywcy w dowolnym momencie za powiadomieniem Nabywcy. Wszelkie modyfikacje Zasad aukcyjnych (lub Warunków użytkowania lub Polityki prywatności) wchodzą w życie z chwilą opublikowania. Nabywca będzie zobowiązany do zaakceptowania każdej zmodyfikowanej wersji Zasad aukcyjnych przy pierwszym zalogowaniu się do portalu IAA Nabywcy po opublikowaniu zmodyfikowanej wersji. Złożenie przez Nabywcę oferty, wizyta w lokalizacji IAA, licytacja pojazdu lub inny udział w aukcji IAA po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w jakiejkolwiek części Umowy Nabywcy będzie oznaczać akceptację zmienionych warunków.

Rejestracja i licytowanie

Kwalifikowalność - Osoby fizyczne pragnące zarejestrować konto w IAA muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat i spełniać wszystkie wymogi nakładane przez obowiązujące prawa i przepisy federalne, stanowe i lokalne. Podmioty pragnące zarejestrować konto w IAA muszą spełniać wszystkie wymogi nakładane przez obowiązujące prawa i przepisy federalne, stanowe i lokalne. Ponadto zastosowanie mają również lokalne wymogi rejestracyjne witryny IAA. Firma IAA zastrzega sobie prawo do odmowy założenia lub do usunięcia konta Nabywcy w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny lub bez podawania przyczyny, za powiadomieniem lub bez powiadomienia.

Rejestracja - Każda osoba lub podmiot chcąc licytować w IAA musi się zarejestrować w IAA, wypełniając formularz rejestracyjny kupującego, dołączając dokument potwierdzający tożsamość (prawo jazdy, dowód osobisty, paszport itp.), dowód wymaganej licencji, jeśli dotyczy, inne dokumenty wymagane przez IAA oraz uiszczając stosowną opłatę rejestracyjną. Aby uzyskać dostęp do obiektu IAA lub składać oferty, należy przesłać kopie aktualnych licencji i zaświadczeń o zwolnieniu z podatku od sprzedaży w celu zatwierdzenia przez IAA. Członkostwo należy odnawiać co roku poprzez weryfikację poprawności aktualnych danych Kupującego i uiszczenie odpowiedniej opłaty rejestracyjnej. Licencje muszą zostać odnowione, przesłane i zatwierdzone przez IAA przed wygaśnięciem konta, aby zachować status aktywnego kupującego. Kupujący zgadza się kierować wszelkie pytania dotyczące pojazdów do IAA. Kupujący zgadza się nie kierować takich pytań do nadawców pojazdów, chyba że zostanie to polecone na piśmie przez IAA. Niewywiązywanie się przez Kupującego z bieżących zobowiązań określonych w niniejszym akapicie będzie skutkować zawieszeniem lub cofnięciem uprawnień Kupującego do zakupu pojazdów.

AUTOMATYCZNE POBIERANIE OPŁAT REJESTRACYJNYCH – CZŁONKOSTWO KUPUJĄCEGO JEST AUTOMATYCZNIE ODNAWIANE CO ROKU. DOKONUJĄC REJESTRACJI W IAA I PRZEKAZUJĄC IAA INFORMACJE DOTYCZĄCE KARTY KREDYTOWEJ W CELU UISZCZENIA OPŁAT REJESTRACYJNYCH, KUPUJĄCY UPOWAŻNIA IAA DO AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA JEGO REJESTRACJI CO ROKU ORAZ DO OBCIĄŻENIA KARTY KREDYTOWEJ KUPUJĄCEGO OPŁATAMI REJESTRACYJNYMI ZWIĄZANYMI Z ODNAWIANIEM CZŁONKOSTWA. OWE OPŁATY ZA ODNOWIENIE CZŁONKOSTWA BĘDĄ CO ROKU POBIERANE PIERWSZEGO DNIA PO UPŁYWIE OKRESU CZŁONKOSTWA KUPUJĄCEGO. KUPUJĄCY MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z CZŁONKOSTWA LUB ZAKOŃCZYĆ AUTOMATYCZNE ODNAWIANIE OPŁAT REJESTRACYJNYCH NA 30 DNI PRZED KOŃCEM OKRESU CZŁONKOSTWA KUPUJĄCEGO, KONTAKTUJĄC SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM IAA POD NUMEREM 877-937-4243 LUB ZA POŚREDNICTWEM ADRESU E-MAIL CustomerService@IAAI.com. JEŚLI KUPUJĄCY ZREZYGNUJE Z CZŁONKOSTWA PRZED ZAKOŃCZENIEM JEGO OKRESU, BĘDZIE ZOBOWIĄZANY UIŚCIĆ OPŁATY CZŁONKOWSKIE POZOSTAŁE DO KOŃCA BIEŻĄCEGO OKRESU CZŁONKOSTWA. OPŁATY ZA CZŁONKOSTWO NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI. ANULUJĄC CZŁONKOSTWO, KUPUJĄCY UTRACI WSZELKI DOSTĘP I AKTYWNY STATUS KUPUJĄCEGO PO WYGAŚNIĘCIU BIEŻĄCEGO OKRESU CZŁONKOSTWA.

Odnowienie licencji - Nabywca jest wyłącznie odpowiedzialny za uzyskanie i odnowienie wszelkich stosownych licencji w celu zachowania aktywnego statusu Nabywcy w witrynie IAA. Wszystkie odnowione lub zaktualizowane licencje muszą zostać przedłożone do IAA i zaakceptowane, zanim konto Nabywcy zostanie otwarte lub odnowione.

Autoryzowani licytanci - Firmy mogą upoważnić dodatkowych kupujących do składania ofert w ich imieniu, jeśli zezwala na to obowiązujące prawo. Aby aktywować uprawnienia do licytowania dla tych osób, wymagane jest wypełnienie Formularza wniosku o dodatkowego licytanta i uiszczenie dodatkowej opłaty. Ograniczenia dotyczące ilości dodatkowych kupujących na koncie firmy mogą być nałożone przez IAA według jej własnego uznania. System IAA nie zabrania wielu licytantom z tej samej firmy licytować się nawzajem przed lub w trakcie aukcji. Wszyscy licytanci ponoszą pełną odpowiedzialność za każdą ze złożonych przez siebie ofert, niezależnie od tego, przeciwko komu licytują, w tym osobie z ich własnej organizacji lub numerowi Kupującego IAA. Kupujący zapewnia i gwarantuje, że udostępni niniejsze Zasady aukcji, Warunki korzystania oraz Politykę prywatności wszystkim licytantom upoważnionym przez Kupującego. Kupujący przyjmuje wszelką odpowiedzialność za wszystkich upoważnionych przez niego licytantów i zgadza się chronić, bronić i zabezpieczyć firmę IAA przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, kosztami, wydatkami (w tym honorariami adwokackimi), grzywnami, orzeczeniami lub stratami wynikającymi z działalności owych upoważnionych licytantów lub związane z ich działalnością, w tym między innymi roszczeniami, które są przedawnione lub wyłączone na mocy Zasad aukcji.

Goście – Niektóre obiekty IAA pozwalają w pewnych okolicznościach na przyjmowanie gości powyżej 18 roku życia. Tylko zarejestrowani Kupujący o dobrej reputacji mogą licytować pojazdy. Przed wizytą w oddziale lub innym obiekcie IAA (łącznie „Obiekt”) należy potwierdzić zasady dotyczące gości. Kupujący zapewnia i gwarantuje, że udostępni niniejsze Zasady aukcji, Warunki korzystania i Politykę prywatności wszystkim jego gościom, i przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za każdego z jego gości oraz zgadza się chronić, bronić i zabezpieczyć firmę IAA przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, kosztami, wydatkami (w tym honorariami adwokackimi), grzywnami, orzeczeniami lub stratami wynikającymi z przyjęcia gości lub związanymi z ich przyjęciem.

Odpowiedzialność za konto - Kupujący jest odpowiedzialny za wszystkie transakcje na swoim koncie, w tym między innymi za wszystkie oferty złożone przez autoryzowanych licytantów oraz oferty złożone za pośrednictwem Centrum aukcyjnego IAA przy użyciu loginu i hasła wydanego Kupującemu. Konta nie mogą być przekazywane. W przypadku nieuprawnionego użycia dowodu tożsamości Kupującego lub jego danych logowania Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty poniesione przed otrzymaniem od IAA pisemnego powiadomienia o owym nieautoryzowanym użyciu.

Kontakt ze sprzedawcami - Wszelkie informacje dotyczące właściciela lub sprzedawcy pojazdu, które Kupujący może uzyskać, nie mogą być w całości lub w części wykorzystywane w jakikolwiek sposób. Każdy Kupujący, który w jakikolwiek sposób skontaktuje się lub wyśledzi właściciela albo sprzedawcę pojazdu, zostanie natychmiast wykluczony ze wszystkich aukcji IAA i może zostać zgłoszony do organów władzy.

Usunięcie konta Nabywcy - Firma IAA zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odebrania Nabywcy prawa do zakupów z dowolnego powodu lub bez podania przyczyny, z uprzednim powiadomieniem lub bez powiadomienia. Jeśli firma IAA zawiesi lub anuluje konto Nabywcy, Nabywca nie będzie w stanie założyć innego konta w IAA do czasu reaktywacji zawieszonego lub anulowanego konta.

Przestrzeganie przepisów prawa i warunków oraz odszkodowanie - Kupujący będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z usług IAA, licytowania lub kupowania pojazdów oraz transportu/ usuwania pojazdów po dokonaniu płatności. Zgodnie z obowiązującym prawem stanowym Kupujący bezzwłocznie przeniesie tytuł własności pojazdu na siebie i nie będzie angażował się w żadne praktyki, które można by zakwalifikować jako „pomijanie tytułu" lub „przeskakiwanie tytułu". KUPUJĄCY POWINIEN BRONIĆ, CHRONIĆ I ZABEZPIECZYĆ FIRMĘ IAA I JEJ AKCJONARIUSZY, DYREKTORÓW, KIEROWNIKÓW, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, AGENTÓW, SPÓŁKI MATKI, SPÓŁKI ZALEŻNE, SPÓŁKI STOWARZYSZONE I DOSTAWCÓW POJAZDÓW (ZWANYCH ŁĄCZNIE STRONAMI ZABEZPIECZONYMI) PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI, ODSZKODOWANIAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, KOSZTAMI, WYDATKAMI (W TYM HONORARIAMI ADWOKACKIMI), GRZYWNAMI, ORZECZENIAMI LUB STRATAMI ZWIĄZANYMI ALBO WYNIKAJĄCYMI Z NIEPRZESTRZEGANIA LUB DOMNIEMANEGO NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ KUPUJĄCEGO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WARUNKÓW UMOWY.

Osoby zakazane i kraje objęte sankcjami - Kupujący zapewnia i gwarantuje, że ani on ani żaden z jego pracowników, podmiotów stowarzyszonych, brokerów lub innych agentów, wykonawców lub przedstawicieli działających w jakimkolwiek charakterze, bezpośrednio lub pośrednio, w związku z jakimkolwiek pojazdem zakupionym na aukcji IAA nie jest ani nie będzie zaangażowany w żadną z następujących działalności: (i) eksport, reeksport, sprzedaż, dostarczanie (bezpośrednio lub pośrednio) jakichkolwiek towarów, usług lub technologii do jakiegokolwiek kraju objętego embargiem lub sankcjami przez Stany Zjednoczone (ii) zatrudnianie lub prowadzenie jakiejkolwiek działalności lub angażowanie się w jakąkolwiek transakcję lub kontakt z osobą lub podmiotem albo podmiotem powiązanym z taką osobą lub podmiotem, które dopuściły się aktów terrorystycznych, grożą ich popełnieniem lub je wspierają albo z osobami lub podmiotami, które w inny sposób figurują na liście Biura ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych („OFAC”) - specjalnie oznaczonych obywateli i osób zakazanych, w tym między innymi (do list można uzyskać dostęp pod następującym adresem internetowym: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/) (łącznie „Osoby zakazane”), w tym dokonywanie lub otrzymywanie jakichkolwiek wkładów finansowych, towarów lub usług na rzecz jakiejkolwiek osoby zakazanej; (iii) zajmowanie się lub w inny sposób angażowanie się w jakąkolwiek transakcję związaną z własnością lub udziałami w majątku zablokowanym zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym nr 13224 z dnia 24 września 2001 r. dotyczącym „Blokowania własności i zabraniania transakcji z osobami, które popełniają akty terrorystyczne, grożą ich popełnieniem lub je wspierają”; (iv) eksport, reeksport, przekierowywanie, przekazywanie lub w inny sposób pozbywanie się jakiegokolwiek produktu z naruszeniem przepisów prawnych Stanów Zjednoczonych, w tym między innymi przepisów ustawowych i wykonawczych administrowanych przez OFAC lub Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu („BIS”), zgodnie z którymi Stany Zjednoczone nakładają embarga handlowe i sankcje na niektóre kraje; lub (v) angażowanie się lub konspirowanie w celu zaangażowania się w jakąkolwiek transakcję, która uchyla się lub unika albo ma na celu uchylenie się lub uniknięcie albo próba naruszenia jakichkolwiek zakazów określonych w przepisach ustawowych i wykonawczych wprowadzonych przez OFAC lub BIS albo określonych w amerykańskich przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, a Kupujący zawsze będzie przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów, regulacji, zasad i zarządzeń wykonawczych, w tym między innymi amerykańską ustawę Patriot Act z 2001 roku oraz ustawy dotyczące przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu i kontroli aktywów.

Przeciwdziałanie korupcji - Kupujący niniejszym zapewnia, gwarantuje i poświadcza, że on i jego pracownicy, podmioty stowarzyszone, brokerzy lub inni agenci, wykonawcy lub przedstawiciele działający w jakimkolwiek charakterze będą zawsze przestrzegać amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych („FCPA”) oraz wszelkich podobnych przepisów, a Kupujący ponadto zapewnia, gwarantuje i poświadcza, że w odniesieniu do pojazdów zakupionych na aukcji IAA Kupujący i jego pracownicy, podmioty stowarzyszone, brokerzy lub inni agenci, wykonawcy lub przedstawiciele działający w jakimkolwiek charakterze, nie będą: (i) płacić, oferować lub zgadzać się zapłacić albo doprowadzić do zapłaty, bezpośrednio lub pośrednio, w związku z niniejszą Umową, jakichkolwiek datków, opłat lub prowizji na cele polityczne FCPA, z późniejszymi zmianami; (ii) oferować, płacić, obiecywać zapłatę lub upoważniać wypłatę jakichkolwiek pieniędzy lub oferować, wręczać, obiecywać wręczanie lub upoważniać do wręczania jakichkolwiek wartościowych rzeczy urzędnikowi zagranicznemu („urzędnik zagraniczny” zgodnie z definicją w FCPA, z późniejszymi zmianami), jakiejkolwiek zagranicznej partii politycznej lub jej urzędnikowi albo jakiemukolwiek kandydatowi na urząd polityczny lub jakiejkolwiek osobie, wiedząc lub mając świadomość, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż całość lub część owych pieniędzy lub rzeczy wartościowych zostanie zaoferowana, podarowana lub obiecana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiemukolwiek zagranicznemu urzędnikowi, jakiejkolwiek zagranicznej partii politycznej lub jej urzędnikowi albo jakiemukolwiek kandydatowi na urząd polityczny w celu (a) wpłynięcia na jakiekolwiek działanie lub decyzję owego zagranicznego urzędnika występującego w charakterze urzędowym lub nakłaniania owego zagranicznego urzędnika do podjęcia lub zaniechania jakiegokolwiek działania z naruszeniem jego obowiązków albo uzyskania jakiejkolwiek niestosownej korzyści lub nakłaniania owego zagranicznego urzędnika do wykorzystania swojego wpływu na obcy rząd lub jego urzędy celem wpłynięcia na jakiekolwiek działanie lub decyzję takiego rządu lub urzędu, aby pomóc owej osobie w uzyskaniu lub utrzymaniu działalności z jakąkolwiek osobą lub dla niej, bądź też w skierowaniu działalności do jakiejkolwiek osoby; lub (b) wpłynięcia na jakiekolwiek działania lub decyzje jakiejkolwiek osoby, wiedząc, że całość lub część takich pieniędzy lub wartościowych rzeczy zostanie zaoferowana, podarowana lub obiecana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiemukolwiek zagranicznemu urzędnikowi (lub zagranicznej partii politycznej) albo jakiemukolwiek kandydatowi na zagraniczne stanowisko polityczne w jednym z zabronionych celów opisanych powyżej; lub (iii) osobom, które występują w charakterze urzędowym w imieniu jakiegokolwiek rządu, agencji rządowej, partii politycznej, kandydata na urząd polityczny lub publicznej organizacji międzynarodowej.

Eksport - Wszyscy Kupujący powinni przestrzegać wszelkich obowiązujących Administracyjnych przepisów eksportowych.

Zwolnienie z odpowiedzialności i odszkodowanie za urazy i szkody majątkowe - KUPUJĄCY PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE OBIEKTY IAA STANOWIĄ ZAGROŻENIA DLA OSÓB I MIENIA. NA PRZYKŁAD FIRMA IAA POSIADA ŁADOWARKI, KTÓRE UTRUDNIAJĄ DOSTRZEŻENIE POSZCZEGÓLNYCH OSÓB LUB MIENIA. INWENTARZ POJAZDÓW IAA ZAWIERA POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNE CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA. W OBIEKTACH IAA NIEKTÓRE POWIERZCHNIE SĄ NIERÓWNE, A OBIEKTY SĄ OTWARTE PRZEZ CAŁY ROK W NIEDOGODNYCH WARUNKACH POGODOWYCH, KTÓRE MOGĄ UTRUDNIĆ CHODZENIE. BĘDĄC ŚWIADOMYM TEGO RYZYKA I INNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ IAA, KUPUJĄCY W PEŁNI BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM DO OBIEKTÓW IAA. KUPUJĄCY I JAKIKOLWIEK PRACOWNIK, WYKONAWCA, PRZEDSTAWICIEL, PRZEWOŹNIK, KLIENT LUB GOŚĆ KUPUJĄCEGO LUB UŻYTKOWNIKA KONTA KUPUJĄCEGO (ŁĄCZNIE ZWANI „PRZEDSTAWICIELAMI KUPUJĄCEGO”) NIEODWOŁALNIE I BEZWARUNKOWO ZWALNIAJĄ STRONY ZABEZPIECZONE IAA Z WSZELKICH ROSZCZEŃ, ODSZKODOWAŃ, ZOBOWIĄZAŃ, STRAT, ORZECZEŃ, KOSZTÓW LUB WYDATKÓW (W TYM HONORARIÓW ADWOKACKICH) WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z ROSZCZENIAMI Z TYTUŁU OBRAŻEŃ CIAŁA, USZKODZENIA MIENIA LUB INNYCH ZDARZEŃ NA TERENIE NALEŻĄCYM DO IAA, SPOWODOWANYCH ZANIEDBANIEM IAA LUB WYNIKAJĄCYCH Z INNYCH PRZYCZYN. KUPUJĄCY ROZUMIE, ŻE JEST TO OGÓLNE WYŁĄCZENIE I ŻE JEST NIM PRAWNIE ZWIĄZANY. KUPUJĄCY I PRZEDSTAWICIELE KUPUJĄCEGO W PEŁNI ROZUMIEJĄ I ŚWIADOMIE ZRZEKAJĄ SIĘ OCHRONY ORAZ WSZELKICH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU CYWILNEGO STANU KALIFORNIA §1542 (LUB PODOBNYCH POSTANOWIEŃ PRAWNYCH W INNEJ JURYSDYKCJI), WEDŁUG KTÓREGO: „OGÓLNE WYŁĄCZENIE NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE ZNA LUB PODEJRZEWA ICH ISTNIENIE NA SWOJĄ KORZYŚĆ W MOMENCIE DOKONANIA WYŁĄCZENIA, KTÓRA BĘDĄC MU ZNANĄ MUSI ZASADNICZO WPŁYNĄĆ NA ROZSTRZYGNIĘCIE Z DŁUŻNIKIEM”. PONADTO KUPUJĄCY ZGADZA SIĘ ZABEZPIECZYĆ, CHRONIĆ I BRONIĆ STRONY ZABEZPIECZONE IAA PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI, ODSZKODOWANIAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, STRATAMI, ORZECZENIAMI, KOSZTAMI LUB WYDATKAMI (W TYM HONORARIAMI ADWOKACKIMI) WYNIKAJĄCYMI LUB ZWIĄZANYMI Z ROSZCZENIAMI PRZEDSTAWICIELI KUPUJĄCEGO W ZWIĄZKU Z OBRAŻENIAMI CIAŁA LUB USZKODZENIEM MIENIA NA TERENIE OBIEKTU IAA, SPOWODOWANYMI ZANIEDBANIEM IAA LUB WYNIKAJĄCYMI Z INNYCH PRZYCZYN. KUPUJĄCY ZAPEWNIA I GWARANTUJE, ŻE UDOSTĘPNI NINIEJSZE ZASADY AUKCJI, WARUNKI KORZYSTANIA I POLITYKĘ PRYWATNOŚCI WSZYSTKIM SWOIM PRZEDSTAWICIELOM I PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKICH SWOICH PRZEDSTAWICIELI ORAZ ZGADZA SIĘ CHRONIĆ, BRONIĆ I ZABEZPIECZYĆ IAA PRZED JAKIMIKOLWIEK ROSZCZENIAMI, ODSZKODOWANIAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, KOSZTAMI, WYDATKAMI (W TYM HONORARIAMI ADWOKACKIMI), GRZYWNAMI, ORZECZENIAMI LUB STRATAMI WYNIKAJĄCYMI Z DZIAŁALNOŚCI TAKIEGO PRZEDSTAWICIELA KUPUJĄCEGO LUB ZWIĄZANYMI Z NIĄ.

Kalkulator kosztów i „Szacowany koszt naprawy” są wartościami szacunkowymi - Kalkulator kosztów i szacowany koszt naprawy (łącznie „ECR”) mają na celu pomóc Kupującym w oszacowaniu całkowitych kosztów i nie stanowią wyceny ani oferty finansowania. Nie ma pewności, że podane wartości szacunkowe będą aktualne lub właściwe, a ECR nie należy traktować jako ostatecznej kalkulacji lub weryfikacji łącznych opłat. Firma IAA nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących funkcjonalności lub dokładności ECR i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem lub dostępem do ECR przez Kupującego, w tym między innymi za jakiekolwiek błędy lub pominięcia. Kupujący, którzy zdecydują się korzystać z tego narzędzia, zobowiązują się uiścić wszelkie wymagane opłaty, niezależnie od tego, czy zostały one uwzględnione w ECR.

Ocena i szacowana wartość pojazdu IAA - Firma IAA może, według własnego uznania lub za opłatą, przedstawić ocenę pojazdu IAA. Ten wynik jest subiektywną oceną stanu pojazdu. Zastrzeżenia, zapewnienia i gwarancje zawarte w Zasadach aukcji oraz Ocena pojazdu IAA nie zapewniają ani nie gwarantują, że pojazd można naprawić, że jego silnik się uruchomi lub że kwalifikuje się jako „Odpala i jeździ” („Run & Drive”), ani że ma minimalne uszkodzenia lub jest w nienaruszonym stanie.

Raport diagnostyki pojazdu II („OBDII”) - Firma IAA może, według własnego uznania lub za opłatą, przedstawić raport diagnostyczny OBDII, aby pomóc w procesie licytacji i zakupu. Informacje w nich zawarte, w tym kody usterek diagnostycznych, najczęściej zgłaszane naprawy, najczęstsze naprawy, porady profesjonalne oraz dane szczegółowe nie są tworzone, generowane ani analizowane przez firmę IAA i mogą występować inne lub dodatkowe przyczyny kodów usterek pojazdu, bądź też dodatkowe uszkodzenia nie uwzględnione w OBD. Przedstawiając raport, firma IAA nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych. Firma IAA zaleca skonsultować się z profesjonalną stacją naprawczą posiadającą odpowiednią wiedzę w celu prawidłowej diagnozy i naprawy problemów związanych z kodami usterek.

Przyznanie pojazdu/Anulowanie sprzedaży/Wyłączenie i odszkodowanie za błędy aukcyjne - Każde przyznanie pojazdu licytantowi oferującemu najwyższą cenę podlega zatwierdzeniu przez nadawcę pojazdu. IAA zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie, według własnego uznania i z powiadomieniem lub bez, do cofnięcia, odroczenia lub anulowania sprzedaży albo odwołania przyznania pojazdu w dowolnym momencie przed otrzymaniem przez Kupującego przyznanego tytułu własności. Nie ograniczając powyższego, IAA ma również prawo, według własnego uznania, wycofać, unieważnić lub anulować wszelkie oferty lub sprzedaże złożone na pojazdy wystawione z niepoprawnymi cenami lub z jakimkolwiek błędem lub zaniedbaniem IAA. Obejmuje to między innymi nieprawidłowe minimalne ceny ofertowe określone dla pojazdów i nieprawidłowe ceny sprzedaży ustawione dla pojazdów z opcją Kup teraz. KUPUJĄCY NIEODWOŁALNIE I BEZWARUNKOWO ZWALNIA STRONY ZABEZPIECZONE IAA Z WSZELKICH ROSZCZEŃ, ODSZKODOWAŃ, ZOBOWIĄZAŃ, STRAT, ORZECZEŃ, KOSZTÓW LUB WYDATKÓW (W TYM HONORARIÓW ADWOKACKICH) WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z ANULOWANIEM LUB ODROCZENIEM SPRZEDAŻY, REZYGNACJĄ PRZYZNANIA POJAZDU LUB ODSTĄPIENIEM OD SPRZEDAŻY Z POWODU ZANIEDBANIA IAA LUB W INNY SPOSÓB. KUPUJĄCY ZABEZPIECZA, BRONI I CHRONI STRONY ZABEZPIECZONE IAA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY, ZOBOWIĄZANIA, KOSZTY LUB WYDATKI (W TYM HONORARIA ADWOKACKIE) WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z ROSZCZENIAMI PRZEDSTAWICIELI KUPUJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ANULOWANIEM LUB ODŁOŻENIEM SPRZEDAŻY, WYCOFANIEM PRZYZNANEGO POJAZDU LUB COFNIĘCIEM SPRZEDAŻY.

Negocjacje: Nie osiągnięto rezerwy – Wszystkie pojazdy wystawione są na licytację „z rezerwą", co oznacza, że sprzedaż podlega zatwierdzeniu przez konsygnanta i może obejmować wymóg osiągnięcia określonej ceny minimalnej przed zatwierdzeniem przez konsygnanta sprzedaży pojazdu na rzecz Nabywcy. W przypadku nieosiągnięcia wymaganej rezerwy i/lub niezatwierdzenia przez konsygnanta sprzedaży przed przyjęciem przez licytatora ofert zamykających, firma IAA zastrzega sobie prawo do przedstawienia Nabywcy kontrofert(y) w drodze negocjacji warunków sprzedaży pomiędzy konsygnantem a Nabywcą.

Negocjacje: Licytacje automatyczne i błyskawiczne – Nabywca ma możliwość złożenia oferty przedlicytacyjnej w ramach licytacji automatycznej lub błyskawicznej, określając maksymalną kwotę jaką skłonny jest zapłacić za dany pojazd. Funkcja licytacji automatycznej/błyskawicznej umożliwia Systemowi składanie ofert w imieniu Nabywcy od kwoty wywoławczej do kwoty określonej jako maksymalna oferta automatyczna/błyskawiczna Nabywcy. W przypadku nieosiągnięcia rezerwy przed przyjęciem przez licytatora ofert zamykających, Nabywca wyraża zgodę na przedstawienie kontrofert(y) przez konsygnanta. Jeżeli kontroferta konsygnanta zawiera się w określonym przez Nabywcę zakresie maksymalnej oferty automatycznej/błyskawicznej, Nabywca wyraża zgodę na automatyczną akceptację przez System kwoty kontroferty konsygnanta. Z chwilą zaakceptowania przez System kontroferty konsygnanta, pojazd zostaje przydzielony Nabywcy zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.

Pojazdy z opcją Kup teraz - IAA może oferować pojazdy na swojej platformie Kup teraz, która umożliwia kupowanie pojazdów poza aukcją. Kupujący przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że niniejsze Zasady aukcji mają zastosowanie do pojazdów z opcją Kup teraz.

Polityka licytacji z wynikiem remisowym - W przypadku gdy najwyższa oferta na zakończenie aukcji pojazdu jest remisem między Ofertą automatyczną (maksymalną) a ofertą Kupującego składającego oferty w czasie rzeczywistym na stronie IAAI.com, w portalu internetowym lub w aplikacji mobilnej IAA, pojazd zostanie przyznany licytantowi w czasie rzeczywistym pod warunkiem, że spełnia wszystkie pozostałe warunki związane z ofertami. IAA zastrzega sobie prawo do zażądania od licytanta w czasie rzeczywistym zwiększenia swojej oferty w celu rozstrzygnięcia remisu.

Odrzucenie oferty – Firma IAA zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub unieważnienia oferty w dowolnym momencie i z jakiegokolwiek powodu. W przypadku wystąpienia sporu odnośnie oferty, firma IAA jest wyłącznym organem orzekającym, posiadającym prawo do rozstrzygania sporów według własnego wyłącznego uznania.

Klauzula lojalności – Klient zobowiązuje się nie nakłaniać do transakcji ani nie podejmować innych prób zakupu pojazdu bezpośrednio od sprzedawcy będącego klientem firmy IAA lub jej spółek zależnych, ani w imieniu własnym, ani na rzecz innego podmiotu.

Płatność i odbiór pojazdu

Opłaty - W odniesieniu do każdego sprzedanego pojazdu naliczana będzie „Opłata nabywcy". Mogą również obowiązywać inne opłaty. Opłaty mogą się różnić w zależności od Oddziału. Wyłącznym obowiązkiem Nabywcy jest zapoznanie się z wysokością opłat naliczanych przez dany Oddział IAA przed poniesieniem owych opłat. Opłaty mogą ulec zmianie, a Nabywca powinien sprawdzić obowiązujące opłaty przed ich uiszczeniem.

Płatność - Płatność za każdy przyznany pojazd należy uiścić w ciągu trzech dni roboczych (data aukcji plus dwa dni robocze; np. jeśli aukcja odbyła się w poniedziałek, płatność należy uregulować do końca dnia roboczego w środę). Pojazdy nieopłacone w odpowiednim przedziale czasowym podlegają opłacie za zwłokę w wysokości 50 USD lub 2% ceny sprzedaży pojazdu, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa. Płatności za pojazdy można dokonać przelewem bankowym, gotówką, czekiem podróżnym, czekiem kasjerskim, przekazem pieniężnym, kartą kredytową (mają zastosowanie dodatkowe zasady) lub inną formą płatności elektronicznej, dozwoloną przez IAA. Płatności kartą kredytową i niektóre elektroniczne formy płatności mogą podlegać opłacie za dodatkowe usługi. Czeki firmowe będą przyjmowane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą IAA. Jeśli Kupujący otrzyma pisemną zgodę na wykorzystanie czeków firmowych do zrealizowania płatności, Kupujący uzyska również dostęp do systemu płatności online I-Pay. Rekompensata za wszelkie czeki zwrócone IAA z jakiegokolwiek powodu musi zostać odebrana w ciągu dwóch dni roboczych. Każdy czek zwrócony z powodu niewystarczających środków („NSF”) będzie podlegał opłacie manipulacyjnej NSF. Kupujący ponosi odpowiedzialność i zgadza się zwrócić firmie IAA wszelkie koszty windykacji, opłaty i wydatki (w tym honoraria adwokackie) związane z płatnościami NSF, obciążeniami zwrotnymi kart kredytowych i innymi przeterminowanymi rachunkami, w tym między innymi opłaty firmy windykacyjnej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce obsługiwania gotówki.

Zwrotny podatek od sprzedaży - NABYWCA ZAKUPUJĄCY OD FIRMY IAA POJAZD Z CERTYFIKATEM ZWALNIAJĄCYM Z PODATKU OD SPRZEDAŻY ZGADZA SIĘ ZABEZPIECZYĆ, BRONIĆ I CHRONIĆ ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI STRONY IAA PRZED WSZELKIMI ZOBOWIĄZANIAMI ZWIĄZANYMI Z PODATKIEM OD SPRZEDAŻY, GRZYWNAMI, KARAMI, ODSZKODOWANIAMI, KOSZTAMI I WYDATKAMI (W TYM HONORARIAMI ADWOKACKIMI) PONIESIONYMI W WYNIKU ORZECZENIA PRZEZ INSTYTUCJĘ PODATKOWĄ, IŻ TRANSAKCJA BYŁA OBJĘTA PODATKIEM OD SPRZEDAŻY LUB PODATKIEM AKCYZOWYM.

Opłata za niewywiązanie się z umowy – W przypadku, gdy Kupujący nie zapłaci za pojazd w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych włącznie z dniem wydania pojazdu Kupującemu, uiści IAA „Opłatę za odstąpienie od umowy” w wysokości 1000 USD lub 15% ceny sprzedaży, w zależności od tego, co jest większe. Kupujący ponosi również odpowiedzialność za wszelkie koszty i wydatki poniesione przez firmę IAA wynikające lub związane z pobraniem opłaty za odstąpienie od umowy, w tym honoraria adwokackie i koszty sądowe. Uprawnienia do licytacji zostaną zawieszone do czasu otrzymania przez IAA opłaty za odstąpienie od umowy. Każdemu kupującemu, który zrezygnuje z zakupu drugiego pojazdu, mogą zostać wycofane przywileje licytowania.

Opłata za anulowanie - Jeśli Kupujący zapłaci za pojazd, ale nie odbierze go w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zapłaty za pojazd, Kupujący zgadza się zapłacić firmie IAA „Opłatę za anulowanie” równą Opłacie za odstąpienie od umowy powiększonej o uzasadnioną oraz zwyczajową dzienną opłatę za przechowywanie pojazdu od dnia dokonania płatności do dnia, w którym IAA może odsprzedać pojazd. Jeśli Kupujący otrzymał już tytuł własności pojazdu, „Opłata za anulowanie” obejmuje również wydatki IAA związane z wystąpieniem o przyznanie tytułu i uzyskaniem tytułu w imieniu IAA zgodnie z odpowiednimi przepisami stanowymi dotyczącymi rezygnacji z użytkowania. Po uiszczeniu opłaty za anulowanie z salda ceny zakupu pojazdu zostanie potrącona należność za wszelkie inne niezapłacone lub zaległe kwoty na koncie Kupującego lub zgodnie z poniższym postanowieniem „Potrącenie” ewentualne pozostałe saldo zostanie przesłane na konto.

Załadowanie pojazdu - Obowiązuje opłata za usługę. Kupujący ma świadomość, że proces załadunku stwarza niebezpieczeństwo dla osób lub mienia, ponieważ wiąże się z podniesieniem pojazdu za pomocą wózków widłowych i umieszczeniem go na pojeździe transportowym. Wózki widłowe mogą spowodować uszkodzenie pojazdu. Ładowarka może upuścić pojazd, powodując obrażenia osób lub mienia. Kupujący jest odpowiedzialny za załadowanie, zabezpieczenie i bezpieczne przetransportowanie pojazdu. KUPUJĄCY I PRZEDSTAWICIELE KUPUJĄCEGO PONOSZĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAPOBIEGANIE USZKODZENIOM SAMOCHODU TRANSPORTOWEGO I POJAZDU ORAZ ZA ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU W CELU PRZEPROWADZENIA BEZPIECZNEGO TRANSPORTU. ZNAJĄC RYZYKO I INNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PROCESEM ZAŁADUNKU, KUPUJĄCY I PRZEDSTAWICIELE KUPUJĄCEGO W PEŁNI BIORĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAŁADUNKIEM, HOLOWANIEM I TRANSPORTEM, A POZA TYM KUPUJĄCY I PRZEDSTAWICIELE KUPUJĄCEGO NIEODWOŁALNIE I BEZWARUNKOWO ZWALNIAJĄ STRONY ZABEZPIECZONE IAA Z WSZELKICH ROSZCZEŃ, ODSZKODOWAŃ, ZOBOWIĄZAŃ, STRAT, ORZECZEŃ, KOSZTÓW LUB WYDATKÓW (W TYM HONORARIÓW ADWOKACKICH) WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z ROSZCZENIAMI Z TYTUŁU OBRAŻEŃ CIAŁA, USZKODZENIA MIENIA LUB INNYCH ZDARZEŃ PODCZAS ZAŁADUNKU, HOLOWANIA LUB TRANSPORTU, SPOWODOWANYCH ZANIEDBANIEM IAA LUB WYNIKAJĄCYCH Z INNYCH PRZYCZYN.

Odbiór pojazdu - Pojazd należy odebrać w czasie dozwolonym przez oddział, w którym pojazd się znajduje. Jeśli pojazd nie zostanie odebrany w określonym czasie, zostaną naliczone opłaty za przechowywanie za dzień/za pojazd. Pojazdy można odbierać tylko w godzinach pracy obiektu. IAA zachęca zwycięskich licytantów do odebrania swoich pojazdów natychmiast po sprzedaży, aby zapewnić im ochronę. Kupujący pozostawia pojazd w Obiekcie IAA po dacie sprzedaży na własne ryzyko. Ryzyko utraty zakupionego pojazdu przechodzi na Kupującego z chwilą przyznania pojazdu Kupującemu. KUPUJĄCY I PRZEDSTAWICIELE KUPUJĄCEGO ZABEZPIECZAJĄ, BRONIĄ I CHRONIĄ STRONY ZABEZPIECZONE IAA PRZED WSZELKIMI STRATAMI, ROSZCZENIAMI, ŻĄDANIAMI, POZWAMI, ODSZKODOWANIAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, ORZECZENIAMI, KOSZTAMI I WYDATKAMI (W TYM HONORARIAMI ADWOKACKIMI) WYNIKAJĄCYMI Z USZKODZENIA POJAZDU PRZYZNANEGO KUPUJĄCEMU.

Transport IAA - IAA może zaoferować Kupującemu możliwość zakupu usług eksportowych świadczonych przez zewnętrznych przewoźników („Transport IAA”). Transport IAA podlega odrębnym warunkom, które Kupujący musi zaakceptować przed zakupem usługi. IAA zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania oferty cenowej transportu IAA w dowolnym momencie przed jej zaakceptowaniem przez Kupującego.

Ściąganie opłat - Kupujący zgadza się pokryć wszelkie uzasadnione wydatki (w tym honoraria i koszty adwokackie), niezależnie od wniesienia pozwu, poniesione przez IAA w celu odzyskania wszelkich kwot należnych IAA, które nie zostały zapłacone na pisemny wniosek IAA skierowany do Kupującego.

Potrącenie - W najszerszym zakresie dozwolonym prawnie IAA ma prawo do potrącenia należytej kwoty, jak opisano w niniejszym dokumencie. Wszelkie płatności dokonywane przez Kupującego lub z salda na koncie Kupującego mogą być pobierane w kolejności określonej przez IAA według własnego uznania. Przykładowo, IAA może najpierw ściągnąć opłatę z salda na koncie Kupującego lub wykorzystać płatność przeznaczoną na zakup pojazdu na poczet zaległej Opłaty za anulowanie lub za odstąpienie od umowy, opłaty za zwłokę lub opłaty czekowej NSF związanej z kontem Kupującego.

Zasady mające zastosowanie w obiektach IAA -
1. Osoby w wieku poniżej 18 lat nie mają dostępu do Obiektów IAA.
2. Na terenie Obiektów IAA nie wolno używać aparatów.
3. Nie wolno wnosić aktówek, plecaków, torebek i podobnych rzeczy.
4. Naprawa demontaż lub jakiekolwiek prace przy pojazdach w środku lub w pobliżu Obiektu IAA są surowo zabronione, z wyjątkiem prac niezbędnych do przygotowania pojazdu do transportu.
5. Za wszelkie uszkodzenia mienia IAA przez Kupującego lub Przedstawicieli Kupującego zostanie obciążony Kupujący.
6. Każdy, kto zostanie przyłapany na kradzieży, usuwaniu części, zabieraniu kluczy lub uszkadzaniu pojazdów zostanie aresztowany i postawiony w stan oskarżenia w pełnym zakresie przewidywanym przez prawo.
7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Obiekty IAA są monitorowane za pomocą monitoringu wideo. Wchodząc na teren IAA, Kupujący wyraża zgodę na monitoring oraz ujawnienie i wykorzystanie powstałych nagrań do celów firmy IAA.
8. Kupujący musi mieć odpowiedni ubiór, aby wejść na teren Obiektu IAA.
9. IAA zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy dostępu do Obiektu IAA jakiemukolwiek Kupującemu, Przedstawicielowi Kupującego lub Gościowi Kupującego.
10. Okazuj szacunek w kontakcie z personelem IAA. Obraźliwy lub zastraszający język lub czyny nie będą tolerowane.

Warunki i zasady licytacji internetowej

Rejestracja - Nabywca musi spełniać wszystkie wymagania, aby mieć prawo do licytowania pojazdów oferowanych za pośrednictwem internetowego programu aukcyjnego IAA (dalej „Systemu"). Rejestrując się i korzystając z Systemu, Nabywca zobowiązuje się do przestrzegania warunków i zasad zawartych w niniejszym dokumencie, jak też wszelkich innych warunków i zasad określonych na listach specyfikacji pojazdów lub ogłoszonych w trakcie aukcji na żywo, Warunków użytkowania IAA oraz Polityki prywatności IAA. Jeśli w jakimkolwiek momencie Nabywca nie zgadza się z Zasadami aukcyjnymi, Warunkami użytkowania, Polityką prywatności lub z ich późniejszymi zmianami, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Systemu.

Logowanie - Kupujący otrzyma identyfikator logowania IAA („Login”) oraz domyślne hasło w celu składania ofert online. Kupujący jest odpowiedzialny za zmianę domyślnego hasła do swojego Loginu oraz zachowanie zaktualizowanego hasła w tajemnicy. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie oferty złożone przy użyciu jego Loginu oraz za wszelkie opłaty, które mogą zgromadzić się na jego koncie. Kupujący zobowiązuje się, że jego Login będzie używany lub ujawniany przez niego wyłącznie należycie upoważnionym pracownikom/agentom na jego koszt. Kupujący ponosi odpowiedzialność za dokonanie płatności za wszystkie oferty złożone przez Kupującego, jego upoważnionych licytantów lub jakąkolwiek osobę wchodzącą do Systemu przy użyciu Loginu Kupującego. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia IAA o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Loginu Kupującego lub jakimkolwiek innym potencjalnym lub faktycznym naruszeniu bezpieczeństwa Systemu. Kupujący zobowiązuje się wyjść z Systemu po zakończeniu każdej sesji w celu zminimalizowania możliwości skorzystania z Loginu Kupującego przez osobę nieupoważnioną. Login i konto Kupującego nie mogą być przekazane ani przypisane innej osobie lub podmiotowi.

Oferta online/Zawieszenie - Nabywca przyjmuje do wiadomości, że z chwilą zaakceptowania przez System oferty online nie można jej usunąć, ale można zmniejszyć jej wartość do aktualnej wysokiej oferty. Należy zachować ostrożność przy składaniu ofert. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że firma IAA zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia, zablokowania lub zawieszenia Loginu Nabywcy w dowolnym momencie, za uprzednim powiadomieniem lub bez powiadomienia, z jakiegokolwiek powodu, włączając w to m.in. brak uiszczenia opłat należnych IAA lub dokonanie płatności po terminie, nieodebranie pojazdu lub wygaśnięcie rejestracji lub licencji. Nabywca przyjmuje też do wiadomości, że firma IAA zastrzega sobie prawo do zmiany Systemu lub ogólnych praktyk biznesowych związanych z Systemem w dowolnym momencie, tymczasowo lub na stałe, według własnego uznania, za uprzednim powiadomieniem lub bez powiadomienia.

Opłata za licytację internetową - Opłata za licytację internetową zostanie doliczona do całkowitej ceny każdego pojazdu zakupionego za pośrednictwem Systemu na aukcji odbywającej się na żywo w Oddziale, oprócz innych opłat, które mogą zostać naliczone.

Wyłączenie odpowiedzialności, oświadczenia i gwarancje

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZY TEKST, PONIEWAŻ PONIŻSZE POSTANOWIENIA WPŁYWAJĄ NA PRAWA KUPUJĄCEGO WOBEC IAA.

REJESTRUJĄC SIĘ W IAA JAKO KUPUJĄCY I PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY NA AUKCJI, KUPUJĄCY OŚWIADCZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ NASTĘPUJĄCE WARUNKI SPRZEDAŻY I ZGADZA SIĘ ICH PRZESTRZEGAĆ:

1. WSZYSTKIE POJAZDY WYSTAWIANE NA AUKCJACH IAA SĄ SPRZEDAWANE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST, GDZIE JEST” BEZ GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ.
2. IAA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH STANU JAKIEGOKOLWIEK POJAZDU LUB JAKICHKOLWIEK JEGO CZĘŚCI, PRZEKAZUJĄC INFORMACJE O POJEŹDZIE DO SPRZEDAŻY.
3. IAA NIE UDZIELA KUPUJĄCEMU GWARANCJI LUB ZAPEWNIEŃ, ANI NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO POTWIERDZENIA DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI PODANYCH W FORMIE USTNEJ, PISEMNEJ LUB OBRAZOWEJ W ODNIESIENIU DO POJAZDU WYSTAWIONEGO NA SPRZEDAŻ, W TYM INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ DEPARTAMENT POJAZDÓW SILNIKOWYCH, DZIAŁ POJAZDÓW SILNIKOWYCH LUB DEPARTAMENT PODATKOWY.
4. KUPUJĄCY PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UPEWNIENIE SIĘ, POTWIERDZENIE, WYSZUKANIE, SPRAWDZENIE I/LUB ZBADANIE POJAZDU NA SPRZEDAŻ PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY. KUPUJĄCY WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ NIE UZALEŻNIAĆ SWOJEJ OFERTY LUB W INNY SPOSÓB POLEGAĆ NA INFORMACJACH PODANYCH PRZEZ IAA. W INFORMACJACH PODANY JEST MIĘDZY INNYMI ROK, MARKA, MODEL, WERSJA WYPOSAŻENIA, STYL, PAKIET WYDAJNOŚCI, NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU, PRZEBIEG, STAN LICZNIKA KILOMETRÓW, TYTUŁ, PODUSZKI POWIETRZNE, STAN POJAZDU, RZECZYWISTA WARTOŚĆ POJAZDU, SZACUNKOWY KOSZT NAPRAWY, RODZAJ USZKODZENIA, ZDJĘCIA, DOKUMENT SPRZEDAŻY, CZY POJAZD JEST WYPOSAŻONY W KATALIZATOR, KLUCZYKI, GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA OPONY, TABLICZKA Z NUMEREM IDENTYFIKACYJNYM POJAZDU ORAZ CZY POJAZD ODPALA LUB JEŹDZI. KUPUJĄCY MA ŚWIADOMOŚĆ, ŻE IAA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RÓŻNICE W PRZEBIEGU LUB NA LICZNIKU. JEŻELI PRZEBIEG LUB ODCZYT LICZNIKA KILOMETRÓW JEST WAŻNY DLA KUPUJĄCEGO, KUPUJĄCY POWINIEN POPROSIĆ O RAPORT HISTORII POJAZDU (CARFAX) LUB PODOBNY RAPORT PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY. KUPUJĄCY POWINIEN SPRAWDZIĆ RODZAJ I MARKĘ TYTUŁU WŁASNOŚCI PRZED DOKONANIEM JAKICHKOLWIEK NAPRAW POJAZDU.
5. JAKIEKOLWIEK OŚWIADCZENIE, ŻE POJAZD POSIADA OKREŚLONĄ CZĘŚĆ, W TYM MIĘDZY INNYMI KLUCZYKI LUB KATALIZATOR, OZNACZA, ŻE OWA CZĘŚĆ ZOSTAŁA ODNOTOWANA PO PRZETRANSPORTOWANIU DO OBIEKTU IAA, ALE NIE ZAPEWNIA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE BĘDZIE ONA NADAL OBECNA. IAA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BRAKUJĄCE CZĘŚCI. KUPUJĄCY JEST ODPOWIEDZIALNY ZA SPRAWDZENIE I POTWIERDZENIE OBECNOŚCI WYPISANYCH CZĘŚCI PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY.
6. JAKIEKOLWIEK OŚWIADCZENIE, ŻE POJAZD ODPALA (NA PRZYKŁAD ZA POŚREDNICTWEM LITERY „Y" POD KOLUMNĄ „ODPALA") OZNACZA, ŻE POJAZD ZOSTAŁ URUCHOMIONY (PRZEZ KABEL LUB BEZ) PO PRZETRANSPORTOWANIU GO DO OBIEKTU IAA. NIE STANOWI TO GWARANCJI ANI NIE ZAPEWNIENIA, ŻE POJAZD PÓŹNIEJ TEŻ ODPALI, BĘDZIE JECHAŁ, ZMIENIAŁ BIEGI I PORUSZAŁ SIĘ DALEJ LUB BĘDZIE ZDATNY DO JAZDY.
7. JAKIEKOLWIEK OŚWIADCZENIE, ŻE POJAZD ODPALA LUB JEŹDZI (NA PRZYKŁAD POPRZEZ ZAPIS AUKCYJNY „ODPALA I JEŹDZI" - „RUN & DRIVE") OZNACZA, ŻE SILNIK ZOSTAŁ URUCHOMIONY (PRZEZ KABEL LUB BEZ), UDAŁO SIĘ WŁĄCZYĆ ZARÓWNO BIEG DO PRZODU JAK I WSTECZNY, A Z POZYCJI WYJŚCIOWEJ KIEROWNICA WYKONAŁA JEDEN PEŁNY OBRÓT W PRAWO I JEDEN PEŁNY OBRÓT W LEWO W MOMENCIE PRZYBYCIA DO OBIEKTU IAA LUB MIEJSCA REJESTRACJI. NIE STANOWI TO GWARANCJI ANI ZAPEWNIENIA, ŻE PÓŹNIEJ TEŻ BĘDZIE TO MOŻLIWE LUB ŻE POJAZD BĘDZIE ZDATNY DO JAZDY.
8. JAKIEKOLWIEK OŚWIADCZENIE, ŻE PODUSZKI POWIETRZNE SĄ W NIENARUSZONYM STANIE (NA PRZYKŁAD POPRZEZ ZAPIS AUKCYJNY „NIENARUSZONE" PODUSZKI POWIETRZNE) OZNACZA, ŻE WEDŁUG OBSERWACJI IAA PODUSZKI POWIETRZNE BYŁY NIEUŻYWANE DO MOMENTU PRZYBYCIA POJAZDU DO OBIEKTU IAA. NIE STANOWI TO GWARANCJI ANI ZAPEWNIENIA, ŻE PODUSZKI POWIETRZNE SĄ RZECZYWIŚCIE OBECNE LUB DZIAŁAJĄ. IAA NIE SPRAWDZA ANI NIE PRZEPROWADZA TESTÓW PODUSZEK POWIETRZNYCH, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PODUSZKI POWIETRZNE RZECZYWIŚCIE SĄ OBECNE LUB DZIAŁAJĄ. KUPUJĄCY PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE PODUSZKI POWIETRZNE W POJAZDACH OFEROWANYCH PRZEZ IAA MOGŁY ZOSTAĆ JUŻ URUCHOMIONE I NIGDY ICH NIE WYMIENIONO.
9. OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE MIEJSCA USZKODZENIA POJAZDU, TAKIE JAK „USZKODZONY PRZÓD" LUB „USZKODZONY TYŁ", NIE OPISUJE SZCZEGÓŁOWO WSZYSTKICH USZKODZEŃ POJAZDU.
10. POJAZDY MOGĄ MIEĆ UKRYTE USZKODZENIA PODWOZIA LUB ZAWIESZENIA, USTERKI ELEKTRYCZNE, USZKODZENIA STRUKTURY, BRAKUJĄCE KOMPONENTY, USZKODZENIA SPOWODOWANE ZALANIEM, USZKODZENIA SPOWODOWANE PRZEZ SUBSTANCJE BIOBÓJCZE ALBO INNE UKRYTE LUB NIEUJAWNIONE USZKODZENIA. SKŁADAJĄC OFERTY LUB KUPUJĄC POJAZDY, KUPUJĄCY JEST TEGO ŚWIADOMY I AKCEPTUJE TAKIE RYZYKO.
11. ZDJĘCIA POJAZDU PRZEDSTAWIONE PRZEZ IAA NIE MAJĄ NA CELU SZCZEGÓŁOWEGO POKAZANIA OBECNEGO STANU POJAZDU. IAA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH STANU POJAZDU, PRZEDSTAWIAJĄC OWE ZDJĘCIA. IAA MOŻE UDOSTĘPNIĆ FILM Z URUCHOMIENIA SILNIKA DLA WYGODY KUPUJĄCYCH, ALE NIE JEST WYMAGANE UDOSTĘPNIENIE FILMU Z URUCHOMIENIA SILNIKA W POJAZDACH „ODPALA I JEŹDZI”. UDOSTĘPNIAJĄC FILM Z URUCHOMIENIA SILNIKA, IAA NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OBECNEGO STANU SILNIKA.
12. ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM STANOWYM KUPUJĄCY PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE POJAZDY SPRZEDAWANE Z AKTEM WŁASNOŚCI BEZ OBCIĄŻEŃ MOGĄ BYĆ POJAZDAMI POWYPADKOWYMI.
13. IAA NIE UDZIELA ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI, ŻE POJAZDY OBECNIE SPEŁNIAJĄ LUB MOGĄ BYĆ ZMODYFIKOWANE, ABY SPEŁNIAĆ LOKALNE WYMOGI DOTYCZĄCE EMISJI I/LUB BEZPIECZEŃSTWA.
14. IAA NIE UDZIELA ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI, ŻE SPRZEDAWANE POJAZDY MOGĄ BYĆ LEGALNIE ZAREJESTROWANE W DOWOLNYM STANIE LUB EKSPORTOWANE DO INNEGO KRAJU. KUPUJĄCY AKCEPTUJE RYZYKO ZWIĄZANE Z RÓŻNICAMI W STANOWYCH LUB KRAJOWYCH DOKUMENTACH SPRZEDAŻY ORAZ W PRZEPISACH REJESTRACYJNYCH, A TAKŻE PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE MOŻE TO NEGATYWNIE WPŁYNĄĆ NA ZBYWALNOŚĆ POJAZDÓW ZAKUPIONYCH W IAA. KUPUJĄCY PRZYJMUJE PONADTO DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE DANY STAN LUB KRAJ MOŻE ZMIENIĆ TYTUŁ LUB KLASYFIKACJĘ MARKI POJAZDU PO JEGO ZAKUPIE, A IAA NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OWE ZMIANY W KLASYFIKACJI LUB ZWIĄZANE Z TYM KONSEKWENCJE. NA PRZYKŁAD KUPUJĄCY MOŻE NABYĆ POJAZD W JEDNYM STANIE Z AKTEM WŁASNOŚCI BEZ OBCIĄŻEŃ, ALE MOŻLIWE, ŻE W INNYM STANIE BĘDZIE MUSIAŁ SPRZEDAĆ TEN SAM POJAZD ZE ŚWIADECTWEM POWYPADKOWYM. INNYM PRZYKŁADEM JEST TO, ŻE URZĄD CELNY MOŻE NIE ZATWIERDZIĆ WYWOZU POJAZDU. KUPUJĄCY PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UPEWNIENIE SIĘ, POTWIERDZENIE, WYSZUKANIE, SPRAWDZENIE I/LUB ZBADANIE POJAZDU NA SPRZEDAŻ PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY W CELU POTWIERDZENIA WYMAGAŃ W ZAKRESIE DOKUMENTACJI SPRZEDAŻY, REJESTRACJI STANOWEJ LUB EKSPORTU.
15. IAA NIE GWARANTUJE ANI NIE ZAPEWNIA, ŻE FOLIA KURCZLIWA CAŁKOWICIE ZABEZPIECZY POJAZD I JEGO WNĘTRZE LUB CZĘŚCI PRZED JAKIMIKOLWIEK ELEMENTAMI. IAA NIE GWARANTUJE ANI NIE ZAPEWNIA, ŻE POJAZD POZOSTANIE OWINIĘTY W FOLIĘ KURCZLIWĄ DO MOMENTU ODBIORU POJAZDU PRZEZ KUPUJĄCEGO.
16. ZGŁOSZENIA DO NMVTIS: POJAZDY WYSTAWIONE NA SPRZEDAŻ I SPRZEDAWANE W IAA MOGŁY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE DO KRAJOWEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO OZNACZEŃ POJAZDÓW MOTOROWYCH (Z ANG. NATIONAL MOTOR VEHICLE TITLE INFORMATION SYSTEM - NMVTIS) ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA. KUPUJĄCY AKCEPTUJE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAKUPEM POJAZDÓW W IAA WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE ZE ZGŁOSZENIAMI PRZEKAZYWANYMI DO NMVTIS PRZEZ IAA LUB DOSTAWCÓW POJAZDÓW IAA, W TYM TAKŻE, ŻE POJAZDY SPRZEDAWANE Z AKTEM WŁASNOŚCI BEZ OBCIĄŻEŃ MOGĄ POJAWIĆ SIĘ JAKO „DO ZEZŁOMOWANIA/SKASOWANE” W KOLEJNYCH RAPORTACH ZE WZGLĘDU NA ZGŁOSZENIA DO NMVTIS KUPUJĄCY MOGĄ PODLEGAĆ WYMOGOM ZGŁASZANIA DO NMVTIS PRZY ZAKUPIE NIEKTÓRYCH POJAZDÓW. WIĘCEJ INFORMACJI O WYMOGACH RAPORTOWANIA, WYŁĄCZENIACH ORAZ SPOSOBIE UMÓWIENIA SIĘ NA WIZYTĘ I UZYSKANIA IDENTYFIKATORA DO ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA W NMVTIS MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE www.vehiclehistory.gov.
17. OSTRZEŻENIE O WYCOFANIU ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA - Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Pojazdy mogą być lub mogły być przedmiotem wycofania przez jednego lub większą liczbę producentów ze względu na elementy związane z bezpieczeństwem. Wycofania można wyszukać pod adresemNHTSA.org, a także na stronie internetowej producenta. Niektóre części podlegające wycofaniu mogą nadal znajdować się w Pojazdach. Zakup Pojazdu przez Kupującego oznacza, że Kupujący jest świadomy tego ostrzeżenia; Kupujący bierze pełną odpowiedzialność za zidentyfikowanie owych wycofań i powstrzyma się od ponownego użycia lub sprzedaży jakiejkolwiek części objętej wycofaniem ze względów bezpieczeństwa.

Indeks naprawczy – IAA może, ale nie musi, zapewnić Kupującemu możliwość zawarcia umowy z osobą trzecią, która może zakupić od Kupującego naprawiony lub przebudowany pojazd. IAA nie zapewnia ani nie gwarantuje, że Kupujący będzie w stanie odsprzedać dowolny pojazd lub odsprzedać dowolny pojazd za określoną cenę. Informacje o indeksie naprawczym podlegają dodatkowym warunkom obowiązującym między Kupującym a stronami trzecimi, a Kupujący akceptuje fakt, że IAA nie będzie ponosić odpowiedzialności za roszczenia związane lub wynikające z udziału Kupującego w tym lub pokrewnych programach.

Wadliwy sprzęt - Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że żaden sprzęt w pojeździe silnikowym (w tym opony), który podlega decyzji na mocy ustępu 30118(b) tytułu 49 U.S.C. lub powiadomieniu wymaganemu na mocy ustępu 30188(c) tytułu 49 U.S.C., nie jest sprzedawany do instalacji na pojeździe silnikowym.

Rozstrzyganie sporów

Warunek wstępny roszczeń - Kupujący nie może wszcząć postępowania sądowego przeciwko IAA bez uprzedniego zakończenia procesu rozstrzygania sporów określonego poniżej. Kupujący potwierdza, że nieukończenie procesu rozstrzygania sporów stanowi podstawę do oddalenia powództwa bez uszczerbku dla jakichkolwiek postępowań prawnych. Kupujący powinien kierować wszelkie reklamacje do IAA, a nie do sprzedawców.

Proces rozstrzygania sporów - Następujący proces rozstrzygania sporów ma zastosowanie do wszelkich Sporów związanych lub wynikających z relacji Kupującego z IAA, w tym między innymi Sporów związanych z pojazdami sprzedawanymi przez IAA, wydarzeniami aukcyjnymi IAA, procesem rejestracji lub licytacji albo Umową Kupującego („Spór”): Kupujący powinien najpierw na piśmie powiadomić firmę IAA o Sporze co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem arbitrażu lub postępowania sądowego w sprawie drobnych roszczeń (jeśli dotyczy) opisanego w niniejszym dokumencie i podjąć próbę nieformalnego wynegocjowania rozstrzygnięcia Sporu w dobrej wierze. Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: CustomerService@iaai.com. Powiadomienie o Sporze musi: (a) zawierać imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adresy e-mail używane do rejestracji lub korzystania z usług; (b) opisywać charakter i źródło sporu; (c) wskazywać obiekt IAA, z którym powstał Spór; (d) mieć załączone i/lub wskazywać wszystkie istotne dokumenty i/lub informacje; oraz (e) określać konkretne żądania. Jeśli IAA i Kupujący nie dojdą do porozumienia w ramach rozstrzygnięcia Sporu w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania zawiadomienia, Kupujący może rozpocząć formalne postępowanie arbitrażowe lub postępowanie sądowe w sprawie drobnych roszczeń (ale tylko w zakresie dozwolonym przez niniejsze Zasady aukcji).

Wybór prawa - Prawo stanu Illinois będzie miało zastosowanie do wszelkich Sporów wynikających lub związanych z Umową Kupującego, bez względu na odmienne przepisy prawne w jakimkolwiek innym stanie, z takim wyjątkiem, że postępowania sądowe w sprawie drobnych roszczeń dozwolone na mocy niniejszych Zasad aukcji będą rozstrzygane zgodnie z prawem obowiązującym w stanie, w którym pojazd został zakupiony.

Wniesienie sprawy do arbitrażu

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI INFORMACJAMI, PONIEWAŻ MOGĄ ONE ZNACZNIE WPŁYNĄĆ NA PRAWA UŻYTKOWNIKA, W TYM PRAWO DO ZŁOŻENIA POZWU W SĄDZIE. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE NA MOCY NINIEJSZEGO POSTANOWIENIA KUPUJĄCY I PRZEDSTAWICIELE KUPUJĄCEGO ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO ZŁOŻENIA POZWU SĄDOWEGO ORAZ DO ROZPRAWY W SĄDZIE. KUPUJĄCY ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE SPORY, KTÓRE WYSTĄPIŁY LUB MOGĄ WYSTĄPIĆ POMIĘDZY IAA A KUPUJĄCYM (W TYM PRZEDSTAWICIELI KUPUJĄCEGO) BĘDĄ ROZSTRZYGANE WYŁĄCZNIE W DRODZE OSTATECZNEGO I WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU, A NIE W SĄDZIE, Z WYŁĄCZNYM WYJĄTKIEM, ŻE KUPUJĄCY MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ W SĄDZIE DS. DROBNYCH ROSZCZEŃ CYWILNYCH, ALE TYLKO JEŚLI ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO KWALIFIKUJĄ SIĘ W RAMACH PRZEPISÓW STANOWYCH LUB LOKALNYCH DOTYCZĄCYCH LIMITÓW PIENIĘŻNYCH SĄDU DS. DROBNYCH ROSZCZEŃ CYWILNYCH

Kupujący, Przedstawiciele Kupującego i IAA zgadzają się, że wszelkie Spory między nimi będą przekazywane i rozstrzygane wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu zamiast postępowania sądowego, chyba że poniżej określono inaczej. Postępowanie arbitrażowe jest mniej formalne od procesu sądowego. Postępowanie arbitrażowe jest rozstrzygane przez neutralnego arbitra zamiast sędziego lub ławy przysięgłych, wgłębianie się w szczegóły jest bardziej ograniczone niż w sądzie i podlega bardzo ograniczonej kontroli sądowej. Arbiter może przyznawać takie same odszkodowania i ulgi, co sąd.

Niniejsza umowa o arbitraż powinna być szeroko interpretowana. Obejmuje między innymi: (1) Spory wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z pojazdami wystawionymi na sprzedaż za pośrednictwem dowolnej platformy aukcyjnej będącej własnością lub zarządzanej przez IAA; (2) Spory wynikające lub związane w jakikolwiek sposób z transakcjami, płatnościami lub opłatami związanymi z pojazdami wystawionymi na sprzedaż za pośrednictwem dowolnej platformy aukcyjnej będącej własnością lub zarządzanej przez IAA; (3) Spory wynikające lub związane w jakikolwiek sposób z Umową Kupującego; (4) Spory powstałe przed zawarciem Umowy Kupującego lub jakiejkolwiek wcześniejszej umowy; (5) Spory będące obecnie przedmiotem powództwa grupowego, w którym Kupujący nie jest członkiem grupy; oraz (6) Spory, które mogą powstać po zakończeniu korzystania z usług przez Kupującego.

A. OBOWIĄZKOWE I WIĄŻĄCE PROCEDURY ARBITRAŻOWE

1. Federalna ustawa o arbitrażu i federalne prawo arbitrażowe mają zastosowanie do arbitrażu na podstawie Umowy Kupującego. Arbitraż będzie zarządzany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe i będzie się odbywał w hrabstwie Cook w stanie Illinois, z wyjątkiem sporów dotyczących jednego pojazdu, które mogą być rozpatrywane w hrabstwie, w którym znajduje się Obiekt IAA, będący przedmiotem roszczenia. Zarówno Kupujący, jak i IAA mogą zdecydować się na przeprowadzenie arbitrażu wyłącznie na podstawie pisemnych oświadczeń, chyba że arbiter zdecyduje o konieczności osobistego stawienia się na przesłuchaniu. W przypadku konieczności osobistego stawienia się na przesłuchaniu Kupujący lub IAA może wziąć w nim udział przez telefon, chyba że arbiter postanowi inaczej. Wszystkie roszczenia będą rozpatrywane przez jednego arbitra, chyba że kwota roszczenia przekracza 100 000 USD, w którym to przypadku strony mogą podjąć decyzję, aby roszczenie było rozpatrywane przez trzech arbitrów.

2. Arbiter podejmuje decyzję co do istoty Sporu zgodnie z prawem stanu Illinois, niezależnie od wyboru zasad prawa, i uszanuje wszelkie roszczenia dotyczące przywilejów uznane przez prawo. Arbiter będzie miał prawo przyznać stronie taką samą rekompensatę lub wyrównanie szkód, które strona mogłaby otrzymać w sądzie zgodnie z prawem mającym zastosowanie do Sporu. Rozstrzygnięcie Sporu przez Arbitra będzie ostateczne i wiążące dla wszystkich stron arbitrażu; arbitraż nie uwzględnia możliwości odwołania. Każda strona postępowania arbitrażowego po rozstrzygnięciu Sporu może wystąpić o wydanie orzeczenia w sprawie decyzji podjętej przez arbitra, a orzeczenie to może zostać wydane na jej podstawie przez dowolny sąd właściwy.

3. Płatności za wszelkie opłaty rejestracyjne, administracyjne i arbitrażowe będą podlegać zasadom Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, chyba że niniejsze Zasady aukcji stanowią inaczej. IAA pokryje koszty opłat za zgłoszenie, administracyjnych i arbitrażowych w takiej wysokości w jakiej arbiter uzna za konieczne, aby arbitraż nie był kosztowny, chyba że arbiter stwierdzi, że Spór został zainicjowany w wyniku prześladowania lub jest jawnie błahy. Strona wygrywająca będzie uprawniona do otrzymania zwrotu uzasadnionych honorariów i opłat adwokackich.

B. ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM: JAKIEKOLWIEK POSTĘPOWANIE BĘDZIE PROWADZONE WYŁĄCZNIE W FORMIE INDYWIDUALNEJ, A NIE W FORMIE POWÓDZTWA REPREZENTACYJNEGO CZY ZBIOROWEGO. ŻADNA ZE STRON NIE BĘDZIE BRAĆ UDZIAŁU W POWÓDZTWIE ZBIOROWYM, SKONSOLIDOWANYM LUB REPREZENTACYJNYM, A ARBITER MOŻE PRZYZNAĆ ZADOŚĆUCZYNIENIE WYŁĄCZNIE STRONIE WYSTĘPUJĄCEJ W FORMIE INDYWIDUALNEJ I TYLKO W ZAKRESIE KONIECZNYM DO PRZYZNANIA ODSZKODOWANIA GWARANTOWANEGO POPRZEZ WSZCZĘCIE SPORU LUB ROSZCZENIA W FORMIE INDYWIDUALNEJ PRZEZ TĘ STRONĘ. O ILE STRONY NIE UZGODNIĄ INACZEJ, ARBITER NIE MOŻE KONSOLIDOWAĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO SPORU I NIE MOŻE PRZEWODNICZYĆ ŻADNEMU POSTĘPOWANIU REPREZENTACYJNEMU ANI ZBIOROWEMU. FIRMA IAA NIE WYRAŻA ZGODY NA ZBIOROWE POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWE. STRONY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH.

C. REZYGNACJA Z POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO: Nabywca ma prawo do rezygnacji z postanowienia dotyczącego arbitrażu, wysyłając pisemne zawiadomienie o swojej decyzji na adres e-mail: legalnotices@iaai.com. Zawiadomienie należy przesłać w terminie trzydziestu (30) dni od pierwszej rejestracji jako Nabywca lub, będąc już Nabywcą, po pierwszym opublikowaniu postanowienia dotyczącego arbitrażu, w terminie trzydziestu (30) dni od daty zaakceptowania niniejszych warunków.
1. Zawiadomienie o rezygnacji musi zawierać oświadczenie, że Nabywca nie wyraża zgody na postanowienie dotyczące arbitrażu oraz obejmować imię i nazwisko Nabywcy, adres, numer telefonu oraz adres e-mail użyty do rejestracji Nabywcy. W celu uznania jego ważności zawiadomienie o rezygnacji musi zostać podpisane przez Nabywcę. Rezygnacje, które wpłyną po upływie trzydziestu (30) dni, o których mowa powyżej, nie będą uznane jako wiążące.
2. Jeśli Nabywca zrezygnuje z postępowania arbitrażowego, wszelkie Spory pomiędzy Nabywcą a Firmą IAA będą rozstrzygane przez sąd stanowy lub federalny w hrabstwie Cook, stan Illinois, USA, a Nabywca zaakceptuje jurysdykcję i lokalizację owego sądu.

D. DROBNE ROSZCZENIA. Kupujący może zdecydować się na wszczęcie Sporu w sądzie ds. drobnych roszczeń (zamiast za pośrednictwem arbitrażu), właściwym rzeczowo i miejscowo dla IAA i Kupującego, jeśli roszczenie nie obejmuje domagania się o zadośćuczynienie na zasadzie słuszności i o ile postępowanie ma charakter indywidualny (a nie grupowy) oraz w inny sposób spełnia lokalne lub stanowe przepisy dotyczące limitów pieniężnych w sprawach o drobne roszczenia.

E. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ: Niezależnie od powyższych postanowień, każda ze stron może wnieść powództwo do sądu o tymczasowe lub wstępne zabezpieczenie roszczeń, które następnie podlega weryfikacji Arbitra, jeżeli strona ta będzie następnie dochodzić stałego zabezpieczenia roszczeń w drodze postępowania arbitrażowego.

F. GRANICA CZASOWA DOCHODZENIA ROSZCZEŃ. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że bez względu na odmienne przepisy prawa, wszelkie roszczenia wynikające lub związane z Umową Kupującego lub jego relacją z IAA muszą zostać złożone w ciągu jednego (1) roku od powstania owych roszczeń, gdyż w przeciwnym wypadku ulegną przedawnieniu, z wyjątkiem roszczeń IAA dotyczących pobierania kwot należnych przez Kupującego, które będą podlegać obowiązującym przepisom o przedawnieniu zgodnie z prawem stanu Illinois.

Ograniczenie odpowiedzialności

BEZ WZGLĘDU NA INNE POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH ZASAD AUKCJI, W ŻADNYM WYPADKU IAA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, RETORSYJNE, WYNIKOWE, POŚREDNIE LUB PRZYPADKOWE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM ROSZCZENIA ZA UTRACONE ZYSKI LUB UTRACONĄ DZIAŁALNOŚĆ, NAWET JEŚLI KUPUJĄCY ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NIEZALEŻNIE OD FORMY POSTĘPOWANIA, CZY WYNIKA Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO CZY W INNY SPOSÓB. JEDYNYM ŚRODKIEM ODSZKODOWAWCZYM DLA KUPUJĄCEGO W PRZYPADKU ROSZCZENIA JEST UNIEWAŻNIENIE SPRZEDAŻY POJAZDU. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ IAA ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, CZY NA PODSTAWIE UMOWY, GWARANCJI, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB, ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z UMOWĄ KUPUJĄCEGO LUB JEJ WYKONANIEM ALBO NARUSZENIEM LUB Z JAKIMKOLWIEK POJAZDEM, JEGO UŻYTKOWANIEM ALBO DZIAŁANIEM, NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KUPUJĄCEGO ZA POJAZD NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY. KUPUJĄCY NIE JEST UPRAWNIONY DO ŻADNYCH DODATKOWYCH ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI W ZWIĄZKU Z KOSZTAMI NAPRAWY, KOSZTAMI CZĘŚCI LUB KOSZTAMI PRACY, KOSZTAMI TRANSPORTU, KOSZTAMI PRZEGLĄDÓW LUB UTRATĄ ZYSKÓW.

Wykluczenie cesji/beneficjentów Umowy niebędących jej stroną

Nabywca nie może cedować swoich praw ani przywilejów wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek stronę trzecią. Nie dopuszcza się beneficjentów niebędących stronami umowy w ramach konta Nabywcy ani Umowy kupna.

Rozwiązanie umowy

Nabywca może zakończyć Umowę kupna w dowolnym momencie, zaprzestając uczestnictwa w aukcjach firmy IAA i nie uzyskując dostępu do usług lub systemów objętych Umową kupna. Firma IAA może zerwać Umowę kupna w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez podawania powodu, za uprzednim powiadomieniem lub bez powiadomienia. Rozwiązanie umowy nie ma wpływu na prawa i obowiązki stron nabyte przed datą faktycznego rozwiązania umowy, ani nie wpłynie na sprzedaż pojazdów, a Umowa kupna będzie nadal obowiązywać w odniesieniu do tych praw i obowiązków, w tym wszelkich roszczeń z nimi związanych. Wszelkie postanowienia zawarte w Umowie kupna, których ze względu na ich charakter lub wpływ należy przestrzegać po rozwiązaniu umowy, pozostaną wiążące, włączając w to m.in. warunki dotyczące rozstrzygania sporów, wyłączenia odpowiedzialności, zwolnień, odszkodowań i ograniczenia odpowiedzialności.

Rozdzielność/modyfikacje postanowień Umowy

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Zasad aukcji zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną, zostanie ona uznana za rozdzielną i nie będzie mieć wpływu na ważność ani na wykonalność pozostałych postanowień. Umowa Kupującego określa całość porozumienia pomiędzy Kupującym a IAA w odniesieniu do udziału w aukcjach IAA oraz zakupu pojazdów i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty, oświadczenia lub umowy, ustne lub pisemne, pomiędzy Kupującym a IAA w odniesieniu do przedmiotu Umowy.