Przepisy aukcji

Umowa kupna oraz Zasady aukcyjne

Rejestrując się jako nabywca („Nabywca") w firmie Insurance Auto Auctions, Inc. lub u jej podmiotów zależnych lub powiązanych (zwanych łącznie „IAA"), bądź też licytując pojazd lub biorąc udział w jakiejkolwiek transakcji udostępnianej przez firmę IAA, Nabywca wyraża zgodę na przestrzeganie Zasad aukcyjnych IAA, określonych w niniejszym dokumencie („Zasady aukcyjne") oraz Warunków użytkowania witryny IAA („Warunki użytkowania"), a także Polityki prywatności („Polityka prywatności") (wszystkie dostępne pod adresem www.iaai.com), włączonych w całości do niniejszego dokumentu przez odniesienie. W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy Warunkami użytkowania lub Polityką prywatności a niniejszymi Zasadami aukcyjnymi, obowiązywać będą Zasady aukcyjne. Zasady aukcyjne, Warunki użytkowania oraz Polityka prywatności stanowią wspólnie „Umowę kupna" pomiędzy Nabywcą a firmą IAA.

Firma IAA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Zasadach aukcyjnych oraz w Umowie kupna w dowolnym momencie po powiadomieniu Nabywcy. Wszelkie modyfikacje Zasad aukcyjnych (lub Warunków użytkowania, bądź też Polityki prywatności) będą obowiązywać po ich opublikowaniu. Nabywca będzie zobowiązany do zaakceptowania każdej zmodyfikowanej wersji Zasad aukcyjnych podczas pierwszego zalogowania się do swojego konta IAA po opublikowaniu zmian. Złożenie przez Nabywcę oferty, wizyta w oddziale firmy IAA, licytowanie pojazdu lub innego rodzaju uczestnictwo w aukcji IAA po opublikowaniu jakichkolwiek poprawek w dowolnej części Umowy kupna będzie traktowane jako akceptacja zmodyfikowanych warunków Umowy. Należy pamiętać, że w różnych lokalizacjach IAA Ignite obowiązują różne warunki i zasady, które dostępne są po kliknięciu tutaj.

Rejestracja i licytowanie

Kwalifikowalność - Osoby fizyczne pragnące zarejestrować konto w IAA muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat i spełniać wszystkie wymogi nakładane przez obowiązujące prawa i przepisy federalne, stanowe i lokalne. Podmioty pragnące zarejestrować konto w IAA muszą spełniać wszystkie wymogi nakładane przez obowiązujące prawa i przepisy federalne, stanowe i lokalne. Ponadto zastosowanie mają również lokalne wymogi rejestracyjne witryny IAA. Firma IAA zastrzega sobie prawo do odmowy założenia lub do usunięcia konta Nabywcy w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny lub bez podawania przyczyny, za powiadomieniem lub bez powiadomienia.

Rejestracja - Każda osoba fizyczna lub podmiot, który chce wziąć udział w licytacji IAA, musi osobiście lub za pośrednictwem Internetu przejść pomyślnie proces rejestracyjny IAA, który obejmuje wypełnienie formularza rejestracyjnego, okazanie dowodu tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty, paszport itp.), dowodu wymaganej licencji, jeśli dotyczy, oraz uiszczenie odnośnej opłaty rejestracyjnej. Aby uzyskać dostęp do licytacji prowadzonych za zamkniętymi drzwiami, zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem witryny IAA, należy przedłożyć do zatwierdzenia przez firmę IAA kopie bieżących licencji i odpowiednio wypełnionych zaświadczeń zwolnienia z podatku od sprzedaży. Członkostwo podlega odnowieniu raz do roku w drodze potwierdzenia poprawności zarejestrowanych danych Nabywcy i uiszczenia stosownej opłaty rejestracyjnej. Licencje winny być odnawiane i przedkładane do zatwierdzenia przez firmę IAA przed datą wygaśnięcia konta w celu zachowania ciągłości statusu Nabywcy. Nabywca zgadza się kierować wszelkie zapytania dotyczące pojazdów do IAA. Nabywca potwierdza, że nie będzie kierować tego rodzaju pytań do konsygnanta pojazdu, o ile nie otrzyma od firmy IAA stosownego pisemnego zalecenia w tym zakresie. Nieprzestrzeganie przez Nabywcę zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie spowoduje zawieszenie lub cofnięcie praw Nabywcy do dokonywania zakupów.

Automatyczne Oodnowienie opłat rejestracyjnych - Członkostwo kupującego będzie automatycznie odnowiona corocznie ( Z wyjątkiem rejestrujących z krajów unii europejskiej I europejskiego obszaru gospodarczego.) Rejestrując się w IAA I podając dane karty kredytowej firmir IAA w celu uiszczenia opłaty rejestracyjnej, kupujący upoważnia firmę IAA do automatycznego odnawiania rejestracji corocznie I upoważnia IAA do obciążenia karty kredytowej opłatami rejestracyjnymi związanymi z odnowieniem członkostwa. Opłaty za odnowienie są dokonywane corocznie pierwszego dnia po upływie okresu członkostwa kupującego. Kupujący może anulować członkostwo lub zakończyć automatyczne odnowienie opłat rejestracyjnych w terminie 30 dni przed upływem okresu członkostwa kupującego, dzwoniąc do 877-937-4243 i rozmawiając z przedstawicielem firmy IAA lub wysyłając wiadomość e-mail na adres cservice@iaai.com, lub poprzez stronę konta kupującego dostępną pod adresem www.IAAI.com. Jeśli kupujący anuluje członkostwo przed zakończeniem okresu członkostwa, kupujący pozostanie zobowiązany do zapłaty za wszystkie opłaty Członkowskie przez zawarcie bieżącego okresu członkostwa. Anulowanie członkostwa spowoduje, że kupujący utraci dostęp i status aktywnego nabywcy po wygaśnięciu bieżącego okresu członkostwa.

Odnowienie licencji - Nabywca jest wyłącznie odpowiedzialny za uzyskanie i odnowienie wszelkich stosownych licencji w celu zachowania aktywnego statusu Nabywcy w witrynie IAA. Wszystkie odnowione lub zaktualizowane licencje muszą zostać przedłożone do IAA i zaakceptowane, zanim konto Nabywcy zostanie otwarte lub odnowione.

Upoważnieni licytanci - Firmy mogą upoważnić dodatkowych nabywców do składania ofert w swoim imieniu, jeśli zezwala na to obowiązujące prawo. W celu aktywacji uprawnień do składania ofert dla rzeczonych osób konieczne jest wypełnienie formularza wniosku o rejestrację dodatkowego licytanta i uiszczenie dodatkowej opłaty. Limit liczby dodatkowych nabywców na koncie danej firmy jest określany wyłącznie przez firmę IAA, według własnego uznania. System IAA nie uniemożliwia wielu licytantom z tej samej firmy składania rywalizujących ofert przed lub w trakcie tej samej aukcji. Wszyscy licytanci ponoszą pełną odpowiedzialność za każdą swoją ofertę, niezależnie od tego przeciwko komu licytują, włączając w to podmioty z własnej organizacji. Nabywca oświadcza i zapewnia, że udostępni niniejsze Zasady aukcyjne, Warunki użytkowania i Politykę prywatności każdemu licytantowi przez siebie upoważnionemu; Nabywca ponosi także całkowitą odpowiedzialność za każdego upoważnionego przez siebie licytanta i zobowiązuje się chronić, bronić i zabezpieczyć firmę IAA przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami, wydatkami (w tym honorariami adwokackimi), odpowiedzialnością prawną, grzywnami, wyrokami sądowymi lub stratami wynikającymi lub związanymi z działaniami podejmowanymi przez owych upoważnionych licytantów.

Goście - Większość oddziałów IAA umożliwia wstęp na swoje aukcje gościom, pod warunkiem że są to osoby, które ukończyły co najmniej 18 lat. Gościom musi towarzyszyć zarejestrowany Nabywca, muszą oni również wykupić stosowną, jednorazową wejściówkę dla gościa. Wejściówkę dla gościa należy zawsze nosić w widocznym miejscu. Wejściówka dla gościa umożliwia wstęp na aukcję, lecz nie daje prawa do dokonywania zakupów. Do licytowania pojazdów uprawnieni są wyłącznie zarejestrowani Nabywcy, spełniający wszystkie wymagania aukcyjne. Obowiązujące informacje i instrukcje odnośnie dostępu gości należy uzyskać w stosownym lokalnym biurze IAA lub innej placówce firmy („Oddział") przed przybyciem na aukcję. Nabywca oświadcza i zapewnia, że udostępni niniejsze Zasady aukcyjne, Warunki użytkowania i Politykę prywatności każdemu ze swoich gości; Nabywca ponosi także całkowitą odpowiedzialność za wszystkich swoich gości i zobowiązuje się chronić, bronić i zabezpieczyć IAA przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami, wydatkami (w tym honorariami adwokackimi), odpowiedzialnością prawną, grzywnami, wyrokami sądowymi lub stratami wynikającymi lub związanymi ze wstępem gości.

Karty identyfikacyjne - Firma IAA wyda karty identyfikacyjne w momencie rejestracji. Wymiana zgubionej lub skradzionej karty możliwa jest po uiszczeniu stosownej opłaty. Karty identyfikacyjne IAA stanowią własność firmy IAA. Karta identyfikacyjna podlega zwrotowi na wniosek firmy IAA. Wstęp do obszaru sprzedaży licytacyjnej możliwy jest wyłącznie za okazaniem ważnej karty identyfikacyjnej. Kartę identyfikacyjną należy zawsze nosić w widocznym miejscu w trakcie przebywania na terenie firmy IAA.

Odpowiedzialność za konto - Nabywca jest odpowiedzialny za wszystkie transakcje dokonywane na swoim koncie, w tym m.in. za wszystkie oferty na żywo złożone przez upoważnionych licytantów oraz oferty złożone za pośrednictwem Centrum Aukcyjnego IAA przy użyciu nazwy użytkownika i hasła należących do Nabywcy. Konta nie mogą być cedowane. W przypadku nieautoryzowanego wykorzystania karty identyfikacyjnej lub danych logowania Nabywcy, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty naliczone przed otrzymaniem przez firmę IAA pisemnego powiadomienia o rzeczonym nieautoryzowanym wykorzystaniu.

Kontakt ze Sprzedającymi – Wszelkie informacje dotyczące właściciela pojazdu lub sprzedawcy, które mogą być rozpoznane lub uzyskane przez Kupującego, nie mogą być wykorzystywane w jakikolwiek sposób w całości lub w części.  Każdy Kupujący,który w dowolny sposób nawiąże kontakt z właścicielem lub sprzedawcą pojazdu lub odnajdzie go, zostanie niezwłocznie wykluczony ze wszystkich aukcji IAA, a sprawa może zostać zgłoszona do odpowiednich organów.

Usunięcie konta Nabywcy - Firma IAA zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odebrania Nabywcy prawa do zakupów z dowolnego powodu lub bez podania przyczyny, z uprzednim powiadomieniem lub bez powiadomienia. Jeśli firma IAA zawiesi lub anuluje konto Nabywcy, Nabywca nie będzie w stanie założyć innego konta w IAA do czasu reaktywacji zawieszonego lub anulowanego konta.

Zgodność z przepisami i warunkami oraz odpowiedzialność odszkodowawcza - Nabywca powinien przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów związanych z korzystaniem z usług IAA. NABYWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ CHRONIĆ, BRONIĆ I ZABEZPIECZYĆ FIRMĘ IAA ORAZ JEJ DYREKTORÓW, URZĘDNIKÓW, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, AGENTÓW, PODMIOTY ZALEŻNE, PODMIOTY POWIĄZANE I DOSTAWCÓW POJAZDÓW (ŁĄCZNIE „STRONY IAA ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI") PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI, SZKODAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, KOSZTAMI, WYDATKAMI (W TYM HONORARIAMI ADWOKACKIMI), ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWNĄ, GRZYWNAMI, WYROKAMI SĄDOWYMI LUB STRATAMI WYNIKAJĄCYMI LUB ZWIĄZANYMI Z NIEPRZESTRZEGANIEM LUB DOMNIEMANYM NIEPRZESTRZEGANIEM PRZEZ NABYWCĘ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW LUB WARUNKÓW UMOWY KUPNA.

Osoby objęte zakazem i kraje objęte sankcjami – Kupujący oświadcza i gwarantuje, że ani on sam, ani żaden z jego pracowników, podmiotów stowarzyszonych, pośredników lub innych agentów, wykonawców lub przedstawicieli działających w jakimkolwiek charakterze, bezpośrednio lub pośrednio, w związku z jakimkolwiek pojazdem zakupionym na aukcji IAA nie jest lub nie będzie zaangażowany w jakąkolwiek z poniższych czynności: (i) eksport, powrotny eksport, sprzedaż lub dostarczanie (bezpośrednio lub pośrednio) jakichkolwiek towarów, usług lub technologii do jakiegokolwiek kraju objętego embargiem lub na którego sankcje nałożyły Stany Zjednoczone (ii) zatrudnianie lub prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub angażowanie się w jakiekolwiek transakcje lub handel z którąkolwiek osobą lub podmiotem czy oddziałem powiązanym z taką osobą lub podmiotem, co do których ustalono, że popełniły, grożą popełnieniem lub wspieraniem aktów terrorystycznych lub osób czy podmiotów występujących w innym charakterze na terytorium USA. Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych („OFAC") sporządził listę specjalnie wyznaczonych obywateli i osób zablokowanych (który to wykaz jest dostępny na następującej stronie internetowej: http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/) (zwane wspólnie „Osoby objęte zakazem”), w tym dokonywanie lub otrzymywanie jakiegokolwiek wkładu finansowego, towarów lub usług dla lub na rzecz jakiejkolwiek Osoby objętej zakazem; (ii) zawieranie transakcji lub angażowanie się w inny sposób w jakąkolwiek transakcję związaną z jakimkolwiek majątkiem lub udziałami w majątku zablokowanym zgodnie z Zarządzeniem Zarządu nr 13224 z dnia 24 września 2001 r. w sprawie „Blokowania własności i zakazu transakcji z osobami, które popełniają, grożą popełnieniem lub wspierają terroryzm”; (iii) eksportu, reeksportu, przekierowywania, przekazywania lub innego dysponowania jakimkolwiek produktem z naruszeniem jakichkolwiek przepisów prawa Stanów Zjednoczonych, w tym m.in. przepisów ustawowych i wykonawczych zarządzanych przez OFAC lub Amerykański Departament Handlu i Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa („BIS”), zgodnie z którymi Stany Zjednoczone utrzymują embarga handlowe i sankcje wobec niektórych krajów; lub (iv) angażowanie się w jakąkolwiek transakcję, która wymyka się, unika lub ma na celu uchylanie się, unikanie lub próbę naruszenia jakichkolwiek zakazów określonych w przepisach ustawowych i wykonawczych egzekwowanych przez OFAC lub BIS lub określonych w jakimkolwiek amerykańskim prawe w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, a Kupujący będzie przez cały czas przestrzegał wszystkich obowiązujących praw, przepisów, zasad i rozporządzeń wykonawczych, w tym m.in. postanowień ustawy USA Patriot Act z 2001 roku oraz przepisów dotyczących finansowania terroryzmu i kontroli aktywów.

Zwalczanie korupcji – Kupujący niniejszym określa, gwarantuje i zaświadcza, że on sam oraz jego pracownicy, podmioty powiązane, brokerzy lub inni agenci, wykonawcy lub przedstawiciele działający w jakimkolwiek charakterze będą zawsze przestrzegać amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych („FCPA”) oraz innych podobnych praw, a Kupujący ponadto oświadcza, gwarantuje i zaświadcza, że w odniesieniu do pojazdów zakupionych na aukcji IAA, Kupujący i jego pracownicy, podmioty powiązane, brokerzy lub inni agenci, wykonawcy lub przedstawiciele działający w jakimkolwiek charakterze nie będą dopuszczać się: (i) płacenia, oferowania lub wyrażania zgody na płacenie lub stwarzania przyczyny do zapłaty, bezpośrednio lub pośrednio, w związku z niniejszą Umową, wszelkich datków na cele polityczne, opłat lub prowizji FCPA, z późniejszymi zmianami, (ii) oferowania, płacenia, obiecywania zapłaty lub autoryzacji płatności jakichkolwiek pieniędzy lub oferowania, obdarowywania, obiecywania lub autoryzacji przekazania jakichkolwiek wartościowych przedmiotów funkcjonariuszowi zagranicznemu („funkcjonariusz zagraniczny”, jak określono w FCPA, z późniejszymi zmianami), jakiejkolwiek zagranicznej partii politycznej lub jej funkcjonariuszowi lub jakiemukolwiek kandydatowi na stanowisko polityczne, lub jakiejkolwiek osobie, wiedząc lub będąc świadomym wysokiego prawdopodobieństwa, że całość lub część tych środków pieniężnych lub przedmiotów o dużej wartości zostanie zaoferowana, przekazana lub obiecana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiemukolwiek funkcjonariuszowi zagranicznemu, jakiejkolwiek zagranicznej partii politycznej lub jej urzędnikowi, lub jakiemukolwiek kandydatowi na stanowisko polityczne, w celu (a) wywarcia wpływu na jakiekolwiek działanie lub decyzję tego funkcjonariusza zagranicznego w ramach jego obowiązków służbowych, lub nakłaniania tego funkcjonariusza zagranicznego do działania lub zaniechania działania z naruszeniem zgodnych z prawem obowiązków takiego funkcjonariusza, lub zapewnienia mu niewłaściwej przewagi, lub nakłaniania takiego funkcjonariusza zagranicznego do wywierania wpływu lub wpływania na jakiekolwiek działanie lub decyzję takiego rządu lub instrumentu w celu udzielenia mu pomocy w uzyskaniu lub utrzymaniu działalności gospodarczej na rzecz lub w imieniu jakiejkolwiek osoby, bądź (b) wpływania na jakiekolwiek działanie lub decyzję jakiejkolwiek osoby, wiedząc, że całość lub część tych środków pieniężnych lub przedmiotów wartościowych zostanie zaoferowana, przekazana lub obiecana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiemukolwiek funkcjonariuszowi zagranicznemu (lub zagranicznej partii politycznej), lub jakiemukolwiek kandydatowi na stanowisko polityczne za granicą, w jakimkolwiek z wyżej opisanych zakazanych celów, lub (iii) które działają w oficjalnym charakterze w imieniu jakiegokolwiek rządu, agencji rządowej, partii politycznej, kandydata na stanowisko polityczne lub publicznej organizacji międzynarodowej.

Eksport – Wszyscy Kupujący muszą wypełniać wszelkie obowiązujące wymagania administracyjnych przepisów dotyczących eksportu.

Zwolnienie z odpowiedzialności i odszkodowanie za obrażenia i szkody majątkowe - NABYWCA PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ODDZIAŁY FIRMY IAA MOGĄ POTENCJALNIE STWARZAĆ RYZYKO ZAGROŻEŃ DLA OSÓB I MIENIA. PRZYKŁADOWO, FIRMA IAA WYKORZYSTUJE ŁADOWARKI OGRANICZAJĄCE WIDOCZNOŚĆ OSÓB I PRZEDMIOTÓW. W MAGAZYNIE POJAZDÓW IAA ZNAJDUJĄ SIĘ POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNE ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA. NA TERENIE ODDZIAŁÓW IAA WYSTĘPUJĄ NIERÓWNE NAWIERZCHNIE, ICH CAŁOROCZNE WYSTAWIENIE NA DZIAŁANIE TRUDNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH MOŻE WIĘC UTRUDNIAĆ PORUSZANIE SIĘ OSÓB PIESZYCH. BĘDĄC ŚWIADOMYM WYMIENIONYCH I INNYCH ZAGROŻEŃ NIEODŁĄCZNIE ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ FIRMY IAA, NABYWCA PRZYJMUJE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ W ODDZIAŁACH IAA. NABYWCA ORAZ WSZYSCY PRACOWNICY, PODWYKONAWCY, AGENCI, KLIENCI LUB GOŚCIE NABYWCY, BĄDŹ TEŻ UŻYTKOWNICY KORZYSTAJĄCY Z KONTA NABYWCY (ŁĄCZNIE „PRZEDSTAWICIELE NABYWCY") NIEODWOŁALNIE I BEZWARUNKOWO ZWALNIAJĄ ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI STRONY IAA OD WSZELKICH ODSZKODOWAŃ, STRAT, ZOBOWIĄZAŃ, KOSZTÓW LUB WYDATKÓW (W TYM HONORARIÓW ADWOKACKICH) ZWIĄZANYCH Z ROSZCZENIAMI Z TYTUŁU SZKÓD OSOBOWYCH, SZKÓD MATERIALNYCH LUB INNYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH MIEJSCE NA TERENIE ODDZIAŁÓW IAA, ZARÓWNO W WYNIKU ZANIEDBANIA FIRMY IAA, JAK I Z INNYCH PRZYCZYN. NABYWCA PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE RZECZONE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA CHARAKTER OGÓLNY I AKCEPTUJE FAKT, ŻE JEST ONO DLAŃ PRAWNIE WIĄŻĄCE. NABYWCA I PRZEDSTAWICIELE NABYWCY W PEŁNI ROZUMIEJĄ I ŚWIADOMIE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH UPRAWNIEŃ I ZABEZPIECZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PAR. 1542 KALIFORNIJSKIEGO KODEKSU CYWILNEGO (LUB PODOBNYCH PRZEPISÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRAW OBOWIĄZUJĄCYCH W RAMACH JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI), W ŚWIETLE KTÓREGO: „OGÓLNE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, CO DO KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE POSIADA WIEDZY LUB NIE PODEJRZEWA, W CHWILI UDZIELENIA ZWOLNIENIA, IŻ MAJĄ ONE ZASTOSOWANIE NA JEGO KORZYŚĆ, A KTÓRE W PRZYPADKU POSIADANIA TAKIEJ WIEDZY WPŁYNĘŁYBY W SPOSÓB ISTOTNY NA ZAWIERANĄ PRZEZEŃ UGODĘ Z DŁUŻNIKIEM." PONADTO, NABYWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ BRONIĆ, CHRONIĆ I ZABEZPIECZYĆ ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI STRONY IAA PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z TYTUŁU WSZELKICH ODSZKODOWAŃ, STRAT, ZOBOWIĄZAŃ, KOSZTÓW LUB WYDATKÓW (W TYM HONORARIÓW ADWOKACKICH) ZWIĄZANYCH Z ROSZCZENIAMI ZŁOŻONYMI PRZEZ PRZEDSTAWICIELI NABYWCY Z TYTUŁU SZKÓD OSOBOWYCH, SZKÓD MATERIALNYCH LUB INNYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH MIEJSCE NA TERENIE ODDZIAŁÓW IAA, ZARÓWNO W WYNIKU ZANIEDBANIA FIRMY IAA, JAK I Z INNYCH PRZYCZYN. NABYWCA OŚWIADCZA I ZAPEWNIA, ŻE UDOSTĘPNI NINIEJSZE ZASADY AUKCYJNE, WARUNKI UŻYTKOWANIA I POLITYKĘ PRYWATNOŚCI WSZYSTKIM SWOIM PRZEDSTAWICIELOM; NABYWCA PONOSI TAKŻE CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKICH SWOICH PRZEDSTAWICIELI I ZOBOWIĄZUJE SIĘ CHRONIĆ, BRONIĆ I ZABEZPIECZYĆ FIRMĘ IAA PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI, SZKODAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, KOSZTAMI, WYDATKAMI (W TYM HONORARIAMI ADWOKACKIMI), ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWNĄ, GRZYWNAMI, WYROKAMI SĄDOWYMI LUB STRATAMI WYNIKAJĄCYMI LUB ZWIĄZANYMI Z DZIAŁANIAMI PODEJMOWANYMI PRZEZ OWYCH PRZEDSTAWICIELI NABYWCY.

Kalkulator kosztów i wartości szacunkowe – Kalkulator kosztów, będący narzędziem mającym pomagać Nabywcy w szacunkowym wyliczeniu kosztów całkowitych, nie stanowi wyceny ani oferty handlowej. Nie zapewnia się aktualności ani poprawności przedstawianych wyliczeń szacunkowych, nie należy też polegać na Kalkulatorze kosztów w kwestii końcowych wyliczeń czy weryfikacji sumy opłat. Firma IAA nie składa jakichkolwiek oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w zakresie funkcjonalności lub dokładności Kalkulatora kosztów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wykorzystania lub dostępu Nabywcy do rzeczonego kalkulatora, w zakresie m.in. jakichkolwiek błędów lub zaniedbań. Nabywcy decydujący się na używanie tego narzędzia ponoszą pełną odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich wymaganych opłat, niezależnie od tego, czy opłaty te figurowały w Kalkulatorze kosztów.

Przydzielenie pojazdu/anulowanie sprzedaży/Zwolnienie z odpowiedzialności za błędy przy licytacji – Przydzielenie pojazdu oferentowi, który złoży najwyższą ofertę, podlega zatwierdzeniu przez konsygnanta pojazdu. IAA zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i według własnego wyłącznego uznania oraz za powiadomieniem lub bez powiadomienia, do unieważnienia, odroczenia lub anulowania sprzedaży lub wycofania przydzielonego pojazdu w dowolnym czasie przed odbiorem przez Nabywcę przypisanego doń tytułu. Bez ograniczania powyższego, firma IAA jest również uprawniona do wycofania, unieważnienia lub anulowania jakichkolwiek ofert lub sprzedaży w odniesieniu do pojazdów wystawionych na sprzedaż po niewłaściwych cenach lub których dotyczą jakiekolwiek leżące po stronie IAA błędy lub niedopatrzenia, według własnego wyłącznego uznania IAA. Zapis powyższy obejmuje między innymi nieprawidłowe wartości ofert minimalnych określone dla pojazdów i nieprawidłowe ceny sprzedaży określone dla pojazdów BUY NOW.NABYWCA NIEODWOŁALNIE I BEZWARUNKOWO ZRZEKA SIĘ PRAW I ZWALNIA ZABEZPIECZONE PRZEZ IAA STRONY Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ, USZKODZEŃ, ZOBOWIĄZAŃ, STRAT, ZAPEWNIEŃ, ORZECZEŃ, KOSZTÓW LUB WYDATKÓW (W TYM KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ) WYNIKAJĄCYCH Z ANULOWANIA LUB ODROCZENIA SPRZEDAŻY, WYCOFANIA PRZYDZIELONEGO POJAZDU LUB UNIEWAŻNIENIA SPRZEDAŻY PRZEZ IAA, ZARÓWNO W WYNIKU ZANIEDBANIA IAA JAK I Z INNYCH PRZYCZYN.NABYWCA ZGADZA SIĘ ZABEZPIECZAĆ, CHRONIĆ I ZWALNIAĆ ZABEZPIECZONE PRZEZ IAA STRONY Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH USZKODZEŃ, STRAT, ZOBOWIĄZAŃ, KOSZTÓW LUB WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z ROSZCZENIAMI ZGŁASZANYMI PRZEZ PRZEDSTAWICIELI NABYWCY W ZWIĄZKU Z ANULOWANIEM LUB ODROCZENIEM SPRZEDAŻY, WYCOFANIEM PRZYDZIELONEGO POJAZDU, LUB UNIEWAŻNIENIEM SPRZEDAŻY PRZEZ IAA.

Negocjacje: Nie osiągnięto rezerwy – Wszystkie pojazdy wystawione są na licytację „z rezerwą", co oznacza, że sprzedaż podlega zatwierdzeniu przez konsygnanta i może obejmować wymóg osiągnięcia określonej ceny minimalnej przed zatwierdzeniem przez konsygnanta sprzedaży pojazdu na rzecz Nabywcy. W przypadku nieosiągnięcia wymaganej rezerwy i/lub niezatwierdzenia przez konsygnanta sprzedaży przed przyjęciem przez licytatora ofert zamykających, firma IAA zastrzega sobie prawo do przedstawienia Nabywcy kontrofert(y) w drodze negocjacji warunków sprzedaży pomiędzy konsygnantem a Nabywcą.

Negocjacje: Licytacje automatyczne i błyskawiczne – Nabywca ma możliwość złożenia oferty przedlicytacyjnej w ramach licytacji automatycznej lub błyskawicznej, określając maksymalną kwotę jaką skłonny jest zapłacić za dany pojazd. Funkcja licytacji automatycznej/błyskawicznej umożliwia Systemowi składanie ofert w imieniu Nabywcy od kwoty wywoławczej do kwoty określonej jako maksymalna oferta automatyczna/błyskawiczna Nabywcy. W przypadku nieosiągnięcia rezerwy przed przyjęciem przez licytatora ofert zamykających, Nabywca wyraża zgodę na przedstawienie kontrofert(y) przez konsygnanta. Jeżeli kontroferta konsygnanta zawiera się w określonym przez Nabywcę zakresie maksymalnej oferty automatycznej/błyskawicznej, Nabywca wyraża zgodę na automatyczną akceptację przez System kwoty kontroferty konsygnanta. Z chwilą zaakceptowania przez System kontroferty konsygnanta, pojazd zostaje przydzielony Nabywcy zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.

Pojazdy Buy Now – IAA może od czasu do czasu wystawiać na licytację pojazdy na platformie BUY NOW, która umożliwia zakup pojazdów poza formułą aukcji. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Zasady aukcji stosują się do pojazdów BUY NOW.

Polityka jednakowych ofert – W przypadku, gdy najwyższą ofertą w momencie zamknięcia aukcji pojazdu jest jednakowa oferta złożona z jednej strony w drodze licytacji automatycznej, a z drugiej strony przez Nabywcę fizycznie uczestniczącego w licytacji, pojazd przydzielony zostaje licytantowi fizycznie uczestniczącemu w licytacji.

Odrzucenie oferty – Firma IAA zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub unieważnienia oferty w dowolnym momencie i z jakiegokolwiek powodu. W przypadku wystąpienia sporu odnośnie oferty, firma IAA jest wyłącznym organem orzekającym, posiadającym prawo do rozstrzygania sporów według własnego wyłącznego uznania.

Non-Solicitation - Buyer agrees not to solicit or otherwise attempt to purchase a Vehicle directly with a customer of IAA or any of its subsidiaries, whether on its own behalf or on behalf of another.

Płatność i odbiór pojazdu

Opłaty - W odniesieniu do każdego sprzedanego pojazdu naliczana będzie „Opłata nabywcy". Mogą również obowiązywać inne opłaty. Opłaty mogą się różnić w zależności od Oddziału. Wyłącznym obowiązkiem Nabywcy jest zapoznanie się z wysokością opłat naliczanych przez dany Oddział IAA przed poniesieniem owych opłat. Opłaty mogą ulec zmianie, a Nabywca powinien sprawdzić obowiązujące opłaty przed ich uiszczeniem.

Płatność - Płatność za przydzielony pojazd należy uiścić w ciągu trzech dni roboczych (począwszy od dnia aukcji plus dwa dni robocze; tzn. jeśli aukcja odbywa się w poniedziałek, płatność należy uregulować do końca środy włącznie). Pojazdy nieopłacone w wyznaczonym przedziale czasowym podlegają naliczeniu opłaty za opóźnienie w wysokości 50 USD lub 2% ceny sprzedaży pojazdu, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Płatność za pojazdy można zrealizować przelewem bankowym, gotówką, czekiem podróżnym, czekiem kasowym, przekazem pieniężnym lub kartą kredytową (płatności kartą kredytową podlegają dodatkowym przepisom). Do płatności kartą kredytową może zostać doliczona opłata za usługi dodatkowe. Czeki firmowe będą przyjmowane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą firmy IAA. Jeśli Nabywca otrzyma pisemną zgodę na wykorzystanie czeków firmowych w ramach płatności, otrzyma również dostęp do internetowego systemu płatności I-Pay. Kompensaty za jakiekolwiek czeki zwrócone firmie IAA z dowolnego powodu należy dokonać w ciągu dwóch dni roboczych. Wszelkie czeki zwrócone ze względu na niewystarczające środki („Niewystarczające środki") będą podlegały opłacie manipulacyjnej firmy IAA. Nabywca ponosi odpowiedzialność i wyraża zgodę na pokrycie wszelkich kosztów poboru, opłat i wydatków (w tym honorariów adwokackich) związanych z płatnościami w ramach Niewystarczających środków, zwrotnym obciążeniem karty kredytowej oraz innymi zaległymi rachunkami, obejmującymi m.in. opłaty agencyjne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce obsługi płatności gotówkowych.

Zwrotny podatek od sprzedaży - NABYWCA ZAKUPUJĄCY OD FIRMY IAA POJAZD Z CERTYFIKATEM ZWALNIAJĄCYM Z PODATKU OD SPRZEDAŻY ZGADZA SIĘ ZABEZPIECZYĆ, BRONIĆ I CHRONIĆ ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI STRONY IAA PRZED WSZELKIMI ZOBOWIĄZANIAMI ZWIĄZANYMI Z PODATKIEM OD SPRZEDAŻY, GRZYWNAMI, KARAMI, ODSZKODOWANIAMI, KOSZTAMI I WYDATKAMI (W TYM HONORARIAMI ADWOKACKIMI) PONIESIONYMI W WYNIKU ORZECZENIA PRZEZ INSTYTUCJĘ PODATKOWĄ, IŻ TRANSAKCJA BYŁA OBJĘTA PODATKIEM OD SPRZEDAŻY LUB PODATKIEM AKCYZOWYM.

Opłata za niewywiązanie się ze zobowiązań względem oferty - W przypadku, gdy Nabywca nie zapłaci za pojazd w ciągu dziewięciu dni roboczych od daty sprzedaży, Nabywca zobowiązuje się uiścić „Opłatę za niewywiązanie się ze zobowiązań względem oferty", która wynosi 1000 USD lub 15% ceny sprzedaży, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Nabywca jest również odpowiedzialny za wszelkie koszty i wydatki poniesione przez firmę IAA w związku z pobraniem Opłaty za niewywiązanie się ze zobowiązań względem oferty, w tym za honoraria adwokackie i koszty sądowe. Prawa do licytowania zostaną zawieszone do czasu uiszczenia Opłaty za niewywiązanie się ze zobowiązań względem oferty. Nabywca, który nie wywiąże się ze zobowiązań względem oferty przy zakupie drugiego pojazdu, może zostać pozbawiony praw do licytowania.

Ładowanie pojazdu - Obowiązuje opłata za usługę. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że proces załadunku wiąże się z poważnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa osób lub przedmiotów,  obejmując podnoszenie pojazdu za pomocą wózków widłowych i ustawianie go na lawecie. Wózki widłowe mogą spowodować uszkodzenie pojazdu. Ładowarka może upuścić pojazd, powodując obrażenia osób lub mienia. Nabywca jest odpowiedzialny za umieszczenie ładunku na lawecie oraz zabezpieczenie pojazdu. NABYWCA I PRZEDSTAWICIELE NABYWCY SĄ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNI ZA ZAPOBIEGANIE USZKODZENIOM ŚRODKA TRANSPORTU LUB POJAZDU ORAZ ZA ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU. BĘDĄC ŚWIADOMYM WYMIENIONYCH I INNYCH ZAGROŻEŃ NIEODŁĄCZNIE ZWIĄZANYCH Z PROCESEM ZAŁADUNKU, NABYWCA I PRZEDSTAWICIELE NABYWCY NIEODWOŁALNIE I BEZWARUNKOWO ZWALNIAJĄ ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI STRONY IAA OD WSZELKICH ODSZKODOWAŃ, STRAT, ZOBOWIĄZAŃ, KOSZTÓW LUB WYDATKÓW (W TYM HONORARIÓW ADWOKACKICH) ZWIĄZANYCH Z ROSZCZENIAMI Z TYTUŁU SZKÓD OSOBOWYCH, SZKÓD MATERIALNYCH LUB INNYCH ZDARZEŃ ZAISTNIAŁYCH W TRAKCIE PROCESU ZAŁADUNKU, ZARÓWNO W WYNIKU ZANIEDBANIA ZE STRONY FIRMY IAA, JAK I Z INNYCH PRZYCZYN.

Odbiór pojazdu - Pojazdy muszą zostać odebrane w czasie dozwolonym przez oddział, w którym znajduje się pojazd. Jeśli pojazd nie zostanie odebrany we wskazanym przedziale czasowym, za każdy dzień/pojazd zostaną naliczone opłaty za przechowywanie. Pojazdy można odbierać tylko w godzinach pracy oddziału. Firma IAA zaleca, aby zwycięzcy licytacji odbierali swoje pojazdy natychmiast po ich zakupie w celu zapewnienia ich ochrony. Za pojazdy pozostające na terenie oddziałów IAA po dacie sprzedaży odpowiedzialność ponoszą wyłącznie Nabywcy. Ryzyko utraty zakupionego pojazdu przechodzi na Nabywcę w momencie przydzielenia pojazdu. NABYWCA I PRZEDSTAWICIELE NABYWCY BĘDĄ BRONIĆ, CHRONIĆ ORAZ ZABEZPIECZYĆ ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI STRONY IAA PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z TYTUŁU WSZELKICH ODSZKODOWAŃ, STRAT, ZOBOWIĄZAŃ, ROSZCZEŃ, ŻĄDAŃ, KOSZTÓW LUB WYDATKÓW (W TYM UZASADNIONYCH HONORARIÓW ADWOKACKICH) WYNIKAJĄCYCH Z USZKODZENIA POJAZDU PRZYDZIELONEGO NABYWCY.

Pobór opłat - Nabywca zobowiązuje się do zapłaty wszystkich uzasadnionych wydatków (w tym honorariów adwokackich) oraz kosztów, niezależnie od faktu wniesienia lub nie pozwu sądowego, poniesionych przez firmę IAA w celu pobrania jakichkolwiek kwot należnych IAA, które to kwoty nie zostały uiszczone po wysłaniu przez IAA pisemnego wezwania do Nabywcy.

Zasady mające zastosowanie w Oddziałach IAA -
1. Osoby w wieku poniżej 18 lat nie mają wstępu na teren Oddziałów IAA.
2. Korzystanie z aparatów fotograficznych w Oddziałach IAA jest zabronione.
3. Teczki, plecaki, torebki i inne podobne akcesoria nie są dozwolone w obszarze sprzedaży.
4. Naprawa, demontaż lub jakiekolwiek czynności wykonywane przy pojazdach na terenie lub wokół Oddziału IAA są surowo wzbronione.
5. Nabywca zostanie obciążony kosztami jakiegokolwiek uszkodzenia mienia IAA dokonanego przez Nabywcę lub Przedstawicieli Nabywcy. 6. Osoby przyłapane na kradzieży, usuwaniu części, braniu kluczyków lub niszczeniu pojazdów zostaną aresztowane i pociągnięte do odpowiedzialności karnej w najszerszym zakresie obowiązującego prawa.
7. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Oddziały IAA są monitorowane przez systemy nadzoru wideo. Wchodząc na teren IAA, Nabywca wyraża zgodę na taki monitoring oraz na ujawnianie i wykorzystanie sporządzonych nagrań do celów firmy IAA.

Warunki i zasady licytacji internetowej

Rejestracja - Nabywca musi spełniać wszystkie wymagania, aby mieć prawo do licytowania pojazdów oferowanych za pośrednictwem internetowego programu aukcyjnego IAA (dalej „Systemu"). Rejestrując się i korzystając z Systemu, Nabywca zobowiązuje się do przestrzegania warunków i zasad zawartych w niniejszym dokumencie, jak też wszelkich innych warunków i zasad określonych na listach specyfikacji pojazdów lub ogłoszonych w trakcie aukcji na żywo, Warunków użytkowania IAA oraz Polityki prywatności IAA. Jeśli w jakimkolwiek momencie Nabywca nie zgadza się z Zasadami aukcyjnymi, Warunkami użytkowania, Polityką prywatności lub z ich późniejszymi zmianami, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Systemu.

Login - Nabywca otrzyma identyfikator logowania do internetowej licytacji IAA („Login") i domyślne hasło. Nabywca jest odpowiedzialny za zmianę domyślnego hasła logowania i zachowanie poufności zaktualizowanego hasła. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie oferty złożone z wykorzystaniem swojego loginu oraz za wszelkie opłaty, które mogą zostać naliczone na koncie Nabywcy. Nabywca wyraża zgodę na ujawnienie i używanie swojego Loginu wyłącznie przez odpowiednio upoważnionych pracowników/agentów wskazanych na koncie Nabywcy. Odpowiedzialność za uiszczenie płatności za wszystkie oferty złożone przez Nabywcę oraz upoważnionych przezeń licytantów przy użyciu Loginu Nabywcy, spoczywa na Nabywcy. Nabywca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić firmę IAA o każdym nieautoryzowanym użyciu Loginu Nabywcy lub o jakimkolwiek innym potencjalnym lub rzeczywistym naruszeniu bezpieczeństwa Systemu. Nabywca wyraża zgodę na opuszczenie Systemu po zakończeniu każdej sesji, aby zminimalizować ryzyko nieautoryzowanego użycia swojego Loginu. Loginu i konta Nabywcy nie można cedować ani przydzielać żadnej innej osobie fizycznej czy podmiotowi.

Oferta online/Zawieszenie - Nabywca przyjmuje do wiadomości, że z chwilą zaakceptowania przez System oferty online nie można jej usunąć, ale można zmniejszyć jej wartość do aktualnej wysokiej oferty. Należy zachować ostrożność przy składaniu ofert. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że firma IAA zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia, zablokowania lub zawieszenia Loginu Nabywcy w dowolnym momencie, za uprzednim powiadomieniem lub bez powiadomienia, z jakiegokolwiek powodu, włączając w to m.in. brak uiszczenia opłat należnych IAA lub dokonanie płatności po terminie, nieodebranie pojazdu lub wygaśnięcie rejestracji lub licencji. Nabywca przyjmuje też do wiadomości, że firma IAA zastrzega sobie prawo do zmiany Systemu lub ogólnych praktyk biznesowych związanych z Systemem w dowolnym momencie, tymczasowo lub na stałe, według własnego uznania, za uprzednim powiadomieniem lub bez powiadomienia.

Opłata za licytację internetową - Opłata za licytację internetową zostanie doliczona do całkowitej ceny każdego pojazdu zakupionego za pośrednictwem Systemu na aukcji odbywającej się na żywo w Oddziale, oprócz innych opłat, które mogą zostać naliczone.

Wyłączenie odpowiedzialności, oświadczenia i gwarancje

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE POSTANOWIENIA, GDYŻ MAJĄ ONE WPŁYW NA LEGALNE PRAWA NABYWCY WOBEC FIRMY IAA, CHYBA ŻE ZAKUPU DOKONANO W LOKALIZACJI IAA IGNITE. WARUNKI DLA SYSTEMU AUKCYJNEGO IGNITE MOŻNA ZNALEŹĆ W SEKCJI „WARUNKI I ZASADY LOKALIZACJI IGNITE".

REJESTRUJĄC SIĘ W FIRMIE IAA JAKO NABYWCA I PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY NA AUKCJI, NABYWCA POTWIERDZA ZAPOZNANIE I ZROZUMIENIE PONIŻSZYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I ZGADZA SIĘ NA ICH PRZESTRZEGANIE:

1. WSZYSTKIE POJAZDY SPRZEDAWANE NA AUKCJACH IAA SĄ SPRZEDAWANE „W OBECNYM STANIE I MIEJSCU", BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŻONEJ CZY DOROZUMIANEJ, WŁĄCZAJĄC W TO M.IN. GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB GWARANCJĘ POKUPNOŚCI.
2. FIRMA IAA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ ODNOŚNIE STANU KTÓREGOKOLWIEK POJAZDU LUB JEGO CZĘŚCI, UDOSTĘPNIAJĄC INFORMACJE DOTYCZĄCE POJAZDU NA SPRZEDAŻ.
3. FIRMA IAA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE PODEJMUJE ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE POTWIERDZENIA DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI PODANYCH NABYWCY W FORMIE PISEMNEJ, USTNEJ LUB GRAFICZNEJ ODNOŚNIE JAKIEGOKOLWIEK POJAZDU NA SPRZEDAŻ, W TYM INFORMACJI PODAWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT LUB WYDZIAŁ KOMUNIKACJI CZY TEŻ URZĄD SKARBOWY.
4. NABYWCA PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KONTROLĘ, POTWIERDZENIE, INSPEKCJĘ I/LUB SPRAWDZENIE SPRZEDAWANEGO POJAZDU PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY. NABYWCA JEDNOZNACZNIE WYRAŻA ZGODĘ NA NIESKŁADANIE OFERTY W OPARCIU LUB NA PODSTAWIE JAKICHKOLWIEK INFORMACJI ZAPEWNIANYCH PRZEZ FIRMĘ IAA. INFORMACJE TE OBEJMUJĄ M.IN. ROK, MARKĘ, MODEL, NUMER VIN, PRZEBIEG, ODCZYT LICZNIKA, TYTUŁ, PODUSZKI POWIETRZNE, STAN POJAZDU, RZECZYWISTĄ WARTOŚĆ PIENIĘŻNĄ, SZACOWANY KOSZT NAPRAWY, TYP USZKODZENIA, ZDJĘCIA, DOKUMENT SPRZEDAŻY, POSIADANIE PRZEZ POJAZD KATALIZATORA, KLUCZYKI LUB TABLICE VIN ORAZ MOŻLIWOŚĆ URUCHOMIENIA POJAZDU I PRZYDATNOŚĆ DO RUCHU DROGOWEGO. NABYWCA PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE FIRMA IAA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEZGODNOŚCI ODNOŚNIE PRZEBIEGU POJAZDU LUB WARTOŚCI LICZNIKA.
5. JAKIEKOLWIEK OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA POJAZDU W KONKRETNĄ CZĘŚĆ, WŁĄCZAJĄC W TO M.IN. „OBECNOŚĆ KLUCZYKÓW", OZNACZA, ŻE TA KONKRETNA CZĘŚĆ ZOSTAŁA ZAUWAŻONA W POJEŹDZIE W MOMENCIE JEGO PRZYBYCIA DO ODDZIAŁU IAA, ALE NIE STANOWI OŚWIADCZENIA ANI GWARANCJI, ŻE W/W CZĘŚĆ BĘDZIE OBECNA W CZASIE PÓŹNIEJSZYM. FIRMA IAA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BRAKUJĄCE CZĘŚCI. NA NABYWCY SPOCZYWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPRAWDZENIE I POTWIERDZENIE PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY, ŻE ODNOTOWANE CZĘŚCI SĄ OBECNE W POJEŹDZIE.
6. WSZELKIE OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE URUCHOMIENIA POJAZDU (TAKIE JAK LITERA „T" W KOLUMNIE „URUCHOMIENIE POJAZDU") OZNACZAJĄ, ŻE POJAZD ZOSTAŁ URUCHOMIONY (METODĄ NA KABEL LUB INNĄ) W CHWILI PRZYBYCIA DO ODDZIAŁU IAA. NIE UDZIELA SIĘ GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ, ŻE URUCHOMIENIE LUB PROWADZENIE POJAZDU BĘDZIE MOŻLIWE PO TYM CZASIE, ANI ŻE POJAZD NADAJE SIĘ DO RUCHU DROGOWEGO.
7. JAKIEKOLWIEK OŚWIADCZENIE, ŻE POJAZD NADAJE SIĘ DO JAZDY (TAKIE JAK ADNOTACJA „WSIĄDŹ I JEDŹ" W ZAPISIE AUKCYJNYM) OZNACZA, IŻ POJAZD ZOSTAŁ URUCHOMIONY (METODĄ NA KABEL LUB INNĄ), ZOSTAŁ USTAWIONY BIEG I POJAZD PORUSZAŁ SIĘ DO PRZODU Z WŁASNYM NAPĘDEM W MOMENCIE PRZYBYCIA DO ODDZIAŁU IAA. NIE UDZIELA SIĘ GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ, ŻE POJAZD BĘDZIE MOŻLIWY DO URUCHOMIENIA LUB ŻE BĘDZIE JEŹDZIĆ PO TYM CZASIE, ANI TEŻ ŻE POJAZD NADAJE SIĘ DO RUCHU DROGOWEGO.
8. JAKIEKOLWIEK OŚWIADCZENIE, ŻE PODUSZKI POWIETRZNE SĄ NIENARUSZONE (TAKIE JAK ADNOTACJA „NIENARUSZONE" PODUSZKI POWIETRZNE W ZAPISIE AUKCYJNYM) OZNACZA, ŻE PODUSZKI POWIETRZNE WYDAWAŁY SIĘ BYĆ W STANIE NIEUŻYTYM W MOMENCIE PRZYBYCIA POJAZDU DO ODDZIAŁU IAA. NIE UDZIELA SIĘ GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ, ŻE PODUSZKI POWIETRZNE SĄ FAKTYCZNIE OBECNE W POJEŹDZIE LUB ŻE FUNKCJONUJĄ. FIRMA IAA NIE SPRAWDZA ANI NIE TESTUJE PODUSZEK POWIETRZNYCH W CELU UPEWNIENIA SIĘ, ŻE SĄ ONE FAKTYCZNIE OBECNE I DZIAŁAJĄCE W POJEŹDZIE. NABYWCA PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, IŻ POJAZDY OFEROWANE PRZEZ FIRMĘ IAA MOGĄ POSIADAĆ ZUŻYTE PODUSZKI POWIETRZNE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY NIGDY WYMIENIONE.
9. OGÓLNE OŚWIADCZENIE ODNOŚNIE MIEJSCA USZKODZENIA POJAZDU, TAKIE JAK ADNOTACJA „USZKODZENIE PRZEDNIEJ CZĘŚCI" LUB „USZKODZENIE TYLNEJ CZĘŚCI" NIE OZNACZA, IŻ WYMIENIONO WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE USZKODZENIA POJAZDU.
10. UDOSTĘPNIANE PRZEZ FIRMĘ IAA ZDJĘCIA POJAZDU NIE MAJĄ NA CELU PRZEDSTAWIENIA W WYCZERPUJĄCY SPOSÓB JEGO AKTUALNEGO STANU. FIRMA IAA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ ODNOŚNIE STANU POJAZDU POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE TAKICH ZDJĘĆ.
11. ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM STANOWYM, NABYWCA PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, IŻ POJAZDY SPRZEDAWANE Z NIEOBCIĄŻONYM TYTUŁEM WŁASNOŚCI MOGŁY BYĆ W PRZESZŁOŚCI USZKODZONE.
12. FIRMA IAA NIE GWARANTUJE ANI NIE ZAPEWNIA, ŻE POJAZDY OBECNIE SPEŁNIAJĄ LUB MOGĄ ZOSTAĆ ZMODYFIKOWANE TAK, ABY SPEŁNIAĆ LOKALNE WYMOGI W ZAKRESIE EMISJI SPALIN I/LUB BEZPIECZEŃSTWA.
13. FIRMA IAA NIE GWARANTUJE ANI NIE ZAPEWNIA, ŻE SPRZEDAWANE POJAZDY MOGĄ BYĆ PRAWNIE ZAREJESTROWANE W KAŻDYM STANIE LUB PAŃSTWIE, BĄDŹ TEŻ EKSPORTOWANE DO INNEGO PAŃSTWA. NABYWCA AKCEPTUJE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W DOKUMENTACH SPRZEDAŻY I PROCEDURACH REJESTRACYJNYCH W DANYM STANIE LUB PAŃSTWIE ORAZ PRAWDOPODOBIEŃSTWO, IŻ MOGĄ ONE NEGATYWNIE WPŁYNĄĆ NA ZBYWALNOŚĆ POJAZDÓW ZAKUPIONYCH W FIRMIE IAA. NABYWCA PRZYJMUJE PONADTO DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, IŻ DANY STAN LUB PAŃSTWO MOŻE ZMIENIĆ TYTUŁ POJAZDU LUB KLASYFIKACJĘ MARKI PO ZAKUPIE POJAZDU PRZEZ NABYWCĘ, ORAZ ŻE FIRMA IAA NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ZMIANY KLASYFIKACJI LUB JAKICHKOLWIEK ZWIĄZANYCH Z TYM KONSEKWENCJI. NABYWCA MOŻE, NA PRZYKŁAD, ZAKUPIĆ POJAZD W JEDNYM STANIE Z DOKUMENTEM SPRZEDAŻY POJAZDU NIEUSZKODZONEGO, PO CZYM CHCĄC SPRZEDAĆ TEN SAM POJAZD W INNYM STANIE, BĘDZIE MUSIAŁ TO ZROBIĆ NA PODSTAWIE DOKUMENTU SPRZEDAŻY POJAZDU USZKODZONEGO. KOLEJNY PRZYKŁAD TO PRAWDOPODOBIEŃSTWO, IŻ URZĄD CELNY NIE ZATWIERDZI WYWOZU POJAZDU. NABYWCA PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZBADANIE, POTWIERDZENIE I/LUB SPRAWDZENIE SPRZEDAWANEGO POJAZDU PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY W CELU POTWIERDZENIA RODZAJU DOKUMENTU SPRZEDAŻY, WYMOGÓW REJESTRACYJNYCH LUB EKSPORTOWYCH.
14. FIRMA IAA NIE GWARANTUJE, ŻE FOLIA TERMOKURCZLIWA BĘDZIE CAŁKOWICIE CHRONIĆ POJAZD I JEGO WNĘTRZE LUB POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI PRZED WPŁYWEM WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH. FIRMA IAA NIE GWARANTUJE, ŻE POJAZD POZOSTANIE OWINIĘTY FOLIĄ TERMOKURCZLIWĄ DO CZASU ODEBRANIA GO PRZEZ NABYWCĘ.
15. ZGŁOSZENIE DO SYSTEMU NMVTIS: ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ, ŻE POJAZDY WYSTAWIONE NA SPRZEDAŻ W FIRMIE IAA ZOSTAŁY ZGŁOSZONE DO NARODOWEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO OZNACZEŃ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (NMVTIS) ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. NABYWCA AKCEPTUJE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAKUPEM POJAZDU ZGŁOSZONEGO DO SYSTEMU NMVTIS PRZEZ FIRMĘ IAA LUB DOSTAWCÓW POJAZDÓW IAA. NABYWCY NIEKTÓRYCH POJAZDÓW MOGĄ BYĆ ZOBOWIĄZANI DO ZGŁOSZENIA ICH W SYSTEMIE NMVTIS. WIĘCEJ INFORMACJI O WYMOGACH DOTYCZĄCYCH ZGŁOSZEŃ, WYJĄTKÓW ORAZ SPOSOBU OTRZYMANIA IDENTYFIKATORA ZGŁOSZENIOWEGO SYSTEMU NMVTIS MOŻNA ZNALEŹĆ W WITRYNIE www.vehiclehistory.gov.
16. OSTRZEŻENIE O WYCOFANIU Z EKSPLOATACJI - Nabywca przyjmuje do wiadomości, że pojazdy mogą lub mogły podlegać jedno- lub wielokrotnemu wycofaniu z eksploatacji przez producenta ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Informacje o pojazdach wycofanych z eksploatacji można uzyskać w witrynie internetowej NHTSA.org, a także na stronie producenta. Niektóre części podlegające wycofaniu z eksploatacji mogą nadal być obecne w pojazdach. Zakup pojazdu przez Nabywcę potwierdza zaznajomienie się z tym ostrzeżeniem; Nabywca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za identyfikację takich wycofań z eksploatacji i nie będzie ponownie wykorzystywać ani sprzedawać jakiejkolwiek części wycofanej z eksploatacji ze względów bezpieczeństwa.

Wadliwy sprzęt - Nabywca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż żaden osprzęt pojazdów silnikowych (w tym opona), będący przedmiotem decyzji na podstawie artykułu 30118(b), Tytuł 49 U.S.C. (Kodeksu Stanów Zjednoczonych) lub zawiadomienia wymaganego na podstawie artykułu 30188(c), Tytuł 49 U.S.C., nie jest sprzedawany do montażu w pojeździe silnikowym.

Rozstrzyganie sporów

Warunek wstępny dla składania roszczeń - Nabywca nie będzie wszczynać postępowania sądowego przeciwko firmie IAA przed odbyciem najpierw postępowania w sprawie rozstrzygania sporów przedstawionego poniżej. Nabywca zgadza się, że niezastosowanie się do obowiązku odbycia postępowania w sprawie rozstrzygania sporów stanowi podstawę do oddalenia jakichkolwiek postępowań prawnych bez wpływu na ich rozstrzygnięcie. Nabywca będzie kierować wszelkie skargi do firmy IAA, a nie do jej konsygnantów.

Postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów - Poniższy proces rozstrzygania sporów ma zastosowanie do wszelkich Sporów związanych lub wynikających z relacji Nabywcy z firmą IAA, włączając w to m.in. Spory dotyczące lub związane z pojazdami sprzedawanymi przez IAA, aukcjami organizowanymi przez IAA, procesem rejestracji lub licytacji, bądź też Umową kupna: jeśli roszczenia Nabywcy dotyczą pojazdu wystawionego na sprzedaż przez firmę IAA, Nabywca powinien najpierw pisemnie powiadomić IAA o Sporze  w terminie przynajmniej trzydziestu (30) dni przed rozpoczęciem postępowania arbitrażowego lub postępowania sądowego w sprawie drobnych roszczeń (jeśli dotyczy), opisanych w niniejszym dokumencie, a także próbować nieformalnie rozstrzygnąć Spór w dobrej wierze. Powiadomienie firmy IAA należy przesłać za pośrednictwem autoryzowanego konta poczty elektronicznej na adres: cservice@iaai.com. Powiadomienie o Sporze musi: (a) zawierać imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres(y) e-mail użyte do rejestracji lub korzystania z usług; (b) zawierać opis charakteru i podstawy sporu; (c) wskazywać Oddział IAA, którego dotyczy Spór; (d) zawierać i/lub podawać wszystkie istotne dokumenty i/lub informacje; oraz (e) określać konkretne zadośćuczynienie dochodzone w Sporze. Jeśli firma IAA nie dojdzie do porozumienia z Nabywcą odnośnie rozstrzygnięcia Sporu w terminie trzydziestu (30) dni od daty otrzymania powiadomienia, Nabywca może rozpocząć formalne postępowanie arbitrażowe lub postępowanie sądowe w sprawie drobnych roszczeń (jeśli dotyczy).

Wybór prawa - Wszelkie Spory powstałe w związku z niniejszą Umową kupna, bez względu na jakiekolwiek odmienne zasady prawa wybranego stanu, podlegają przepisom prawnym stanu Illinois, USA.

Wniesienie sprawy do arbitrażu

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SEKCJĘ, GDYŻ NINIEJSZE POSTANOWIENIA MOGĄ MIEĆ ZNACZĄCY WPŁYW NA LEGALNE PRAWA NABYWCY, WŁĄCZAJĄC W TO PRAWO DO WYTOCZENIA SPRAWY W SĄDZIE. NABYWCA PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE NA MOCY NINIEJSZEGO POSTANOWIENIA NABYWCY ORAZ PRZEDSTAWICIELOM NABYWCY PRZYSŁUGUJE PRAWO DO WNIESIENIA SPRAWY DO SĄDU I ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH. NABYWCA WYRAŻA ZGODĘ, ABY WSZELKIE SPORY POWSTAŁE LUB MOGĄCE POWSTAĆ POMIĘDZY FIRMĄ IAA I NABYWCĄ (W TYM PRZEDSTAWICIELAMI NABYWCY) BYŁY ROZSTRZYGANE WYŁĄCZNIE W DRODZE OSTATECZNEGO I WIĄŻĄCEGO POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO, A NIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, Z WYJĄTKIEM MOŻLIWOŚCI WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ, JEŚLI ROSZCZENIA NABYWCY KWALIFIKUJĄ SIĘ DO TAKIEGO POSTĘPOWANIA.

Nabywca, Przedstawiciele Nabywcy i Firma IAA przystają, aby wszelkie roszczenia lub spory pomiędzy nimi (dalej „Spory") były rozstrzygane wyłącznie w drodze wiążącego postępowania arbitrażowego, a nie postępowania sądowego, za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych inaczej w poniższej części dokumentu. Postępowanie arbitrażowe ma charakter bardziej nieformalny niż proces sądowy. Postępowanie arbitrażowe rozstrzygane jest przez neutralnego arbitra zamiast sędziego lub ławy przysięgłych, dopuszcza bardziej ograniczone ujawnienie dowodów niż w sądzie oraz podlega bardzo ograniczonej ocenie sądowej. Arbitrzy mogą przyznawać takie same odszkodowania i zadośćuczynienia, jak sąd.

Niniejsza zgoda na postępowanie arbitrażowe powinna podlegać szerokiemu zakresowi interpretacji. Obejmuje ona między innymi: (1) Spory wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z pojazdami wystawionymi na sprzedaż w dowolnym Oddziale IAA; (2) Spory wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z transakcjami, płatnościami lub opłatami dotyczącymi pojazdów wystawionych na sprzedaż w dowolnym Oddziale IAA; (3) Spory wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z Umową kupna; (4) Spory powstałe przed zawarciem Umowy kupna lub jakiejkolwiek wcześniejszej umowy; (5) Spory, które są obecnie przedmiotem rzekomego pozwu grupowego, w którym Nabywca nie należy do potwierdzonej grupy; oraz (6) Spory, które mogą powstać po zakończeniu korzystania z usług.

A. OBOWIĄZKOWE I WIĄŻĄCE PROCEDURY ARBITRAŻOWE

1. W odniesieniu do arbitrażu w ramach Umowy kupna zastosowanie mają federalna ustawa (Federal Arbitration Act) oraz federalne przepisy o postępowaniu arbitrażowym. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w hrabstwie Cook, stan Illinois, USA lub w okręgu, w którym ma swoją siedzibę Oddział IAA, którego dotyczy spór. Nabywca oraz firma IAA mogą zdecydować o przeprowadzeniu postępowania arbitrażowego wyłącznie na podstawie pisemnych oświadczeń, pod warunkiem, że arbiter nie zdecyduje o konieczności osobistego wzięcia udziału stron w przesłuchaniu. Jeśli konieczne będzie osobiste wzięcie udziału stron w przesłuchaniu, Nabywca lub firma IAA mogą uczestniczyć w przesłuchaniu telefonicznie, chyba że arbiter zdecyduje inaczej.

2. Arbiter zdecyduje o istocie Sporu zgodnie z prawem stanu Illinois, niezależnie od wyboru przepisów prawa, a ponadto uszanuje wszelkie roszczenia lub przywileje uznane przez prawo. Arbiter będzie mieć prawo do przyznania stronie jakichkolwiek ulg lub środków naprawczych, które strona owa mogłaby uzyskać w sądzie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi względem danego Sporu. Wszelkie decyzje podjęte przez Arbitra będą ostateczne i wiążące dla wszystkich stron arbitrażu, bez możliwości wniesienia odwołania. Każda ze stron, która uzyskała odszkodowanie w wyniku postępowania arbitrażowego może wystąpić o wydanie klauzuli wykonalności orzeczenia arbitrażowego i orzeczenie to może być następnie zatwierdzone przez dowolny sąd właściwy dla danej jurysdykcji.

3. Opłaty za złożenie wniosku, opłaty administracyjne oraz wynagrodzenie Arbitra będą podlegać zasadom określonym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażu (American Arbitration Association), za wyjątkiem przypadków, w których niniejsze Zasady aukcyjne stanowią inaczej. Firma IAA zapłaci taką kwotę za złożenie wniosku, opłaty administracyjne i wynagrodzenie Arbitra, jaką Arbiter uzna za konieczną, aby postępowanie arbitrażowe nie kosztowało zbyt wiele, chyba że Arbiter uzna, iż wszczęcie sporu miało na celu nękanie strony lub istota sporu jest ewidentnie błaha. Rozsądne, udokumentowane honoraria adwokackie obu stron pokrywa strona będąca ostatecznie przegraną.

B. ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM: JAKIEKOLWIEK POSTĘPOWANIE BĘDZIE PROWADZONE WYŁĄCZNIE W FORMIE INDYWIDUALNEJ, A NIE W FORMIE POWÓDZTWA REPREZENTACYJNEGO CZY ZBIOROWEGO. ŻADNA ZE STRON NIE BĘDZIE BRAĆ UDZIAŁU W POWÓDZTWIE ZBIOROWYM, SKONSOLIDOWANYM LUB REPREZENTACYJNYM, A ARBITER MOŻE PRZYZNAĆ ZADOŚĆUCZYNIENIE WYŁĄCZNIE STRONIE WYSTĘPUJĄCEJ W FORMIE INDYWIDUALNEJ I TYLKO W ZAKRESIE KONIECZNYM DO PRZYZNANIA ODSZKODOWANIA GWARANTOWANEGO POPRZEZ WSZCZĘCIE SPORU LUB ROSZCZENIA W FORMIE INDYWIDUALNEJ PRZEZ TĘ STRONĘ. O ILE STRONY NIE UZGODNIĄ INACZEJ, ARBITER NIE MOŻE KONSOLIDOWAĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO SPORU I NIE MOŻE PRZEWODNICZYĆ ŻADNEMU POSTĘPOWANIU REPREZENTACYJNEMU ANI ZBIOROWEMU. FIRMA IAA NIE WYRAŻA ZGODY NA ZBIOROWE POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWE. STRONY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH.

C. REZYGNACJA Z POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO: Nabywca ma prawo do rezygnacji z postanowienia dotyczącego arbitrażu, wysyłając pisemne zawiadomienie o swojej decyzji na adres e-mail: legalnotices@iaai.com. Zawiadomienie należy przesłać w terminie trzydziestu (30) dni od pierwszej rejestracji jako Nabywca lub, będąc już Nabywcą, po pierwszym opublikowaniu postanowienia dotyczącego arbitrażu, w terminie trzydziestu (30) dni od daty zaakceptowania niniejszych warunków.
1. Zawiadomienie o rezygnacji musi zawierać oświadczenie, że Nabywca nie wyraża zgody na postanowienie dotyczące arbitrażu oraz obejmować imię i nazwisko Nabywcy, adres, numer telefonu oraz adres e-mail użyty do rejestracji Nabywcy. W celu uznania jego ważności zawiadomienie o rezygnacji musi zostać podpisane przez Nabywcę. Rezygnacje, które wpłyną po upływie trzydziestu (30) dni, o których mowa powyżej, nie będą uznane jako wiążące.
2. Jeśli Nabywca zrezygnuje z postępowania arbitrażowego, wszelkie Spory pomiędzy Nabywcą a Firmą IAA będą rozstrzygane przez sąd stanowy lub federalny w hrabstwie Cook, stan Illinois, USA, a Nabywca zaakceptuje jurysdykcję i lokalizację owego sądu.

D. DROBNE ROSZCZENIA. Nabywca może zdecydować się na wytoczenie Sporu w sądzie ds. drobnych roszczeń (a nie w drodze arbitrażu), jeżeli jurysdykcja i miejsce są właściwe dla Firmy IAA i Nabywcy, a roszczenia Nabywcy nie uwzględniają żądania godziwego zadośćuczynienia i są rozpatrywane w formie indywidualnej (a nie zbiorowej).

E. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ: Niezależnie od powyższych postanowień, każda ze stron może wnieść powództwo do sądu o tymczasowe lub wstępne zabezpieczenie roszczeń, które następnie podlega weryfikacji Arbitra, jeżeli strona ta będzie następnie dochodzić stałego zabezpieczenia roszczeń w drodze postępowania arbitrażowego.

F. LIMIT CZASOWY ODNOŚNIE WNOSZENIA SPORÓW. Nabywca wyraża zgodę, aby niezależnie od jakiegokolwiek przepisu lub prawa stanowiącego inaczej, wszelkie roszczenia lub powództwa związane lub wynikające z Umowy kupna lub relacji Nabywcy z Firmą IAA były złożone w ciągu jednego (1) roku od daty wystąpienia takiego roszczenia lub podstawy powództwa, w przeciwnym razie ulegając przedawnieniu.

Ograniczenie odpowiedzialności

BEZ WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK POSTANOWIENIA ODMIENNE OD NINIEJSZYCH ZASAD AUKCYJNYCH, W ŻADNYM WYPADKU FIRMA IAA NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, RETORSYJNE, WYNIKOWE, POŚREDNIE LUB PRZYPADKOWE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM ROSZCZENIA ZA UTRACONE ZYSKI LUB STRACONE SZANSE BIZNESOWE, NAWET JEŚLI NABYWCA ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, OBEJMUJĄCEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWĄ, DELIKTOWĄ LUB INNĄ. WYŁĄCZNĄ REKOMPENSATĄ DLA NABYWCY ZA WSZYSTKIE ROSZCZENIA BĘDZIE UNIEWAŻNIENIE SPRZEDAŻY DANEGO POJAZDU. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY IAA ZA ROSZCZENIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, OPARTE NA UMOWIE, GWARANCJI, CZYNIE NIEDOZWOLONYM, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB W INNY SPOSÓB, ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY ZWIĄZANE Z UMOWĄ KUPNA, JEJ REALIZACJĄ LUB NARUSZENIEM, BĄDŹ TEŻ Z JAKIMKOLWIEK POJAZDEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB JEGO FUNKCJONOWANIEM, NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ NABYWCĘ ZA DANY POJAZD. NABYWCA NIE JEST UPRAWNIONY DO JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH ODSZKODOWAŃ, WŁĄCZAJĄC W TO M.IN. ZWROT KOSZTÓW NAPRAW, TRANSPORTU, INSPEKCJI LUB UTRACONYCH ZYSKÓW.

Wykluczenie cesji/beneficjentów Umowy niebędących jej stroną

Nabywca nie może cedować swoich praw ani przywilejów wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek stronę trzecią. Nie dopuszcza się beneficjentów niebędących stronami umowy w ramach konta Nabywcy ani Umowy kupna.

Rozwiązanie umowy

Nabywca może zakończyć Umowę kupna w dowolnym momencie, zaprzestając uczestnictwa w aukcjach firmy IAA i nie uzyskując dostępu do usług lub systemów objętych Umową kupna. Firma IAA może zerwać Umowę kupna w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez podawania powodu, za uprzednim powiadomieniem lub bez powiadomienia. Rozwiązanie umowy nie ma wpływu na prawa i obowiązki stron nabyte przed datą faktycznego rozwiązania umowy, ani nie wpłynie na sprzedaż pojazdów, a Umowa kupna będzie nadal obowiązywać w odniesieniu do tych praw i obowiązków, w tym wszelkich roszczeń z nimi związanych. Wszelkie postanowienia zawarte w Umowie kupna, których ze względu na ich charakter lub wpływ należy przestrzegać po rozwiązaniu umowy, pozostaną wiążące, włączając w to m.in. warunki dotyczące rozstrzygania sporów, wyłączenia odpowiedzialności, zwolnień, odszkodowań i ograniczenia odpowiedzialności.

Rozdzielność/modyfikacje postanowień Umowy

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Zasad aukcyjnych zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niemożliwą do wyegzekwowania, ta część zostanie uznana za rozdzielną i nie wpłynie na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień. Umowa kupna, definicja Oddziału, jak też inne warunki wymienione w niniejszym dokumencie, określają całość porozumienia pomiędzy Nabywcą a Firmą IAA w odniesieniu do uczestnictwa w aukcjach IAA i sprzedaży pojazdów oraz zastępują wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne komunikaty, oświadczenia lub umowy, zarówno ustne, jak i pisemne, pomiędzy Nabywcą a Firmą IAA w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy.