Przepisy aukcji


Umowa kupna oraz Zasady aukcyjne

Rejestrując się jako nabywca („Nabywca") w firmie Insurance Auto Auctions, Inc. lub u jej podmiotów zależnych lub powiązanych (zwanych łącznie „IAA"), bądź też licytując pojazd lub biorąc udział w jakiejkolwiek transakcji udostępnianej przez firmę IAA, Nabywca wyraża zgodę na przestrzeganie Zasad aukcyjnych IAA, określonych w niniejszym dokumencie („Zasady aukcyjne") oraz Warunków użytkowania witryny IAA („Warunki użytkowania"), a także Polityki prywatności („Polityka prywatności") (wszystkie dostępne pod adresem www.iaai.com), włączonych w całości do niniejszego dokumentu przez odniesienie. W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy Warunkami użytkowania lub Polityką prywatności a niniejszymi Zasadami aukcyjnymi, obowiązywać będą Zasady aukcyjne. Zasady aukcyjne, Warunki użytkowania oraz Polityka prywatności stanowią wspólnie „Umowę kupna" pomiędzy Nabywcą a firmą IAA.

IAA reserves the right to make changes at any time to these Auction Rules and the Buyer Agreement upon notice to Buyer. Any modifications to the Auction Rules (or the Terms of Use or Privacy Policy) will be effective upon posting. Buyer will be required to accept each modified version of the Auction Rules the first time Buyer logs on to Buyer’s IAA account after a modified version is posted. Buyer’s submission of a bid, visit to an IAA facility, bidding on a vehicle or other participation in an IAA auction following posting of any revisions to any part of the Buyer Agreement will constitute acceptance of the modified terms.

Rejestracja i licytowanie

Kwalifikowalność - Osoby fizyczne pragnące zarejestrować konto w IAA muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat i spełniać wszystkie wymogi nakładane przez obowiązujące prawa i przepisy federalne, stanowe i lokalne. Podmioty pragnące zarejestrować konto w IAA muszą spełniać wszystkie wymogi nakładane przez obowiązujące prawa i przepisy federalne, stanowe i lokalne. Ponadto zastosowanie mają również lokalne wymogi rejestracyjne witryny IAA. Firma IAA zastrzega sobie prawo do odmowy założenia lub do usunięcia konta Nabywcy w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny lub bez podawania przyczyny, za powiadomieniem lub bez powiadomienia.

Rejestracja - Każda osoba fizyczna lub podmiot, który chce wziąć udział w licytacji IAA, musi osobiście lub za pośrednictwem Internetu przejść pomyślnie proces rejestracyjny IAA, który obejmuje wypełnienie formularza rejestracyjnego, okazanie dowodu tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty, paszport itp.), dowodu wymaganej licencji, jeśli dotyczy, oraz uiszczenie odnośnej opłaty rejestracyjnej. Aby uzyskać dostęp do licytacji prowadzonych za zamkniętymi drzwiami, zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem witryny IAA, należy przedłożyć do zatwierdzenia przez firmę IAA kopie bieżących licencji i odpowiednio wypełnionych zaświadczeń zwolnienia z podatku od sprzedaży. Członkostwo podlega odnowieniu raz do roku w drodze potwierdzenia poprawności zarejestrowanych danych Nabywcy i uiszczenia stosownej opłaty rejestracyjnej. Licencje winny być odnawiane i przedkładane do zatwierdzenia przez firmę IAA przed datą wygaśnięcia konta w celu zachowania ciągłości statusu Nabywcy. Nabywca zgadza się kierować wszelkie zapytania dotyczące pojazdów do IAA. Nabywca potwierdza, że nie będzie kierować tego rodzaju pytań do konsygnanta pojazdu, o ile nie otrzyma od firmy IAA stosownego pisemnego zalecenia w tym zakresie. Nieprzestrzeganie przez Nabywcę zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie spowoduje zawieszenie lub cofnięcie praw Nabywcy do dokonywania zakupów.

AUTO-RENEWAL OF REGISTRATION FEES – BUYER’S MEMBERSHIP WILL AUTOMATICALLY RENEW ANNUALLY. BY REGISTERING WITH IAA AND PROVIDING CREDIT CARD INFORMATION TO IAA FOR PAYMENT OF REGISTRATION FEES, BUYER AUTHORIZES IAA TO AUTOMATICALLY RENEW BUYER’S REGISTRATION ANNUALLY AND FURTHER AUTHORIZES IAA TO CHARGE BUYER’S CREDIT CARD FOR THE REGISTRATION FEES RELATED TO ANY RENEWAL MEMBERSHIPS.  SUCH RENEWAL CHARGES SHALL BE MADE ANNUALLY ON THE FIRST DAY AFTER THE EXPIRATION OF BUYER’S MEMBERSHIP PERIOD.  BUYER MAY CANCEL MEMBERSHIP OR TERMINATE AUTO-RENEWAL OF REGISTRATION FEES UPON 30 DAYS’ NOTICE PRIOR TO THE END OF BUYER’S MEMBERSHIP PERIOD BY CALLING 877-937-4243 AND SPEAKING TO AN IAA REPRESENTATIVE OR BY EMAILING TO CustomerService@IAAI.com.  IF BUYER CANCELS MEMBERSHIP PRIOR TO THE CONCLUSION OF THE MEMBERSHIP PERIOD, BUYER WILL REMAIN RESPONSIBLE FOR PAYMENT FOR ALL MEMBERSHIP FEES THROUGH THE CONCLUSION OF THE CURRENT MEMBERSHIP PERIOD.  BY CANCELLING MEMBERSHIP, BUYER WILL LOSE ALL ACCESS AND ACTIVE BUYER STATUS UPON THE EXPIRATION OF THE CURRENT MEMBERSHIP PERIOD.

Odnowienie licencji - Nabywca jest wyłącznie odpowiedzialny za uzyskanie i odnowienie wszelkich stosownych licencji w celu zachowania aktywnego statusu Nabywcy w witrynie IAA. Wszystkie odnowione lub zaktualizowane licencje muszą zostać przedłożone do IAA i zaakceptowane, zanim konto Nabywcy zostanie otwarte lub odnowione.

Upoważnieni licytanci - Firmy mogą upoważnić dodatkowych nabywców do składania ofert w swoim imieniu, jeśli zezwala na to obowiązujące prawo. W celu aktywacji uprawnień do składania ofert dla rzeczonych osób konieczne jest wypełnienie formularza wniosku o rejestrację dodatkowego licytanta i uiszczenie dodatkowej opłaty. Limit liczby dodatkowych nabywców na koncie danej firmy jest określany wyłącznie przez firmę IAA, według własnego uznania. System IAA nie uniemożliwia wielu licytantom z tej samej firmy składania rywalizujących ofert przed lub w trakcie tej samej aukcji. Wszyscy licytanci ponoszą pełną odpowiedzialność za każdą swoją ofertę, niezależnie od tego przeciwko komu licytują, włączając w to podmioty z własnej organizacji. Nabywca oświadcza i zapewnia, że udostępni niniejsze Zasady aukcyjne, Warunki użytkowania i Politykę prywatności każdemu licytantowi przez siebie upoważnionemu; Nabywca ponosi także całkowitą odpowiedzialność za każdego upoważnionego przez siebie licytanta i zobowiązuje się chronić, bronić i zabezpieczyć firmę IAA przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami, wydatkami (w tym honorariami adwokackimi), odpowiedzialnością prawną, grzywnami, wyrokami sądowymi lub stratami wynikającymi lub związanymi z działaniami podejmowanymi przez owych upoważnionych licytantów.

Goście - Większość oddziałów IAA umożliwia wstęp na swoje aukcje gościom, pod warunkiem że są to osoby, które ukończyły co najmniej 18 lat. Gościom musi towarzyszyć zarejestrowany Nabywca, muszą oni również wykupić stosowną, jednorazową wejściówkę dla gościa. Wejściówkę dla gościa należy zawsze nosić w widocznym miejscu. Wejściówka dla gościa umożliwia wstęp na aukcję, lecz nie daje prawa do dokonywania zakupów. Do licytowania pojazdów uprawnieni są wyłącznie zarejestrowani Nabywcy, spełniający wszystkie wymagania aukcyjne. Obowiązujące informacje i instrukcje odnośnie dostępu gości należy uzyskać w stosownym lokalnym biurze IAA lub innej placówce firmy („Oddział") przed przybyciem na aukcję. Nabywca oświadcza i zapewnia, że udostępni niniejsze Zasady aukcyjne, Warunki użytkowania i Politykę prywatności każdemu ze swoich gości; Nabywca ponosi także całkowitą odpowiedzialność za wszystkich swoich gości i zobowiązuje się chronić, bronić i zabezpieczyć IAA przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami, wydatkami (w tym honorariami adwokackimi), odpowiedzialnością prawną, grzywnami, wyrokami sądowymi lub stratami wynikającymi lub związanymi ze wstępem gości.

ID Cards - IAA will issue ID cards at the time of registration finalized at a branch. Replacement of lost or stolen cards will be available upon payment of a replacement card fee. IAA ID cards remain the property of IAA. ID card must be surrendered at the request of IAA. Admittance to the sale area will only be permitted upon presentation of valid ID card. ID card must be displayed at all times while on IAA premises.

Odpowiedzialność za konto - Nabywca jest odpowiedzialny za wszystkie transakcje dokonywane na swoim koncie, w tym m.in. za wszystkie oferty na żywo złożone przez upoważnionych licytantów oraz oferty złożone za pośrednictwem Centrum Aukcyjnego IAA przy użyciu nazwy użytkownika i hasła należących do Nabywcy. Konta nie mogą być cedowane. W przypadku nieautoryzowanego wykorzystania karty identyfikacyjnej lub danych logowania Nabywcy, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty naliczone przed otrzymaniem przez firmę IAA pisemnego powiadomienia o rzeczonym nieautoryzowanym wykorzystaniu.

Kontakt ze Sprzedającymi – Wszelkie informacje dotyczące właściciela pojazdu lub sprzedawcy, które mogą być rozpoznane lub uzyskane przez Kupującego, nie mogą być wykorzystywane w jakikolwiek sposób w całości lub w części.  Każdy Kupujący,który w dowolny sposób nawiąże kontakt z właścicielem lub sprzedawcą pojazdu lub odnajdzie go, zostanie niezwłocznie wykluczony ze wszystkich aukcji IAA, a sprawa może zostać zgłoszona do odpowiednich organów.

Usunięcie konta Nabywcy - Firma IAA zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odebrania Nabywcy prawa do zakupów z dowolnego powodu lub bez podania przyczyny, z uprzednim powiadomieniem lub bez powiadomienia. Jeśli firma IAA zawiesi lub anuluje konto Nabywcy, Nabywca nie będzie w stanie założyć innego konta w IAA do czasu reaktywacji zawieszonego lub anulowanego konta.

Zgodność z przepisami i warunkami oraz odpowiedzialność odszkodowawcza - Nabywca powinien przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów związanych z korzystaniem z usług IAA. NABYWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ CHRONIĆ, BRONIĆ I ZABEZPIECZYĆ FIRMĘ IAA ORAZ JEJ DYREKTORÓW, URZĘDNIKÓW, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, AGENTÓW, PODMIOTY ZALEŻNE, PODMIOTY POWIĄZANE I DOSTAWCÓW POJAZDÓW (ŁĄCZNIE „STRONY IAA ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI") PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI, SZKODAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, KOSZTAMI, WYDATKAMI (W TYM HONORARIAMI ADWOKACKIMI), ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWNĄ, GRZYWNAMI, WYROKAMI SĄDOWYMI LUB STRATAMI WYNIKAJĄCYMI LUB ZWIĄZANYMI Z NIEPRZESTRZEGANIEM LUB DOMNIEMANYM NIEPRZESTRZEGANIEM PRZEZ NABYWCĘ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW LUB WARUNKÓW UMOWY KUPNA.

Osoby objęte zakazem i kraje objęte sankcjami – Kupujący oświadcza i gwarantuje, że ani on sam, ani żaden z jego pracowników, podmiotów stowarzyszonych, pośredników lub innych agentów, wykonawców lub przedstawicieli działających w jakimkolwiek charakterze, bezpośrednio lub pośrednio, w związku z jakimkolwiek pojazdem zakupionym na aukcji IAA nie jest lub nie będzie zaangażowany w jakąkolwiek z poniższych czynności: (i) eksport, powrotny eksport, sprzedaż lub dostarczanie (bezpośrednio lub pośrednio) jakichkolwiek towarów, usług lub technologii do jakiegokolwiek kraju objętego embargiem lub na którego sankcje nałożyły Stany Zjednoczone (ii) zatrudnianie lub prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub angażowanie się w jakiekolwiek transakcje lub handel z którąkolwiek osobą lub podmiotem czy oddziałem powiązanym z taką osobą lub podmiotem, co do których ustalono, że popełniły, grożą popełnieniem lub wspieraniem aktów terrorystycznych lub osób czy podmiotów występujących w innym charakterze na terytorium USA. Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych („OFAC") sporządził listę specjalnie wyznaczonych obywateli i osób zablokowanych (który to wykaz jest dostępny na następującej stronie internetowej: http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/) (zwane wspólnie „Osoby objęte zakazem”), w tym dokonywanie lub otrzymywanie jakiegokolwiek wkładu finansowego, towarów lub usług dla lub na rzecz jakiejkolwiek Osoby objętej zakazem; (ii) zawieranie transakcji lub angażowanie się w inny sposób w jakąkolwiek transakcję związaną z jakimkolwiek majątkiem lub udziałami w majątku zablokowanym zgodnie z Zarządzeniem Zarządu nr 13224 z dnia 24 września 2001 r. w sprawie „Blokowania własności i zakazu transakcji z osobami, które popełniają, grożą popełnieniem lub wspierają terroryzm”; (iii) eksportu, reeksportu, przekierowywania, przekazywania lub innego dysponowania jakimkolwiek produktem z naruszeniem jakichkolwiek przepisów prawa Stanów Zjednoczonych, w tym m.in. przepisów ustawowych i wykonawczych zarządzanych przez OFAC lub Amerykański Departament Handlu i Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa („BIS”), zgodnie z którymi Stany Zjednoczone utrzymują embarga handlowe i sankcje wobec niektórych krajów; lub (iv) angażowanie się w jakąkolwiek transakcję, która wymyka się, unika lub ma na celu uchylanie się, unikanie lub próbę naruszenia jakichkolwiek zakazów określonych w przepisach ustawowych i wykonawczych egzekwowanych przez OFAC lub BIS lub określonych w jakimkolwiek amerykańskim prawe w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, a Kupujący będzie przez cały czas przestrzegał wszystkich obowiązujących praw, przepisów, zasad i rozporządzeń wykonawczych, w tym m.in. postanowień ustawy USA Patriot Act z 2001 roku oraz przepisów dotyczących finansowania terroryzmu i kontroli aktywów.

Zwalczanie korupcji – Kupujący niniejszym określa, gwarantuje i zaświadcza, że on sam oraz jego pracownicy, podmioty powiązane, brokerzy lub inni agenci, wykonawcy lub przedstawiciele działający w jakimkolwiek charakterze będą zawsze przestrzegać amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych („FCPA”) oraz innych podobnych praw, a Kupujący ponadto oświadcza, gwarantuje i zaświadcza, że w odniesieniu do pojazdów zakupionych na aukcji IAA, Kupujący i jego pracownicy, podmioty powiązane, brokerzy lub inni agenci, wykonawcy lub przedstawiciele działający w jakimkolwiek charakterze nie będą dopuszczać się: (i) płacenia, oferowania lub wyrażania zgody na płacenie lub stwarzania przyczyny do zapłaty, bezpośrednio lub pośrednio, w związku z niniejszą Umową, wszelkich datków na cele polityczne, opłat lub prowizji FCPA, z późniejszymi zmianami, (ii) oferowania, płacenia, obiecywania zapłaty lub autoryzacji płatności jakichkolwiek pieniędzy lub oferowania, obdarowywania, obiecywania lub autoryzacji przekazania jakichkolwiek wartościowych przedmiotów funkcjonariuszowi zagranicznemu („funkcjonariusz zagraniczny”, jak określono w FCPA, z późniejszymi zmianami), jakiejkolwiek zagranicznej partii politycznej lub jej funkcjonariuszowi lub jakiemukolwiek kandydatowi na stanowisko polityczne, lub jakiejkolwiek osobie, wiedząc lub będąc świadomym wysokiego prawdopodobieństwa, że całość lub część tych środków pieniężnych lub przedmiotów o dużej wartości zostanie zaoferowana, przekazana lub obiecana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiemukolwiek funkcjonariuszowi zagranicznemu, jakiejkolwiek zagranicznej partii politycznej lub jej urzędnikowi, lub jakiemukolwiek kandydatowi na stanowisko polityczne, w celu (a) wywarcia wpływu na jakiekolwiek działanie lub decyzję tego funkcjonariusza zagranicznego w ramach jego obowiązków służbowych, lub nakłaniania tego funkcjonariusza zagranicznego do działania lub zaniechania działania z naruszeniem zgodnych z prawem obowiązków takiego funkcjonariusza, lub zapewnienia mu niewłaściwej przewagi, lub nakłaniania takiego funkcjonariusza zagranicznego do wywierania wpływu lub wpływania na jakiekolwiek działanie lub decyzję takiego rządu lub instrumentu w celu udzielenia mu pomocy w uzyskaniu lub utrzymaniu działalności gospodarczej na rzecz lub w imieniu jakiejkolwiek osoby, bądź (b) wpływania na jakiekolwiek działanie lub decyzję jakiejkolwiek osoby, wiedząc, że całość lub część tych środków pieniężnych lub przedmiotów wartościowych zostanie zaoferowana, przekazana lub obiecana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiemukolwiek funkcjonariuszowi zagranicznemu (lub zagranicznej partii politycznej), lub jakiemukolwiek kandydatowi na stanowisko polityczne za granicą, w jakimkolwiek z wyżej opisanych zakazanych celów, lub (iii) które działają w oficjalnym charakterze w imieniu jakiegokolwiek rządu, agencji rządowej, partii politycznej, kandydata na stanowisko polityczne lub publicznej organizacji międzynarodowej.

Eksport – Wszyscy Kupujący muszą wypełniać wszelkie obowiązujące wymagania administracyjnych przepisów dotyczących eksportu.

Zwolnienie z odpowiedzialności i odszkodowanie za obrażenia i szkody majątkowe - NABYWCA PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ODDZIAŁY FIRMY IAA MOGĄ POTENCJALNIE STWARZAĆ RYZYKO ZAGROŻEŃ DLA OSÓB I MIENIA. PRZYKŁADOWO, FIRMA IAA WYKORZYSTUJE ŁADOWARKI OGRANICZAJĄCE WIDOCZNOŚĆ OSÓB I PRZEDMIOTÓW. W MAGAZYNIE POJAZDÓW IAA ZNAJDUJĄ SIĘ POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNE ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA. NA TERENIE ODDZIAŁÓW IAA WYSTĘPUJĄ NIERÓWNE NAWIERZCHNIE, ICH CAŁOROCZNE WYSTAWIENIE NA DZIAŁANIE TRUDNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH MOŻE WIĘC UTRUDNIAĆ PORUSZANIE SIĘ OSÓB PIESZYCH. BĘDĄC ŚWIADOMYM WYMIENIONYCH I INNYCH ZAGROŻEŃ NIEODŁĄCZNIE ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ FIRMY IAA, NABYWCA PRZYJMUJE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ W ODDZIAŁACH IAA. NABYWCA ORAZ WSZYSCY PRACOWNICY, PODWYKONAWCY, AGENCI, KLIENCI LUB GOŚCIE NABYWCY, BĄDŹ TEŻ UŻYTKOWNICY KORZYSTAJĄCY Z KONTA NABYWCY (ŁĄCZNIE „PRZEDSTAWICIELE NABYWCY") NIEODWOŁALNIE I BEZWARUNKOWO ZWALNIAJĄ ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI STRONY IAA OD WSZELKICH ODSZKODOWAŃ, STRAT, ZOBOWIĄZAŃ, KOSZTÓW LUB WYDATKÓW (W TYM HONORARIÓW ADWOKACKICH) ZWIĄZANYCH Z ROSZCZENIAMI Z TYTUŁU SZKÓD OSOBOWYCH, SZKÓD MATERIALNYCH LUB INNYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH MIEJSCE NA TERENIE ODDZIAŁÓW IAA, ZARÓWNO W WYNIKU ZANIEDBANIA FIRMY IAA, JAK I Z INNYCH PRZYCZYN. NABYWCA PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE RZECZONE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA CHARAKTER OGÓLNY I AKCEPTUJE FAKT, ŻE JEST ONO DLAŃ PRAWNIE WIĄŻĄCE. NABYWCA I PRZEDSTAWICIELE NABYWCY W PEŁNI ROZUMIEJĄ I ŚWIADOMIE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH UPRAWNIEŃ I ZABEZPIECZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PAR. 1542 KALIFORNIJSKIEGO KODEKSU CYWILNEGO (LUB PODOBNYCH PRZEPISÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRAW OBOWIĄZUJĄCYCH W RAMACH JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI), W ŚWIETLE KTÓREGO: „OGÓLNE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, CO DO KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE POSIADA WIEDZY LUB NIE PODEJRZEWA, W CHWILI UDZIELENIA ZWOLNIENIA, IŻ MAJĄ ONE ZASTOSOWANIE NA JEGO KORZYŚĆ, A KTÓRE W PRZYPADKU POSIADANIA TAKIEJ WIEDZY WPŁYNĘŁYBY W SPOSÓB ISTOTNY NA ZAWIERANĄ PRZEZEŃ UGODĘ Z DŁUŻNIKIEM." PONADTO, NABYWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ BRONIĆ, CHRONIĆ I ZABEZPIECZYĆ ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI STRONY IAA PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z TYTUŁU WSZELKICH ODSZKODOWAŃ, STRAT, ZOBOWIĄZAŃ, KOSZTÓW LUB WYDATKÓW (W TYM HONORARIÓW ADWOKACKICH) ZWIĄZANYCH Z ROSZCZENIAMI ZŁOŻONYMI PRZEZ PRZEDSTAWICIELI NABYWCY Z TYTUŁU SZKÓD OSOBOWYCH, SZKÓD MATERIALNYCH LUB INNYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH MIEJSCE NA TERENIE ODDZIAŁÓW IAA, ZARÓWNO W WYNIKU ZANIEDBANIA FIRMY IAA, JAK I Z INNYCH PRZYCZYN. NABYWCA OŚWIADCZA I ZAPEWNIA, ŻE UDOSTĘPNI NINIEJSZE ZASADY AUKCYJNE, WARUNKI UŻYTKOWANIA I POLITYKĘ PRYWATNOŚCI WSZYSTKIM SWOIM PRZEDSTAWICIELOM; NABYWCA PONOSI TAKŻE CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKICH SWOICH PRZEDSTAWICIELI I ZOBOWIĄZUJE SIĘ CHRONIĆ, BRONIĆ I ZABEZPIECZYĆ FIRMĘ IAA PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI, SZKODAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, KOSZTAMI, WYDATKAMI (W TYM HONORARIAMI ADWOKACKIMI), ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWNĄ, GRZYWNAMI, WYROKAMI SĄDOWYMI LUB STRATAMI WYNIKAJĄCYMI LUB ZWIĄZANYMI Z DZIAŁANIAMI PODEJMOWANYMI PRZEZ OWYCH PRZEDSTAWICIELI NABYWCY.

Kalkulator kosztów i wartości szacunkowe – Kalkulator kosztów, będący narzędziem mającym pomagać Nabywcy w szacunkowym wyliczeniu kosztów całkowitych, nie stanowi wyceny ani oferty handlowej. Nie zapewnia się aktualności ani poprawności przedstawianych wyliczeń szacunkowych, nie należy też polegać na Kalkulatorze kosztów w kwestii końcowych wyliczeń czy weryfikacji sumy opłat. Firma IAA nie składa jakichkolwiek oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w zakresie funkcjonalności lub dokładności Kalkulatora kosztów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wykorzystania lub dostępu Nabywcy do rzeczonego kalkulatora, w zakresie m.in. jakichkolwiek błędów lub zaniedbań. Nabywcy decydujący się na używanie tego narzędzia ponoszą pełną odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich wymaganych opłat, niezależnie od tego, czy opłaty te figurowały w Kalkulatorze kosztów.

Przydzielenie pojazdu/anulowanie sprzedaży/Zwolnienie z odpowiedzialności za błędy przy licytacji – Przydzielenie pojazdu oferentowi, który złoży najwyższą ofertę, podlega zatwierdzeniu przez konsygnanta pojazdu. IAA zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i według własnego wyłącznego uznania oraz za powiadomieniem lub bez powiadomienia, do unieważnienia, odroczenia lub anulowania sprzedaży lub wycofania przydzielonego pojazdu w dowolnym czasie przed odbiorem przez Nabywcę przypisanego doń tytułu. Bez ograniczania powyższego, firma IAA jest również uprawniona do wycofania, unieważnienia lub anulowania jakichkolwiek ofert lub sprzedaży w odniesieniu do pojazdów wystawionych na sprzedaż po niewłaściwych cenach lub których dotyczą jakiekolwiek leżące po stronie IAA błędy lub niedopatrzenia, według własnego wyłącznego uznania IAA. Zapis powyższy obejmuje między innymi nieprawidłowe wartości ofert minimalnych określone dla pojazdów i nieprawidłowe ceny sprzedaży określone dla pojazdów BUY NOW.NABYWCA NIEODWOŁALNIE I BEZWARUNKOWO ZRZEKA SIĘ PRAW I ZWALNIA ZABEZPIECZONE PRZEZ IAA STRONY Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ, USZKODZEŃ, ZOBOWIĄZAŃ, STRAT, ZAPEWNIEŃ, ORZECZEŃ, KOSZTÓW LUB WYDATKÓW (W TYM KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ) WYNIKAJĄCYCH Z ANULOWANIA LUB ODROCZENIA SPRZEDAŻY, WYCOFANIA PRZYDZIELONEGO POJAZDU LUB UNIEWAŻNIENIA SPRZEDAŻY PRZEZ IAA, ZARÓWNO W WYNIKU ZANIEDBANIA IAA JAK I Z INNYCH PRZYCZYN.NABYWCA ZGADZA SIĘ ZABEZPIECZAĆ, CHRONIĆ I ZWALNIAĆ ZABEZPIECZONE PRZEZ IAA STRONY Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH USZKODZEŃ, STRAT, ZOBOWIĄZAŃ, KOSZTÓW LUB WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z ROSZCZENIAMI ZGŁASZANYMI PRZEZ PRZEDSTAWICIELI NABYWCY W ZWIĄZKU Z ANULOWANIEM LUB ODROCZENIEM SPRZEDAŻY, WYCOFANIEM PRZYDZIELONEGO POJAZDU, LUB UNIEWAŻNIENIEM SPRZEDAŻY PRZEZ IAA.

Negocjacje: Nie osiągnięto rezerwy – Wszystkie pojazdy wystawione są na licytację „z rezerwą", co oznacza, że sprzedaż podlega zatwierdzeniu przez konsygnanta i może obejmować wymóg osiągnięcia określonej ceny minimalnej przed zatwierdzeniem przez konsygnanta sprzedaży pojazdu na rzecz Nabywcy. W przypadku nieosiągnięcia wymaganej rezerwy i/lub niezatwierdzenia przez konsygnanta sprzedaży przed przyjęciem przez licytatora ofert zamykających, firma IAA zastrzega sobie prawo do przedstawienia Nabywcy kontrofert(y) w drodze negocjacji warunków sprzedaży pomiędzy konsygnantem a Nabywcą.

Negocjacje: Licytacje automatyczne i błyskawiczne – Nabywca ma możliwość złożenia oferty przedlicytacyjnej w ramach licytacji automatycznej lub błyskawicznej, określając maksymalną kwotę jaką skłonny jest zapłacić za dany pojazd. Funkcja licytacji automatycznej/błyskawicznej umożliwia Systemowi składanie ofert w imieniu Nabywcy od kwoty wywoławczej do kwoty określonej jako maksymalna oferta automatyczna/błyskawiczna Nabywcy. W przypadku nieosiągnięcia rezerwy przed przyjęciem przez licytatora ofert zamykających, Nabywca wyraża zgodę na przedstawienie kontrofert(y) przez konsygnanta. Jeżeli kontroferta konsygnanta zawiera się w określonym przez Nabywcę zakresie maksymalnej oferty automatycznej/błyskawicznej, Nabywca wyraża zgodę na automatyczną akceptację przez System kwoty kontroferty konsygnanta. Z chwilą zaakceptowania przez System kontroferty konsygnanta, pojazd zostaje przydzielony Nabywcy zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.

Pojazdy Buy Now – IAA może od czasu do czasu wystawiać na licytację pojazdy na platformie BUY NOW, która umożliwia zakup pojazdów poza formułą aukcji. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Zasady aukcji stosują się do pojazdów BUY NOW.

Polityka jednakowych ofert – W przypadku, gdy najwyższą ofertą w momencie zamknięcia aukcji pojazdu jest jednakowa oferta złożona z jednej strony w drodze licytacji automatycznej, a z drugiej strony przez Nabywcę fizycznie uczestniczącego w licytacji, pojazd przydzielony zostaje licytantowi fizycznie uczestniczącemu w licytacji.

Odrzucenie oferty – Firma IAA zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub unieważnienia oferty w dowolnym momencie i z jakiegokolwiek powodu. W przypadku wystąpienia sporu odnośnie oferty, firma IAA jest wyłącznym organem orzekającym, posiadającym prawo do rozstrzygania sporów według własnego wyłącznego uznania.

Non-Solicitation - Buyer agrees not to solicit or otherwise attempt to purchase a Vehicle directly with a customer of IAA or any of its subsidiaries, whether on its own behalf or on behalf of another.

Płatność i odbiór pojazdu

Opłaty - W odniesieniu do każdego sprzedanego pojazdu naliczana będzie „Opłata nabywcy". Mogą również obowiązywać inne opłaty. Opłaty mogą się różnić w zależności od Oddziału. Wyłącznym obowiązkiem Nabywcy jest zapoznanie się z wysokością opłat naliczanych przez dany Oddział IAA przed poniesieniem owych opłat. Opłaty mogą ulec zmianie, a Nabywca powinien sprawdzić obowiązujące opłaty przed ich uiszczeniem.

Płatność - Płatność za przydzielony pojazd należy uiścić w ciągu trzech dni roboczych (począwszy od dnia aukcji plus dwa dni robocze; tzn. jeśli aukcja odbywa się w poniedziałek, płatność należy uregulować do końca środy włącznie). Pojazdy nieopłacone w wyznaczonym przedziale czasowym podlegają naliczeniu opłaty za opóźnienie w wysokości 50 USD lub 2% ceny sprzedaży pojazdu, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Płatność za pojazdy można zrealizować przelewem bankowym, gotówką, czekiem podróżnym, czekiem kasowym, przekazem pieniężnym lub kartą kredytową (płatności kartą kredytową podlegają dodatkowym przepisom). Do płatności kartą kredytową może zostać doliczona opłata za usługi dodatkowe. Czeki firmowe będą przyjmowane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą firmy IAA. Jeśli Nabywca otrzyma pisemną zgodę na wykorzystanie czeków firmowych w ramach płatności, otrzyma również dostęp do internetowego systemu płatności I-Pay. Kompensaty za jakiekolwiek czeki zwrócone firmie IAA z dowolnego powodu należy dokonać w ciągu dwóch dni roboczych. Wszelkie czeki zwrócone ze względu na niewystarczające środki („Niewystarczające środki") będą podlegały opłacie manipulacyjnej firmy IAA. Nabywca ponosi odpowiedzialność i wyraża zgodę na pokrycie wszelkich kosztów poboru, opłat i wydatków (w tym honorariów adwokackich) związanych z płatnościami w ramach Niewystarczających środków, zwrotnym obciążeniem karty kredytowej oraz innymi zaległymi rachunkami, obejmującymi m.in. opłaty agencyjne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce obsługi płatności gotówkowych.

Zwrotny podatek od sprzedaży - NABYWCA ZAKUPUJĄCY OD FIRMY IAA POJAZD Z CERTYFIKATEM ZWALNIAJĄCYM Z PODATKU OD SPRZEDAŻY ZGADZA SIĘ ZABEZPIECZYĆ, BRONIĆ I CHRONIĆ ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI STRONY IAA PRZED WSZELKIMI ZOBOWIĄZANIAMI ZWIĄZANYMI Z PODATKIEM OD SPRZEDAŻY, GRZYWNAMI, KARAMI, ODSZKODOWANIAMI, KOSZTAMI I WYDATKAMI (W TYM HONORARIAMI ADWOKACKIMI) PONIESIONYMI W WYNIKU ORZECZENIA PRZEZ INSTYTUCJĘ PODATKOWĄ, IŻ TRANSAKCJA BYŁA OBJĘTA PODATKIEM OD SPRZEDAŻY LUB PODATKIEM AKCYZOWYM.

Renege Fee - In the event a buyer fails to pay for a vehicle within fourteen business days of sale, Buyer agrees to pay IAA the “Renege Fee” of $1,000 or 15% of sale price, whichever is greater. Buyer is also responsible for any and all costs and expenses incurred by IAA arising out of or related to collecting the Renege Fee, including attorneys’ fees and court costs. Bidding privileges will be suspended until the Renege Fee has been received by IAA. Any buyer that reneges on a second vehicle may have bidding privileges revoked.

Vehicle Loading - A service fee applies. Buyer understands that the loading process is fraught with danger to person or property because it involves lifting a vehicle with forklifts and placing the vehicle on a transporter. The forklifts could cause damage to the vehicle. The loader could drop the vehicle causing injury to persons or property. Buyer is responsible for directing the load onto the transport, securing the load, and safely transporting the vehicle. BUYER AND BUYER REPRESENTATIVES ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR PREVENTING DAMAGE TO THE TRANSPORT OR VEHICLE AND SECURING THE LOAD FOR SAFE TRANSPORT. KNOWING THESE AND OTHER RISKS INHERENT IN THE LOADING PROCESS, BUYER AND BUYER REPRESENTATIVES FULLY ASSUME ALL RISKS ASSOCIATED WITH THE LOADING, TOWING, AND TRANSPORTING PROCESS AND BUYER AND BUYER REPRESENTATIVES IRREVOCABLY AND UNCONDITIONALLY WAIVE AND RELEASE IAA INDEMNIFIED PARTIES FROM ANY AND ALL CLAIMS, DAMAGES, OBLIGATIONS, LOSSES, LIABILITIES, JUDGMENTS, COSTS OR EXPENSES (INCLUDING ATTORNEYS’ FEES) ARISING OUT OF OR RELATED TO CLAIMS FOR BODILY INJURY, PROPERTY DAMAGE, OR OTHER OCCURRENCE DURING THE LOADING, TOWING, OR TRANSPORTING PROCESS, WHETHER CAUSED BY IAA’S OWN NEGLIGENCE OR OTHERWISE.

Odbiór pojazdu - Pojazdy muszą zostać odebrane w czasie dozwolonym przez oddział, w którym znajduje się pojazd. Jeśli pojazd nie zostanie odebrany we wskazanym przedziale czasowym, za każdy dzień/pojazd zostaną naliczone opłaty za przechowywanie. Pojazdy można odbierać tylko w godzinach pracy oddziału. Firma IAA zaleca, aby zwycięzcy licytacji odbierali swoje pojazdy natychmiast po ich zakupie w celu zapewnienia ich ochrony. Za pojazdy pozostające na terenie oddziałów IAA po dacie sprzedaży odpowiedzialność ponoszą wyłącznie Nabywcy. Ryzyko utraty zakupionego pojazdu przechodzi na Nabywcę w momencie przydzielenia pojazdu. NABYWCA I PRZEDSTAWICIELE NABYWCY BĘDĄ BRONIĆ, CHRONIĆ ORAZ ZABEZPIECZYĆ ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI STRONY IAA PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z TYTUŁU WSZELKICH ODSZKODOWAŃ, STRAT, ZOBOWIĄZAŃ, ROSZCZEŃ, ŻĄDAŃ, KOSZTÓW LUB WYDATKÓW (W TYM UZASADNIONYCH HONORARIÓW ADWOKACKICH) WYNIKAJĄCYCH Z USZKODZENIA POJAZDU PRZYDZIELONEGO NABYWCY.

Pobór opłat - Nabywca zobowiązuje się do zapłaty wszystkich uzasadnionych wydatków (w tym honorariów adwokackich) oraz kosztów, niezależnie od faktu wniesienia lub nie pozwu sądowego, poniesionych przez firmę IAA w celu pobrania jakichkolwiek kwot należnych IAA, które to kwoty nie zostały uiszczone po wysłaniu przez IAA pisemnego wezwania do Nabywcy.

Rules Applicable to IAA Facilities -
1. No one under the age of 18 allowed access to IAA Facilities.
2. The use of cameras at IAA Facilities is prohibited.
3. Briefcases, backpacks, purses, and any like packages are not allowed in the sale area.
4. Repairs to, dismantling of, or any work on vehicles on or around any IAA Facility is strictly prohibited.
5. Any damage to IAA property by Buyer or Buyer Representatives will be charged to Buyer.
6. Anyone caught stealing, removing parts, taking keys, or damaging vehicles will be arrested and prosecuted to the fullest extent of the law.
7. Buyer acknowledges that IAA Facilities are monitored by video surveillance. By entering IAA premises, Buyer consents to such monitoring and the disclosure and use of resulting recordings for IAA’s purposes.
8. Buyer must have proper attire to access IAA Facilities.

Warunki i zasady licytacji internetowej

Rejestracja - Nabywca musi spełniać wszystkie wymagania, aby mieć prawo do licytowania pojazdów oferowanych za pośrednictwem internetowego programu aukcyjnego IAA (dalej „Systemu"). Rejestrując się i korzystając z Systemu, Nabywca zobowiązuje się do przestrzegania warunków i zasad zawartych w niniejszym dokumencie, jak też wszelkich innych warunków i zasad określonych na listach specyfikacji pojazdów lub ogłoszonych w trakcie aukcji na żywo, Warunków użytkowania IAA oraz Polityki prywatności IAA. Jeśli w jakimkolwiek momencie Nabywca nie zgadza się z Zasadami aukcyjnymi, Warunkami użytkowania, Polityką prywatności lub z ich późniejszymi zmianami, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Systemu.

Login - Nabywca otrzyma identyfikator logowania do internetowej licytacji IAA („Login") i domyślne hasło. Nabywca jest odpowiedzialny za zmianę domyślnego hasła logowania i zachowanie poufności zaktualizowanego hasła. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie oferty złożone z wykorzystaniem swojego loginu oraz za wszelkie opłaty, które mogą zostać naliczone na koncie Nabywcy. Nabywca wyraża zgodę na ujawnienie i używanie swojego Loginu wyłącznie przez odpowiednio upoważnionych pracowników/agentów wskazanych na koncie Nabywcy. Odpowiedzialność za uiszczenie płatności za wszystkie oferty złożone przez Nabywcę oraz upoważnionych przezeń licytantów przy użyciu Loginu Nabywcy, spoczywa na Nabywcy. Nabywca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić firmę IAA o każdym nieautoryzowanym użyciu Loginu Nabywcy lub o jakimkolwiek innym potencjalnym lub rzeczywistym naruszeniu bezpieczeństwa Systemu. Nabywca wyraża zgodę na opuszczenie Systemu po zakończeniu każdej sesji, aby zminimalizować ryzyko nieautoryzowanego użycia swojego Loginu. Loginu i konta Nabywcy nie można cedować ani przydzielać żadnej innej osobie fizycznej czy podmiotowi.

Oferta online/Zawieszenie - Nabywca przyjmuje do wiadomości, że z chwilą zaakceptowania przez System oferty online nie można jej usunąć, ale można zmniejszyć jej wartość do aktualnej wysokiej oferty. Należy zachować ostrożność przy składaniu ofert. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że firma IAA zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia, zablokowania lub zawieszenia Loginu Nabywcy w dowolnym momencie, za uprzednim powiadomieniem lub bez powiadomienia, z jakiegokolwiek powodu, włączając w to m.in. brak uiszczenia opłat należnych IAA lub dokonanie płatności po terminie, nieodebranie pojazdu lub wygaśnięcie rejestracji lub licencji. Nabywca przyjmuje też do wiadomości, że firma IAA zastrzega sobie prawo do zmiany Systemu lub ogólnych praktyk biznesowych związanych z Systemem w dowolnym momencie, tymczasowo lub na stałe, według własnego uznania, za uprzednim powiadomieniem lub bez powiadomienia.

Opłata za licytację internetową - Opłata za licytację internetową zostanie doliczona do całkowitej ceny każdego pojazdu zakupionego za pośrednictwem Systemu na aukcji odbywającej się na żywo w Oddziale, oprócz innych opłat, które mogą zostać naliczone.

Wyłączenie odpowiedzialności, oświadczenia i gwarancje

PLEASE READ CAREFULLY AS THE FOLLOWING PROVISIONS AFFECT A BUYER’S LEGAL RIGHTS AGAINST IAA.

BY REGISTERING WITH IAA AS A BUYER AND PRIOR TO PLACING A BID AT AUCTION, BUYER WARRANTS THAT BUYER HAS READ AND UNDERSTANDS THE FOLLOWING CONDITIONS OF SALE AND AGREES TO BE BOUND BY THEM:

1. ALL VEHICLES SOLD THROUGH IAA’S AUCTIONS ARE SOLD “AS IS, WHERE IS,” WITH NO WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY.
2. IAA MAKES NO WARRANTY OR REPRESENTATION AS TO THE CONDITION OF ANY VEHICLE OR ANY OF ITS COMPONENT PARTS WHEN IAA PROVIDES INFORMATION ABOUT A VEHICLE FOR SALE.
3. IAA MAKES NO WARRANTY OR REPRESENTATION FOR, AND UNDERTAKES NO DUTY TO CONFIRM THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF, ANY INFORMATION PROVIDED IN ORAL, WRITTEN OR IMAGE FORM TO BUYER REGARDING ANY VEHICLE FOR SALE, INCLUDING INFORMATION PROVIDED BY A DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES, MOTOR VEHICLE DIVISION, OR DEPARTMENT OF REVENUE.
4. IT IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF BUYER TO ASCERTAIN, CONFIRM, RESEARCH, INSPECT, AND/OR INVESTIGATE ANY VEHICLE FOR SALE PRIOR TO PLACING A BID. BUYER EXPRESSLY AGREES NOT TO BASE A BID OR OTHERWISE RELY ON ANY INFORMATION PROVIDED BY IAA. THIS INFORMATION INCLUDES, BUT IS NOT LIMITED TO, THE YEAR, MAKE, MODEL, VIN, MILEAGE, ODOMETER DISCLOSURE, TITLE, AIRBAGS, VEHICLE’S CONDITION, ACTUAL CASH VALUE, ESTIMATED REPAIR COST, DAMAGE TYPE, IMAGES, SALE DOCUMENT, WHETHER THE VEHICLE HAS A CATALYTIC CONVERTER, KEYS, OR VIN PLATES, AND WHETHER OR NOT A CAR STARTS OR RUNS. BUYER UNDERSTANDS THAT IAA IS NOT RESPONSIBLE FOR MILEAGE OR ODOMETER DISCREPANCIES.
5. ANY STATEMENT THAT ANY VEHICLE HAS A PARTICULAR PART, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO “KEYS PRESENT,” MEANS THAT A PARTICULAR PART WAS NOTED UPON ARRIVAL AT IAA’S FACILITY, BUT IS NOT A REPRESENTATION OR WARRANTY THAT SUCH PART WILL BE PRESENT AT ANY TIME THEREAFTER. IAA IS NOT RESPONSIBLE FOR MISSING PARTS. IT IS BUYER’S RESPONSIBILITY TO INSPECT AND CONFIRM THE NOTED PARTS ARE PRESENT PRIOR TO PLACING A BID.
6. ANY STATEMENT THAT A VEHICLE STARTS (SUCH AS THROUGH A ‘“Y” UNDER THE “STARTS” COLUMN) MEANS THAT THE VEHICLE WAS STARTED (EITHER WITH OR WITHOUT A JUMP) UPON ARRIVAL AT IAA’S FACILITY. IT IS NOT A WARRANTY OR REPRESENTATION THAT THE VEHICLE WILL START OR RUN AT ANY TIME THEREAFTER OR THAT THE VEHICLE IS ROADWORTHY.
7. ANY STATEMENT THAT A VEHICLE RUNS OR DRIVES (SUCH AS THROUGH AN AUCTION NOTATION “RUN AND DRIVE”) MEANS THAT THE ENGINE STARTED (EITHER WITH OR WITHOUT A JUMP), BOTH THE FORWARD AND REVERSE GEARS ENGAGED AND FROM THE STARTING POSITION, THE STEERING WHEEL MADE ONE FULL ROTATION TO THE RIGHT AND ONE FULL ROTATION TO THE LEFT, ALL AT THE TIME OF ARRIVAL AT IAA’S FACILITY. IT IS NOT A REPRESENTATION OR WARRANTY THAT IT WILL DO SO ANY TIME THEREAFTER OR THAT THE VEHICLE IS ROADWORTHY.
8. ANY STATEMENT THAT AIR BAGS ARE INTACT (SUCH AS THROUGH AN AUCTION NOTATION “INTACT” AIRBAGS) MEANS THAT THE AIRBAGS APPEARED NOT TO BE DEPLOYED UPON ARRIVAL AT IAA’S FACILITY. IT IS NOT A WARRANTY OR REPRESENTATION THAT THE AIRBAGS ARE IN FACT PRESENT OR OPERATIONAL. IAA DOES NOT INSPECT OR CONDUCT TESTING ON THE AIRBAGS TO ENSURE THAT THE AIRBAGS ARE IN FACT PRESENT OR OPERATIONAL. BUYER ACKNOWLEDGES AND AGREES THAT VEHICLES OFFERED BY IAA MAY CONTAIN DEPLOYED AIRBAGS THAT HAVE NOT BEEN REPLACED.
9. A GENERAL STATEMENT REGARDING THE LOCATION OF DAMAGE TO THE VEHICLE, SUCH AS “FRONT END DAMAGE” OR “REAR END DAMAGE,” IS NOT INTENDED TO BE INCLUSIVE OR EXHAUSTIVE OF ALL OF THE DAMAGE THE VEHICLE HAS SUFFERED.
10. THE IMAGES OF THE VEHICLE THAT IAA PROVIDES ARE NOT INTENDED TO EXHAUSTIVELY DISPLAY THE CURRENT CONDITION OF THE VEHICLE. IAA MAKES NO WARRANTY OR REPRESENTATION ABOUT THE CONDITION OF THE VEHICLE BY PROVIDING THESE IMAGES.
11. IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE STATE LAW, BUYER ACKNOWLEDGES AND AGREES THAT VEHICLES SOLD WITH A CLEAR TITLE MAY HAVE A SALVAGE HISTORY.
12. IAA DOES NOT WARRANT OR REPRESENT THAT VEHICLES CURRENTLY MEET OR CAN BE MODIFIED TO MEET LOCAL EMISSION AND/OR SAFETY REQUIREMENTS.
13. IAA DOES NOT WARRANT OR REPRESENT THAT VEHICLES SOLD CAN BE LEGALLY REGISTERED IN ANY STATE OR COUNTRY OR EXPORTED TO ANOTHER COUNTRY. BUYER ACCEPTS ANY AND ALL RISKS ASSOCIATED WITH VARIATIONS IN STATE OR COUNTRY SALE DOCUMENT AND REGISTRATION LAWS AND THE POSSIBILITY THAT THOSE MAY NEGATIVELY IMPACT THE MARKETABILITY OF VEHICLES PURCHASED AT IAA. BUYER FURTHER ACKNOWLEDGES AND AGREES THAT A STATE OR COUNTRY MAY CHANGE A VEHICLE’S TITLE OR BRAND CLASSIFICATION AFTER IT IS PURCHASED BY BUYER AND THAT IAA ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THAT CHANGE IN CLASSIFICATION OR ANY CONSEQUENCES FLOWING THEREFROM. FOR EXAMPLE, BUYER MAY PURCHASE A VEHICLE IN ONE STATE UNDER A CLEAR SALE DOCUMENT BUT MAY BE REQUIRED TO SELL THE SAME VEHICLE UNDER A SALVAGE SALE DOCUMENT IN A DIFFERENT STATE. ANOTHER EXAMPLE IS THAT CUSTOMS MAY NOT APPROVE THE EXPORTATION OF A VEHICLE. IT IS THE BUYER’S SOLE RESPONSIBILITY TO ASCERTAIN, CONFIRM, RESEARCH, INSPECT AND/OR INVESTIGATE ANY VEHICLE FOR SALE PRIOR TO PLACING A BID TO CONFIRM SALE DOCUMENT, STATE REGISTRATION, OR EXPORT REQUIREMENTS.
14. IAA DOES NOT GUARANTEE OR WARRANT THAT SHRINK WRAP WILL COMPLETELY PROTECT A VEHICLE AND ITS INTERIOR OR COMPONENT PARTS AGAINST THE ELEMENTS. IAA DOES NOT GUARANTEE OR WARRANT THAT A SHRINK WRAPPED VEHICLE WILL REMAIN SO UNTIL THE TIME THE VEHICLE IS PICKED UP BY BUYER.
15. NMVTIS REPORTING: VEHICLES LISTED FOR SALE AND SOLD AT IAA MAY HAVE BEEN REPORTED TO THE NATIONAL MOTOR VEHICLE TITLE INFORMATION SYSTEM (NMVTIS) AS REQUIRED BY APPLICABLE LAW. BUYER ACCEPTS ALL RISKS ASSOCIATED WITH PURCHASING VEHICLES AT IAA ARISING OUT OF OR RELATED TO ANY NMVTIS REPORTING BY IAA OR IAA’S VEHICLE PROVIDERS. BUYERS MAY BE SUBJECT TO NMVTIS REPORTING REQUIREMENTS WHEN PURCHASING CERTAIN VEHICLES. FOR MORE INFORMATION ON REPORTING REQUIREMENTS, EXEMPTIONS, AND HOW TO OBTAIN A NMVTIS REPORTING ID VISIT www.vehiclehistory.gov.
16. SAFETY RECALL WARNING - Buyer acknowledges that Vehicles may be or may have been subject to one or more manufacturers recall for safety related items. Recalls may be researched at NHTSA.org, as well as the manufacturer’s internet website. Certain parts subject to those recalls may still be present in the Vehicles. Buyer’s purchase of the Vehicle acknowledges this warning; Buyer assumes full responsibility to identify such recalls, and will refrain from re-using or selling any part subject to such safety recalls.

Wadliwy sprzęt - Nabywca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż żaden osprzęt pojazdów silnikowych (w tym opona), będący przedmiotem decyzji na podstawie artykułu 30118(b), Tytuł 49 U.S.C. (Kodeksu Stanów Zjednoczonych) lub zawiadomienia wymaganego na podstawie artykułu 30188(c), Tytuł 49 U.S.C., nie jest sprzedawany do montażu w pojeździe silnikowym.

Rozstrzyganie sporów

Warunek wstępny dla składania roszczeń - Nabywca nie będzie wszczynać postępowania sądowego przeciwko firmie IAA przed odbyciem najpierw postępowania w sprawie rozstrzygania sporów przedstawionego poniżej. Nabywca zgadza się, że niezastosowanie się do obowiązku odbycia postępowania w sprawie rozstrzygania sporów stanowi podstawę do oddalenia jakichkolwiek postępowań prawnych bez wpływu na ich rozstrzygnięcie. Nabywca będzie kierować wszelkie skargi do firmy IAA, a nie do jej konsygnantów.

Dispute Resolution Process - The following dispute resolution process shall apply to any Dispute related to or arising out of Buyer’s relationship with IAA, including but not limited to Disputes related to or arising out of vehicles sold by IAA, IAA auction events, the registration or bidding process, or the Buyer Agreement: If Buyer’s complaint relates to a vehicle offered for sale by IAA, Buyer shall first notify IAA of the Dispute in writing at least thirty (30) days in advance of initiating arbitration or the small claims court action (if applicable) described herein and attempt to informally negotiate a resolution to the Dispute in good faith. Notice to us should be sent via certified mail to: CustomerService@iaai.com. The notice of Dispute must: (a) include your name, address, phone number, and e-mail address(es) used to register with or use the services; (b) describe the nature and basis of the dispute; (c) identify the IAA facility from which the Dispute arose; (d) enclose and/or identify all relevant documents and/or information; and (e) set forth the specific relief sought. If IAA and you do not reach an agreement to resolve the Dispute within thirty (30) days after the notice is received, you may commence with a formal arbitration proceeding or small claims court action (if applicable).

Wybór prawa - Wszelkie Spory powstałe w związku z niniejszą Umową kupna, bez względu na jakiekolwiek odmienne zasady prawa wybranego stanu, podlegają przepisom prawnym stanu Illinois, USA.

Wniesienie sprawy do arbitrażu

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SEKCJĘ, GDYŻ NINIEJSZE POSTANOWIENIA MOGĄ MIEĆ ZNACZĄCY WPŁYW NA LEGALNE PRAWA NABYWCY, WŁĄCZAJĄC W TO PRAWO DO WYTOCZENIA SPRAWY W SĄDZIE. NABYWCA PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE NA MOCY NINIEJSZEGO POSTANOWIENIA NABYWCY ORAZ PRZEDSTAWICIELOM NABYWCY PRZYSŁUGUJE PRAWO DO WNIESIENIA SPRAWY DO SĄDU I ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH. NABYWCA WYRAŻA ZGODĘ, ABY WSZELKIE SPORY POWSTAŁE LUB MOGĄCE POWSTAĆ POMIĘDZY FIRMĄ IAA I NABYWCĄ (W TYM PRZEDSTAWICIELAMI NABYWCY) BYŁY ROZSTRZYGANE WYŁĄCZNIE W DRODZE OSTATECZNEGO I WIĄŻĄCEGO POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO, A NIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, Z WYJĄTKIEM MOŻLIWOŚCI WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ, JEŚLI ROSZCZENIA NABYWCY KWALIFIKUJĄ SIĘ DO TAKIEGO POSTĘPOWANIA.

Nabywca, Przedstawiciele Nabywcy i Firma IAA przystają, aby wszelkie roszczenia lub spory pomiędzy nimi (dalej „Spory") były rozstrzygane wyłącznie w drodze wiążącego postępowania arbitrażowego, a nie postępowania sądowego, za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych inaczej w poniższej części dokumentu. Postępowanie arbitrażowe ma charakter bardziej nieformalny niż proces sądowy. Postępowanie arbitrażowe rozstrzygane jest przez neutralnego arbitra zamiast sędziego lub ławy przysięgłych, dopuszcza bardziej ograniczone ujawnienie dowodów niż w sądzie oraz podlega bardzo ograniczonej ocenie sądowej. Arbitrzy mogą przyznawać takie same odszkodowania i zadośćuczynienia, jak sąd.

Niniejsza zgoda na postępowanie arbitrażowe powinna podlegać szerokiemu zakresowi interpretacji. Obejmuje ona między innymi: (1) Spory wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z pojazdami wystawionymi na sprzedaż w dowolnym Oddziale IAA; (2) Spory wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z transakcjami, płatnościami lub opłatami dotyczącymi pojazdów wystawionych na sprzedaż w dowolnym Oddziale IAA; (3) Spory wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z Umową kupna; (4) Spory powstałe przed zawarciem Umowy kupna lub jakiejkolwiek wcześniejszej umowy; (5) Spory, które są obecnie przedmiotem rzekomego pozwu grupowego, w którym Nabywca nie należy do potwierdzonej grupy; oraz (6) Spory, które mogą powstać po zakończeniu korzystania z usług.

A. OBOWIĄZKOWE I WIĄŻĄCE PROCEDURY ARBITRAŻOWE

1. W odniesieniu do arbitrażu w ramach Umowy kupna zastosowanie mają federalna ustawa (Federal Arbitration Act) oraz federalne przepisy o postępowaniu arbitrażowym. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w hrabstwie Cook, stan Illinois, USA lub w okręgu, w którym ma swoją siedzibę Oddział IAA, którego dotyczy spór. Nabywca oraz firma IAA mogą zdecydować o przeprowadzeniu postępowania arbitrażowego wyłącznie na podstawie pisemnych oświadczeń, pod warunkiem, że arbiter nie zdecyduje o konieczności osobistego wzięcia udziału stron w przesłuchaniu. Jeśli konieczne będzie osobiste wzięcie udziału stron w przesłuchaniu, Nabywca lub firma IAA mogą uczestniczyć w przesłuchaniu telefonicznie, chyba że arbiter zdecyduje inaczej.

2. Arbiter zdecyduje o istocie Sporu zgodnie z prawem stanu Illinois, niezależnie od wyboru przepisów prawa, a ponadto uszanuje wszelkie roszczenia lub przywileje uznane przez prawo. Arbiter będzie mieć prawo do przyznania stronie jakichkolwiek ulg lub środków naprawczych, które strona owa mogłaby uzyskać w sądzie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi względem danego Sporu. Wszelkie decyzje podjęte przez Arbitra będą ostateczne i wiążące dla wszystkich stron arbitrażu, bez możliwości wniesienia odwołania. Każda ze stron, która uzyskała odszkodowanie w wyniku postępowania arbitrażowego może wystąpić o wydanie klauzuli wykonalności orzeczenia arbitrażowego i orzeczenie to może być następnie zatwierdzone przez dowolny sąd właściwy dla danej jurysdykcji.

3. Opłaty za złożenie wniosku, opłaty administracyjne oraz wynagrodzenie Arbitra będą podlegać zasadom określonym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażu (American Arbitration Association), za wyjątkiem przypadków, w których niniejsze Zasady aukcyjne stanowią inaczej. Firma IAA zapłaci taką kwotę za złożenie wniosku, opłaty administracyjne i wynagrodzenie Arbitra, jaką Arbiter uzna za konieczną, aby postępowanie arbitrażowe nie kosztowało zbyt wiele, chyba że Arbiter uzna, iż wszczęcie sporu miało na celu nękanie strony lub istota sporu jest ewidentnie błaha. Rozsądne, udokumentowane honoraria adwokackie obu stron pokrywa strona będąca ostatecznie przegraną.

B. ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM: JAKIEKOLWIEK POSTĘPOWANIE BĘDZIE PROWADZONE WYŁĄCZNIE W FORMIE INDYWIDUALNEJ, A NIE W FORMIE POWÓDZTWA REPREZENTACYJNEGO CZY ZBIOROWEGO. ŻADNA ZE STRON NIE BĘDZIE BRAĆ UDZIAŁU W POWÓDZTWIE ZBIOROWYM, SKONSOLIDOWANYM LUB REPREZENTACYJNYM, A ARBITER MOŻE PRZYZNAĆ ZADOŚĆUCZYNIENIE WYŁĄCZNIE STRONIE WYSTĘPUJĄCEJ W FORMIE INDYWIDUALNEJ I TYLKO W ZAKRESIE KONIECZNYM DO PRZYZNANIA ODSZKODOWANIA GWARANTOWANEGO POPRZEZ WSZCZĘCIE SPORU LUB ROSZCZENIA W FORMIE INDYWIDUALNEJ PRZEZ TĘ STRONĘ. O ILE STRONY NIE UZGODNIĄ INACZEJ, ARBITER NIE MOŻE KONSOLIDOWAĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO SPORU I NIE MOŻE PRZEWODNICZYĆ ŻADNEMU POSTĘPOWANIU REPREZENTACYJNEMU ANI ZBIOROWEMU. FIRMA IAA NIE WYRAŻA ZGODY NA ZBIOROWE POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWE. STRONY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH.

C. REZYGNACJA Z POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO: Nabywca ma prawo do rezygnacji z postanowienia dotyczącego arbitrażu, wysyłając pisemne zawiadomienie o swojej decyzji na adres e-mail: legalnotices@iaai.com. Zawiadomienie należy przesłać w terminie trzydziestu (30) dni od pierwszej rejestracji jako Nabywca lub, będąc już Nabywcą, po pierwszym opublikowaniu postanowienia dotyczącego arbitrażu, w terminie trzydziestu (30) dni od daty zaakceptowania niniejszych warunków.
1. Zawiadomienie o rezygnacji musi zawierać oświadczenie, że Nabywca nie wyraża zgody na postanowienie dotyczące arbitrażu oraz obejmować imię i nazwisko Nabywcy, adres, numer telefonu oraz adres e-mail użyty do rejestracji Nabywcy. W celu uznania jego ważności zawiadomienie o rezygnacji musi zostać podpisane przez Nabywcę. Rezygnacje, które wpłyną po upływie trzydziestu (30) dni, o których mowa powyżej, nie będą uznane jako wiążące.
2. Jeśli Nabywca zrezygnuje z postępowania arbitrażowego, wszelkie Spory pomiędzy Nabywcą a Firmą IAA będą rozstrzygane przez sąd stanowy lub federalny w hrabstwie Cook, stan Illinois, USA, a Nabywca zaakceptuje jurysdykcję i lokalizację owego sądu.

D. DROBNE ROSZCZENIA. Nabywca może zdecydować się na wytoczenie Sporu w sądzie ds. drobnych roszczeń (a nie w drodze arbitrażu), jeżeli jurysdykcja i miejsce są właściwe dla Firmy IAA i Nabywcy, a roszczenia Nabywcy nie uwzględniają żądania godziwego zadośćuczynienia i są rozpatrywane w formie indywidualnej (a nie zbiorowej).

E. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ: Niezależnie od powyższych postanowień, każda ze stron może wnieść powództwo do sądu o tymczasowe lub wstępne zabezpieczenie roszczeń, które następnie podlega weryfikacji Arbitra, jeżeli strona ta będzie następnie dochodzić stałego zabezpieczenia roszczeń w drodze postępowania arbitrażowego.

F. LIMIT CZASOWY ODNOŚNIE WNOSZENIA SPORÓW. Nabywca wyraża zgodę, aby niezależnie od jakiegokolwiek przepisu lub prawa stanowiącego inaczej, wszelkie roszczenia lub powództwa związane lub wynikające z Umowy kupna lub relacji Nabywcy z Firmą IAA były złożone w ciągu jednego (1) roku od daty wystąpienia takiego roszczenia lub podstawy powództwa, w przeciwnym razie ulegając przedawnieniu.

Ograniczenie odpowiedzialności

BEZ WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK POSTANOWIENIA ODMIENNE OD NINIEJSZYCH ZASAD AUKCYJNYCH, W ŻADNYM WYPADKU FIRMA IAA NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, RETORSYJNE, WYNIKOWE, POŚREDNIE LUB PRZYPADKOWE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM ROSZCZENIA ZA UTRACONE ZYSKI LUB STRACONE SZANSE BIZNESOWE, NAWET JEŚLI NABYWCA ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, OBEJMUJĄCEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWĄ, DELIKTOWĄ LUB INNĄ. WYŁĄCZNĄ REKOMPENSATĄ DLA NABYWCY ZA WSZYSTKIE ROSZCZENIA BĘDZIE UNIEWAŻNIENIE SPRZEDAŻY DANEGO POJAZDU. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY IAA ZA ROSZCZENIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, OPARTE NA UMOWIE, GWARANCJI, CZYNIE NIEDOZWOLONYM, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB W INNY SPOSÓB, ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY ZWIĄZANE Z UMOWĄ KUPNA, JEJ REALIZACJĄ LUB NARUSZENIEM, BĄDŹ TEŻ Z JAKIMKOLWIEK POJAZDEM, KORZYSTANIEM Z NIEGO LUB JEGO FUNKCJONOWANIEM, NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ NABYWCĘ ZA DANY POJAZD. NABYWCA NIE JEST UPRAWNIONY DO JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH ODSZKODOWAŃ, WŁĄCZAJĄC W TO M.IN. ZWROT KOSZTÓW NAPRAW, TRANSPORTU, INSPEKCJI LUB UTRACONYCH ZYSKÓW.

Wykluczenie cesji/beneficjentów Umowy niebędących jej stroną

Nabywca nie może cedować swoich praw ani przywilejów wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek stronę trzecią. Nie dopuszcza się beneficjentów niebędących stronami umowy w ramach konta Nabywcy ani Umowy kupna.

Rozwiązanie umowy

Nabywca może zakończyć Umowę kupna w dowolnym momencie, zaprzestając uczestnictwa w aukcjach firmy IAA i nie uzyskując dostępu do usług lub systemów objętych Umową kupna. Firma IAA może zerwać Umowę kupna w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez podawania powodu, za uprzednim powiadomieniem lub bez powiadomienia. Rozwiązanie umowy nie ma wpływu na prawa i obowiązki stron nabyte przed datą faktycznego rozwiązania umowy, ani nie wpłynie na sprzedaż pojazdów, a Umowa kupna będzie nadal obowiązywać w odniesieniu do tych praw i obowiązków, w tym wszelkich roszczeń z nimi związanych. Wszelkie postanowienia zawarte w Umowie kupna, których ze względu na ich charakter lub wpływ należy przestrzegać po rozwiązaniu umowy, pozostaną wiążące, włączając w to m.in. warunki dotyczące rozstrzygania sporów, wyłączenia odpowiedzialności, zwolnień, odszkodowań i ograniczenia odpowiedzialności.

Rozdzielność/modyfikacje postanowień Umowy

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Zasad aukcyjnych zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niemożliwą do wyegzekwowania, ta część zostanie uznana za rozdzielną i nie wpłynie na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień. Umowa kupna, definicja Oddziału, jak też inne warunki wymienione w niniejszym dokumencie, określają całość porozumienia pomiędzy Nabywcą a Firmą IAA w odniesieniu do uczestnictwa w aukcjach IAA i sprzedaży pojazdów oraz zastępują wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne komunikaty, oświadczenia lub umowy, zarówno ustne, jak i pisemne, pomiędzy Nabywcą a Firmą IAA w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy.