Polityka prywatno?ci IAA


Effective: February 2020

Your privacy is important to Insurance Auto Auctions, Inc. ("IAA," “we,” or, “us”). We developed this Privacy Policy to provide you with information on how we process your personal data when you visit our websites or our mobile applications (“apps”), including when you complete forms, and when you utilize our other offerings (e.g., newsletters, discussion lists, and announcement lists). Throughout this Privacy Policy, our websites and apps may be jointly referred to as our “Sites.” This Privacy Policy applies only to Sites on which this Privacy Policy is posted.

“Personal data” is information relating to an identified or identifiable natural person.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ IAA

Dane osobowe, które s? przetwarzane, kiedy komunikujesz si? z IAA: Kiedy komunikujesz si? z naszymi przedstawicielami poprzez e-mail, telefonicznie, internetowo, przez media spo?eczno?ciowe lub osobi?cie, mo?emy gromadzi? dane osobowe, w tym Twoje nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, oddzia?, numer katalogowy i kategori? us?ugi. Mo?emy równie? tworzy? dzienniki zdarze?, które s? przydatne w diagnozowaniu problemów zwi?zanych z wydajno?ci? serwerów i aplikacji oraz przechwytywaniem informacji dotycz?cych problemów z pomoc? lub us?ugami. Aby poprawi? jako?? obs?ugi klienta zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, mo?emy równie? rejestrowa? i weryfikowa? rozmowy z przedstawicielami obs?ugi klienta oraz analizowa? wszelkie opinie przekazywane za po?rednictwem dobrowolnych ankiet. Za Twoj? zgod? nasi przedstawiciele dzia?u obs?ugi klienta mog? w razie potrzeby zalogowa? si? na Twoje konto IAA w celu odtworzenia problemu oraz aby pomóc w usuni?ciu usterki i rozwi?za? problem. Ze wzgl?dów bezpiecze?stwa nasi przedstawiciele dzia?u obs?ugi klienta wydadz? Ci has?o do resetowania po otrzymaniu pro?by o zalogowanie si? na konto klienta. Je?li kontaktujesz si? z nami poprzez jedn? z naszych platform spo?eczno?ciowych, Twoje interakcje z nami podlegaj? niniejszej Polityce prywatno?ci, a tak?e Polityce prywatno?ci platformy mediów spo?eczno?ciowych, z których korzystasz.

 • Cele i podstawy prawne: Wykorzystujemy te informacje, aby odpowiada? na Twoje uwagi i pytania, dostarcza? obs?ug? klienta oraz monitorowa? i ulepsza? jako?? i rodzaje obs?ugi, któr? zapewniamy naszym klientom. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji dla tych celów jest uzasadniony interes IAA polegaj?cy na zapewnieniu wysokiej jako?ci wsparcia i obs?ugi klienta. Podstaw? prawn? do zalogowania si? na konto IAA, w odpowiednich przypadkach, w celu usuni?cia usterki i rozwi?zania problemu jest zgoda, któr? mo?esz wycofa? w dowolnym momencie.

Dane osobowe przetwarzane podczas rejestracji i korzystania z konta IAA: Oferujemy bezp?atne konta, konta nabywców publicznych i konta licencjonowanych nabywców biznesowych. Podczas tworzenia i u?ywania konta IAA u?ytkownik zostanie poproszony o podanie swojego adresu e-mail lub identyfikatora logowania i has?a. Ponadto zbieramy nast?puj?ce informacje podczas rejestracji konta IAA:

 • Darmowe konta. Po zarejestrowaniu darmowego konta gromadzimy Twoje imi? i nazwisko oraz adres e-mail.
 • Konta nabywców publicznych. Kiedy rejestrujesz konto nabywcy publicznego, gromadzimy Twoje imi? i nazwisko, dat? urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, numer faksu, numer telefonu komórkowego, adres IP, kserokopi? wydanego przez odpowiedni urz?d dokumentu to?samo?ci ze zdj?ciem i podpisem, numer dokumentu to?samo?ci, informacje na temat kraju lub stanu wydaj?cego dokument to?samo?ci, dat? wyga?ni?cia dokumentu to?samo?ci.
 • Konta licencjonowanych nabywców biznesowych. Kiedy rejestrujesz konto licencjonowanego nabywcy biznesowego, gromadzimy Twoje nazwisko, nazw? firmy, adres firmy z zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci, adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu, numer telefonu komórkowego, adres IP, kserokopi? wydanego przez odpowiedni urz?d dokumentu to?samo?ci ze zdj?ciem i podpisem, numer dokumentu to?samo?ci, informacje na temat kraju lub stanu wydaj?cego dokument to?samo?ci, dat? wyga?ni?cia dokumentu to?samo?ci, zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci, numer zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci, dat? wej?cia w ?ycie zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci, dat? wyga?ni?cia zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci.

  Dodatkowi licytanci. W przypadku dodania dodatkowych licytantów do konta licencjonowanego nabywcy biznesowego zbieramy równie? nazw? w?a?ciciela(i) konta, nazw? firmy, numer nabywcy oraz nazw? nowego licytanta, zwi?zek z firm? [pracownik (W2) lub agent/broker/przedstawiciel], kserokopi? wydanego przez odpowiedni urz?d dokumentu to?samo?ci ze zdj?ciem i podpisem, numer dokumentu to?samo?ci, dat? urodzenia, informacje na temat kraju lub stanu wydaj?cego dokument to?samo?ci, dat? wyga?ni?cia dokumentu to?samo?ci, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail i adres do korespondencji.

 • Cele i podstawy prawne:
  • Wszystkie konta. IAA przetwarza Twój adres e-mail lub identyfikator logowania i has?o w celu umo?liwienia Ci bezpiecznego logowania do konta IAA. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tym celu jest uzasadniony interes IAA w zakresie ochrony bezpiecze?stwa konta IAA. IAA mo?e równie? przetwarza? Twój adres e-mail, imi? i nazwisko oraz adres pocztowy do celów badania rynku lub do przesy?ania Ci informacji o Twoim koncie IAA, które mog? zawiera? istotne zmiany do niniejszej Polityki prywatno?ci. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji do tych celów jest uzasadniony interes IAA dotycz?cy przeprowadzania bada? rynkowych w celu ulepszenia naszych produktów i us?ug oraz uzasadniony interes IAA dotycz?cy dostarczania Ci informacji o twoim koncie IAA.
  • Darmowe konta. IAA przetwarza Twoje imi? i nazwisko oraz adres e-mail lub identyfikator logowania i has?o, aby umo?liwi? Ci posiadanie darmowego konta, które pozwala przegl?da? i przeszukiwa? nasz ogólnokrajowy inwentarz, dodawa? pojazdy do listy obserwowanych, uczestniczy? w aukcjach online jako go?? nieb?d?cy licytantem, zarz?dza? powiadomieniami i preferencjami dotycz?cymi poczty e-mail oraz na potrzeby realizacji wewn?trznych celów ewidencyjnych IAA. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tym celu jest uzasadniony interes IAA dotycz?cy oferowania i ?wiadczenia us?ug go?ciom, którzy s? zainteresowani przegl?dem naszego inwentarza i uczestnictwem w aukcjach IAA jako go?cie nieb?d?cy licytantami.
  • Konta nabywców publicznych. IAA przetwarza Twoje imi? i nazwisko, dat? urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, numer faksu, numer telefonu komórkowego, adres IP, kserokopi? wydanego przez odpowiedni urz?d dokumentu to?samo?ci ze zdj?ciem i podpisem, numer dokumentu to?samo?ci, informacje na temat kraju lub stanu wydaj?cego dokument to?samo?ci, dat? wyga?ni?cia dokumentu to?samo?ci w celu sprawdzenia, czy spe?niasz wymagania dotycz?ce aktualizacji do konta nabywcy publicznego, które zapewnia Ci numer nabywcy i pozwala przegl?da? i przeszukiwa? nasz ogólnokrajowy inwentarz, dodawa? pojazdy do listy obserwowanych, bra? udzia? w aukcjach online, zarz?dza? powiadomieniami e-mail i preferencjami, uzyskiwa? dost?p do aukcji publicznych, licytowa? online, na miejscu i przez pe?nomocnika w oddzia?ach IAA w niektórych stanach USA, kupowa? natychmiast za po?rednictwem funkcji Kup teraz oraz na potrzeby realizacji wewn?trznych celów ewidencyjnych IAA. Mo?emy równie? przetwarza? Twoje imi? i nazwisko, dat? urodzenia i adres w celu spe?nienia naszych obowi?zków regulacyjnych. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tych celach s? uzasadnione interesy IAA dotycz?ce oferowania i ?wiadczenia us?ug na rzecz nabywców publicznych, pozwalania nabywcom publicznym na sk?adanie ofert i dokonywanie zakupów oraz dzia?ania zgodnego z obowi?zuj?cymi wymogami prawnymi.
  • Konta licencjonowanych nabywców biznesowych. IAA przetwarza Twoje imi? i nazwisko, nazw? firmy, adres firmy z zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci, adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu, numer telefonu komórkowego, adres IP, kserokopi? wydanego przez odpowiedni urz?d dokumentu to?samo?ci ze zdj?ciem i podpisem, numer dokumentu to?samo?ci, informacje na temat kraju lub stanu wydaj?cego dokument to?samo?ci, dat? wyga?ni?cia dokumentu to?samo?ci, typ zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci, numer zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci, informacje na temat stanu wydaj?cego zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci, dat? wej?cia w ?ycie zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci, dat? wyga?ni?cia zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci oraz numer identyfikacji podatkowej (np. numer ubezpieczenia spo?ecznego lub identyfikacyjny pracodawcy) w celu sprawdzenia, czy spe?niasz wymagania dotycz?ce aktualizacji do konta licencjonowanego nabywcy biznesowego, które zapewnia Ci numer nabywcy i pozwala przegl?da? i przeszukiwa? nasz ogólnokrajowy inwentarz, dodawa? pojazdy do listy obserwowanych, bra? udzia? w aukcjach online, zarz?dza? powiadomieniami e-mail i preferencjami, uzyskiwa? dost?p do wszystkich aukcji, w których Twoja licencja zezwala Ci bra? udzia?, licytowa? online, na miejscu i przez pe?nomocnika w oddzia?ach IAA, gdy licencja pozwala licytowa?, kupowa? natychmiast za po?rednictwem funkcji Kup teraz, dodawa? licytantów do Twojego konta, a tak?e na potrzeby wewn?trznych celów ewidencyjnych IAA. Mo?emy równie? przetwarza? Twoje imi? i nazwisko, dat? urodzenia i adres w celu spe?nienia naszych obowi?zków regulacyjnych. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tych celach s? uzasadnione interesy IAA dotycz?ce oferowania i ?wiadczenia us?ug na rzecz licencjonowanych nabywców biznesowych, pozwalania licencjonowanym nabywcom biznesowym na sk?adanie ofert i dokonywanie zakupów oraz dzia?ania zgodnego z obowi?zuj?cymi wymogami prawnymi.
  • Dodatkowi licytanci na kontach licencjonowanych nabywców biznesowych. IAA przetwarza nazw? w?a?ciciela(i) konta licencjonowanego nabywcy biznesowego, nazw? firmy, numer nabywcy oraz nazw? nowego licytanta, zwi?zek z firm? [pracownik (W2) lub agent/broker/przedstawiciel], kserokopi? wydanego przez odpowiedni urz?d dokumentu to?samo?ci licytanta ze zdj?ciem i podpisem, numer dokumentu to?samo?ci, dat? urodzenia, informacje na temat kraju lub stanu wydaj?cego dokument to?samo?ci, dat? wyga?ni?cia dokumentu to?samo?ci, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail i adres do korespondencji w celu sprawdzenia, czy nowy licytant spe?nia warunki do dzia?ania jako autoryzowany licytant na koncie licencjonowanego nabywcy biznesowego, a tak?e na potrzeby wewn?trznych celów ewidencyjnych IAA. Mo?emy równie? przetwarza? imiona i nazwiska, daty urodzenia, adresy w?a?cicieli kont licencjonowanych nabywców biznesowych oraz nowego licytanta w celu spe?nienia naszych obowi?zków regulacyjnych. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tych celach s? uzasadnione interesy IAA dotycz?ce zezwalania wielu licytantom na dokonywanie zakupów na koncie licencjonowanego nabywcy biznesowego, ochrony bezpiecze?stwa kont licencjonowanych nabywców biznesowych i dzia?ania zgodnego z obowi?zuj?cymi wymogami prawnymi.

Dane osobowe przetwarzane podczas rejestracji i uczestnictwa w jednym z naszych targów, forum nabywców lub seminariów dla nabywców: Kiedy rejestrujesz si? i bierzesz udzia? w jednym z naszych targów lub targów bran?owych, forów nabywców lub seminariów nabywców, mo?emy gromadzi? Twoje imi? i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer nabywcy i tematy, o których chcia?by? otrzyma? dodatkowe informacje.

 • Cele i podstawy prawne: IAA przetwarza te informacje w celu planowania i organizacji swoich targów i targów bran?owych, forów nabywców i seminariów nabywców oraz marketingu towarów i us?ug IAA. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji dla tych celów jest uzasadniony interes IAA dotycz?cy skutecznego marketingu towarów i us?ug IAA. IAA przetwarza te informacje równie? w celu wysy?ania komunikatów marketingowych i umo?liwienia naszym wspó?pracuj?cym partnerom marketingowym (zwanym równie? upowa?nionymi przedstawicielami i licencjonowanymi brokerami) kontaktu z Tob? (za po?rednictwem poczty elektronicznej lub po??cze? telefonicznych), aby pomóc Ci w zakupie pojazdów z aukcji IAA, oraz dokonywa? niezb?dnych uzgodnie? dotycz?cych transportu i wysy?ki.
  • Ogóln? podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tym celu jest uzasadniony interes IAA dotycz?cy dostarczania naszym klientom i potencjalnym klientom materia?ów marketingowych w celu skutecznego promowania produktów i us?ug IAA oraz nawi?zywania kontaktu z potencjalnymi klientami, którzy mog? potrzebowa? pomocy w zakupie pojazdów z aukcji IAA, a tak?e dotycz?cy organizacji transportu i spedycji.
  • Je?li wyrazisz zgod? na otrzymywanie komunikatów marketingowych i zezwolisz naszym wspó?pracuj?cym partnerom marketingowym (zwanym równie? autoryzowanymi po?rednikami i licencjonowanymi brokerami) na kontaktowanie si? z Tob? (za po?rednictwem poczty elektronicznej lub po??czenia telefonicznego), podstaw? prawn? przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda, któr? mo?esz wycofa? w dowolnym momencie.

Dane osobowe przetwarzane w wypadku udost?pnienia IAA lokalizacji urz?dzenia mobilnego: Za Twoj? zgod? mo?emy uzyska? dost?p do lokalizacji Twojego urz?dzenia mobilnego w celu oferowania Ci us?ug technologicznych oraz monitorowania i ulepszania komfortu u?ytkowania i obs?ugi klienta.

 • Cele i podstawy prawne: IAA przetwarza lokalizacj? Twojego urz?dzenia mobilnego w po??czeniu z us?ugami technologii geofencing w celu: (1) identyfikacji, kiedy jeste? blisko lokalizacji aukcji IAA; (2) wysy?ania wiadomo?ci powitalnych po przybyciu na aukcj? IAA; (3) umo?liwienia Ci unikni?cia kolejek dzi?ki elektronicznej odprawie na aukcji IAA; (4) wysy?ania wiadomo?ci marketingowych dostosowanych do Twojej lokalizacji; oraz (5) okre?lenia ilu uczestników aukcji ma w??czon? aplikacj? nabywcy IAA podczas aukcji IAA. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji do tych celów jest Twoja zgoda, któr? mo?esz wycofa? w ka?dej chwili, dostosowuj?c ustawienia urz?dzenia mobilnego w aplikacji IAA.

Dane osobowe przetwarzane podczas wyszukiwania, licytowania i zakupu pojazdów:Podczas wyszukiwania, licytowania i zakupu pojazdów za po?rednictwem naszych witryn otrzymujemy informacje dotycz?ce wyszukiwania, licytacji i praktyk zakupowych (np. klasa pojazdu, rzeczywista warto?? gotówkowa (ACV), klasa pojazdu, przebieg, wiek pojazdu). Je?li wyrazisz zgod?, mo?emy uzyska? dost?p do mikrofonu na Twoim urz?dzeniu mobilnym, aby umo?liwi? Ci sterowanie g?osowe podczas wyszukiwania pojazdów. Je?li wyrazisz zgod?, mo?emy uzyska? dost?p do aparatu w Twoim urz?dzeniu mobilnym, aby pozwoli? Ci skanowa? kody kreskowe numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN) i ??da? informacji o poszczególnych pojazdach.

 • Cele i podstawy prawne:
  • Przetwarzamy histori? wyszukiwania, licytowania i zakupów w celu lepszego zrozumienia Twoich preferencji, dzi?ki czemu mo?emy identyfikowa? pojazdy, które mog? Ci? zainteresowa?, zoptymalizowa? wyniki wyszukiwania i przesy?a? Ci informacje marketingowe na podstawie preferencji pojazdu. Podstaw? prawn? przetwarzania tych danych do tych celów jest uzasadniony interes IAA zwi?zany ze zrozumieniem Twoich preferencji dotycz?cych pojazdów, dzi?ki takiemu zrozumieniu b?dziemy mogli identyfikowa? pojazdy, które prawdopodobnie b?d? dla Ciebie najbardziej interesuj?ce, a tak?e nasz uzasadniony interes dotycz?cy zmniejszenia liczby wiadomo?ci marketingowych wysy?anych do klientów poprzez dokonywanie wyboru, którzy klienci otrzymaj? konkretny komunikat marketingowy, zamiast wysy?ania wszystkich komunikatów marketingowych do wszystkich klientów.
  • Przetwarzamy komunikaty formu?owane przez mikrofon w urz?dzeniu mobilnym w celu umo?liwienia przeprowadzania wyszukiwa? pojazdów za pomoc? polece? g?osowych. Przetwarzamy zdj?cia wykonane aparatem w urz?dzeniu mobilnym w celu identyfikacji kodów kreskowych VIN i dostarczania informacji o poszczególnych pojazdach. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji do tych celów jest Twoja zgoda, któr? mo?esz wycofa? w ka?dej chwili, dostosowuj?c ustawienia urz?dzenia mobilnego w aplikacji IAA.

Dane osobowe przetwarzane przy zakupie produktu lub op?acaniu rocznej op?aty za konto: Kiedy kupujesz produkt od IAA lub uiszczasz roczn? op?at? za konto, gromadzimy Twoje imi? i nazwisko, adres e-mail lub identyfikator logowania, has?o i numer nabywcy, aby zidentyfikowa? Twoje konto. W przypadku zakupów korzystamy z funkcji koszyka na zakupy, która zabezpiecza informacje o zamówieniu za pomoc? standardowych szyfrowanych po??cze? SSL (Secure Socket Layer). SSL koduje informacje przesy?ane pomi?dzy Tob? a serwerem, czyni?c je nieczytelnymi dla ka?dego, kto próbuje przechwyci? te informacje. Korzystamy z us?ug dostawców p?atno?ci elektronicznej, aby przetwarza? dane z kart kredytowych i korzysta? z us?ugi I-Pay, co umo?liwia upowa?nionym nabywcom z uprawnieniami do wypisywania czeków firmowych dokonywa? p?atno?ci bezpo?rednio z konta bankowego w Stanach Zjednoczonych za po?rednictwem Internetu. Gdy korzystasz z karty p?atniczej w celu dokonania zakupu lub uiszczenia rocznej op?aty za konto, nasz zewn?trzny dostawca us?ug p?atniczych, BluePay Processing, przetwarza dane Twojej karty p?atniczej. Polityka prywatno?ci BluePay, która odnosi si? do praktyk ochrony prywatno?ci, znajduje w witrynie internetowej dostawcy pod adresem www.bluepay.com. Gdy upowa?nisz swój bank do przekazania Twoich informacji do IAA (w celu uzyskania uprawnie? do wypisywania czeków), mo?emy zgromadzi? pewne informacje bankowe, w tym nazw? banku, numer konta bankowego, adres banku, dat? za?o?enia rachunku bankowego, u?rednione saldo konta bankowego, histori? niewystarczaj?cych funduszy oraz informacj? czy Twoje konto jest utrzymywane w znakomity, zadowalaj?cy czy inny sposób. Je?li zdecydujesz si? na transport pojazdu za pomoc? us?ugi IAA Transport, zarejestrujemy równie? informacj? na temat adresu wysy?ki.

 • Cele i podstawy prawne:
  • Przetwarzamy Twoje imi? i nazwisko, adres e-mail lub identyfikator logowania, has?o i numer nabywcy, aby umo?liwi? Ci bezpieczne zalogowanie si? na Twoje konto IAA w celu dokonania p?atno?ci i umo?liwienia nam przetworzenia transakcji oraz powiadomienia o statusie zakupu. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji dla tych celów s?: (1) uzasadniony interes IAA w zakresie ochrony bezpiecze?stwa p?atno?ci dokonywanych na Twoje konto; (2) uzasadniony interes IAA dotycz?cy komunikowania si? z Tob? w sprawie statusu Twojego zakupu; oraz (3) fakt, ?e przetwarzanie jest niezb?dne do realizacji umowy pomi?dzy IAA a Tob?.
  • Je?li posiadasz konto licencjonowanego nabywcy biznesowego, IAA przetwarza za Twoim zezwoleniem Twoje dane bankowe, w tym nazw? banku, numer konta bankowego, adres banku, dat? za?o?enia rachunku bankowego, u?rednione saldo konta bankowego, histori? niewystarczaj?cych funduszy i inne informacje zwi?zane z uznawaniem przez IAA czeków od Ciebie, aby zweryfikowa?, czy IAA mo?e bezpiecznie realizowa? wystawiane przez Ciebie czeki. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tym celu jest zgoda u?ytkownika, któr? mo?na wycofa?, cofaj?c upowa?nienie pozwalaj?ce bankowi udost?pnia? takie informacje IAA.
  • Je?li zdecydujesz si? na transport pojazdu za pomoc? us?ugi IAA Transport, przetworzymy Twój adres wysy?ki w celu uzyskania wyceny us?ug transportowych, zaplanowania transportu i ?ledzenia wysy?ki Twojego pojazdu. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tych celach jest uzasadniony interes IAA polegaj?cy na zapewnieniu klientom wygodnych i niezawodnych us?ug transportu pojazdów.

Dane osobowe przetwarzane podczas przekazywania w darowizn?, wysy?ki lub sprzeda?y pojazdu: Kiedy przekazujesz w darowi?nie, wysy?asz lub sprzedajesz pojazd, mo?emy gromadzi? Twoje imi? i nazwisko, nazw? firmy, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, oznaczenie jako licencjonowany dealer, inne zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci, dane w?a?ciciela pojazdu, numer identyfikacji podatkowej (np. numer ubezpieczenia spo?ecznego lub numer identyfikacyjny pracodawcy), a tak?e informacje dotycz?ce pojazdu (np. numer VIN, przebieg, warto?? pojazdu i kod pocztowy pojazdu).

 • Cele i podstawy prawne: IAA przetwarza te informacje w celu umo?liwienia wysy?ki, sprzeda?y, lub przekazania pojazdu w darowi?nie. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji jest fakt, ?e jest to konieczne do wykonania umowy pomi?dzy IAA a Tob?, a tak?e uzasadniony interes IAA dotycz?cy dzia?ania zgodnego z obowi?zuj?cymi wymogami prawnymi. Kiedy przekazujesz pojazd w darowi?nie, Twoje dane osobowe mog? by? równie? przekazywane organizacji charytatywnej w celu umo?liwienia jej podzi?kowania za darowizn?. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tym celu jest uzasadniony interes organizacji charytatywnej dotycz?cy podzi?kowania darczy?com.

Dane osobowe przetwarzane, gdy ??dasz dost?pu do raportów bran?owych IAA, przesy?asz formularz, aby dowiedzie? si? wi?cej o us?udze IAA lub rejestrujesz si? w konkursach, biuletynach, klubach, zaj?ciach, listach dyskusyjnych lub listach powiadomie?: Kiedy prosisz o dost?p do raportów bran?owych IAA, przesy?asz formularz, aby dowiedzie? si? wi?cej o us?udze IAA lub rejestrujesz si? w naszych konkursach, biuletynach, klubach, zaj?ciach, listach dyskusyjnych lub listach powiadomie?, mo?emy gromadzi? Twoje imi? i nazwisko, nazw? firmy, adres e-mail, oraz informacj? na temat miasta i regionu.

 • Cele i podstawy prawne: IAA przetwarza te informacje, aby umo?liwi? Ci dost?p do raportów bran?owych IAA, wgl?d w szczegó?owe informacje o us?udze IAA lub rejestracj? w naszych konkursach, biuletynach, klubach, aktywno?ciach, listach dyskusyjnych lub listach powiadomie?. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tych celach jest uzasadniony interes IAA, który pozwala Ci uzyska? dost?p do ??danych informacji i us?ug.

Dane osobowe przetwarzane po wype?nieniu ankiety w?ród klientów: Po wype?nieniu ankiety konsumenckiej mo?emy gromadzi? Twoje imi? i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, nazw? firmy, stanowisko, dane do kontaktu w nag?ych wypadkach oraz informacje o do?wiadczeniach klientów, preferencjach i zainteresowaniach.

 • Cele i podstawy prawne: Po wype?nieniu ankiety konsumenckiej informacje, które postanowisz nam przekaza?, b?d? przetwarzane, analizowane i wykorzystywane w raportach i innych analizach dotycz?cych do?wiadcze? i preferencji konsumenckich w celu udoskonalania i promowania towarów lub us?ug IAA albo na potrzeby innych zastosowa?, które ujawniamy w momencie gromadzenia informacji. Podstaw? prawn? przetwarzania danych osobowych w tych celach jest uzasadniony interes IAA w uzyskiwaniu opinii od naszych klientów, aby pomóc nam ulepsza? i sprzedawa? nasze produkty i us?ugi z korzy?ci? dla naszych klientów i naszej firmy.

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych: Kiedy rejestrujesz konto, pobierasz aplikacj? kupuj?cego IAA, wyszukujesz pojazdy, sk?adasz oferty, nabywasz produkty, ??dasz informacji, wype?niasz ankiety konsumenckie lub udost?pniasz nam dane osobowe w innej formie, mo?emy przetwarza? Twoje dane osobowe w celach marketingowych. Mo?emy równie? zbiera? dane osobowe ze ?róde? zewn?trznych, w tym od naszych podmiotów stowarzyszonych i organizacji, takich jak Narodowe Stowarzyszenie Niezale?nych Dealerów Samochodowych [National Independent Automobile Dealers Association (NIADA)]. Za Twoj? zgod? mo?emy uzyska? dost?p do lokalizacji Twojego urz?dzenia mobilnego w celu nawi?zania komunikacji, gdy znajdujesz si? w pobli?u jednej z naszych lokalizacji aukcyjnych. Elektroniczna komunikacja marketingowa, któr? otrzymujesz z IAA, mo?e by? oparta na Twojej lokalizacji i innych wska?nikach, takich jak sposób licytowania i typowe zakupy (np. lokalizacja, typ pojazdu, przebieg).

 • Cele i podstawy prawne:
  • Przetwarzamy Twój adres e-mail, numer urz?dzenia mobilnego, lokalizacj? (miasto, region, kod pocztowy), typ nabywcy (publiczny lub niepubliczny) oraz inne dane do kontaktu i demograficzne, aby przesy?a? Ci okresowe materia?y marketingowe, w tym mi?dzy innymi karty urodzinowe i rocznicowe, sponsorowane wiadomo?ci marketingowe w mediach spo?eczno?ciowych, mobilne powiadomienia o naszych aukcjach i inne elektroniczne komunikaty marketingowe i publikacje w celu powiadamiania o produktach i us?ugach IAA, aktualizacjach produktów, ofertach specjalnych i innych kwestiach. Mo?emy równie? udost?pnia? dane osobowe naszym partnerom w mediach spo?eczno?ciowych, którzy pomagaj? nam w identyfikacji innych osób, które mog? by? zainteresowane produktami i us?ugami IAA.
   • G?ówn? podstaw? prawn? przetwarzania adresu e-mail i innych danych do kontaktu w tym celu jest uzasadniony interes IAA polegaj?cy na udost?pnianiu naszym klientom i potencjalnym klientom materia?ów marketingowych w celu skutecznego promowania produktów i us?ug IAA.
   • Je?li wyrazisz zgod? na otrzymywanie komunikacji marketingowej i publikacji od IAA, podstaw? prawn? przetwarzania adresu e-mail i innych danych do kontaktu w tym celu jest Twoja zgoda, któr? mo?esz wycofa? w dowolnym momencie poprzez klikni?cie ??cza Anuluj subskrypcj? u do?u ka?dej elektronicznej komunikacji marketingowej lub aktualizacj? preferencji w naszym Centrum profilów lub Centrum subskrypcji. Kupuj?cy b?d? równie? mieli mo?liwo?? rezygnacji z otrzymywania wymuszonych powiadomie? poprzez aplikacj? kupuj?cego IAA.
  • Przetwarzamy informacje o lokalizacji i inne informacje, takie jak sposób licytowania, typowe zakupy, zainteresowania i preferencje, aby dostarcza? naszym klientom i potencjalnym klientom elektroniczn? komunikacj? marketingow?, która mo?e by? dla nich szczególnie interesuj?ca. Podstaw? prawn? przetwarzania danych o lokalizacji jest Twoja zgoda, któr? mo?esz wycofa?, dostosowuj?c ustawienia urz?dzenia mobilnego. Podstaw? prawn? przetwarzania informacji dotycz?cych zachowa? licytacyjnych, typowych zakupów, zainteresowa? i preferencji jest uzasadniony interes w dostarczaniu naszym klientom i potencjalnym klientom elektronicznych przekazów marketingowych, które mog? ich zainteresowa?, zamiast wysy?ania ka?dej elektronicznej wiadomo?ci marketingowej do ka?dego klienta.

Dane osobowe przetwarzane podczas przesy?ania informacji lub tre?ci do witryny IAA, w tym filmy, komentarze, opinie i inne informacje: Je?li przesy?asz filmy, komentarze, opinie lub inne informacje, gromadzimy wszelkie dane osobowe zawarte w takich tre?ciach. Nale?y pami?ta?, ?e ilekro? dobrowolnie udost?pniasz dane osobowe online na forum dost?pnym dla innych osób, na przyk?ad za po?rednictwem poczty e-mail, grupy dyskusyjnej, list dyskusyjnych lub w innym miejscu, dane osobowe mog? by? gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby. Je?li publikujesz dane osobowe online i staj? si? one publicznie dost?pne, mo?esz otrzyma? w odpowiedzi niechciane wiadomo?ci od innych podmiotów. Podczas publikowania informacji w Internecie nale?y zachowa? ostro?no??.

 • Cele i podstawy prawne: IAA przetwarza Twoje filmy, komentarze, opinie i inne informacje w celu zapewnienia naszym u?ytkownikom mo?liwo?ci dzielenia si? takimi tre?ciami z innymi u?ytkownikami. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tym celu jest uzasadniony interes IAA polegaj?cy na umo?liwieniu naszym u?ytkownikom przesy?ania komentarzy, opinii i innych informacji, które pragn? udost?pni? IAA i innym u?ytkownikom witryn IAA.

Dane osobowe przetwarzane po zalogowaniu si? na konto IAA przy u?yciu mediów spo?eczno?ciowych: Je?li zdecydujesz si? zalogowa? na konto IAA przy u?yciu danych logowania do mediów spo?eczno?ciowych (np. Twoich danych logowania do Facebooka), podczas pierwszego logowania b?dziesz zapytany, czy zgadzasz si?, aby dostawca mediów spo?eczno?ciowych przekaza? niektóre informacje do IAA, takie jak imi? i nazwisko, adres e-mail, p?e?, wiek, polubienia, zainteresowania, zdj?cie profilowe, posty, komentarze i inne informacje zwi?zane z kontem spo?eczno?ciowym. Wszystkie te dane s? udost?pniane IAA przez dostawc? mediów spo?eczno?ciowych ze wzgl?du na sposób, w jaki dzia?a konfiguracja logowania w mediach spo?eczno?ciowych. Je?li nie chcesz, aby Twoje dane by?y udost?pniane IAA przez dostawc? mediów spo?eczno?ciowych, mo?esz po prostu zalogowa? si? na swoje konto IAA za pomoc? danych logowania do konta IAA, a nie danych logowania do mediów spo?eczno?ciowych.

 • Cele i podstawy prawne: IAA przetwarza te informacje, aby zapewni? alternatywn? metod? logowania si? do konta kupuj?cego IAA oraz w celu tworzenia skutecznych kampanii marketingowych i dostosowywania przekazu marketingowego pod k?tem indywidualnych preferencji. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji w tych celach jest uzasadniony interes IAA zwi?zany z zapewnieniem u?ytkownikowi alternatywnej metody logowania oraz skuteczn? promocj? produktów i us?ug w?ród naszych klientów.

Dane osobowe, które s? przetwarzane, gdy ubiegasz si? o umieszczenie w wykazie przewo?ników, eksporterów lub firm holowniczych dla pojazdów przychodz?cych: Je?li ubiegasz si? o umieszczenie w wykazie podwykonawców dla kupuj?cych potrzebuj?cych us?ug transportowych i/lub spedycyjnych lub jako firma holownicza ?wiadcz?ca us?ugi holowania pojazdów przychodz?cych, zostaniesz poproszony o wype?nienie wniosku, która to czynno?? pozwoli nam zgromadzi? Twoje imi? i nazwisko, nazw? firmy, adres URL , adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, lata do?wiadczenia w bran?y i informacje o Twoich us?ugach.

 • Cele i podstawy prawne: IAA przetwarza te informacje w celu ustalenia, czy kwalifikujesz si? do wpisania na list? podwykonawców dla kupuj?cych szukaj?cych us?ug transportowych/spedycyjnych lub jako firma holownicza ?wiadcz?ca us?ugi holowania pojazdów przychodz?cych. Podstaw? prawn? przetwarzania tych informacji dla tych celów jest uzasadniony interes IAA polegaj?cy na zapewnieniu kupuj?cym niezawodnych ?rodków transportu/wysy?ki, identyfikacji wiarygodnych dostawców us?ugi holowania pojazdów przychodz?cych oraz na dzia?aniu zgodnym z obowi?zuj?cymi wymaganiami prawnymi.

Personal data that is processed when you upload your resume and/or apply for a position at IAA: If you choose to upload a copy of your resume and/or complete an application, we may collect a variety of personal data, including your name, mailing address, email address, phone number, Social Security number, work experience, education history, references, information about your applicable degrees, licenses, and certifications, veteran status, whether you are 18 years of age or older, whether you are legally eligible to work in the country to which you are applying, whether you will require an employer to sponsor you for employment-based visa status in the U.S., whether you have a valid driver’s license, whether you or your relatives have ever worked for IAA or one of our affiliates, your pay expectations, whether you are willing to relocate if required and any other information in your application that you choose to share with us, such as personal preferences, hobbies, social preferences, etc.

 • Purposes and Legal Grounds: IAA processes this information for the purpose of permitting you to be considered and evaluated for open positions that IAA is seeking to fill. The legal ground for processing this information for this purpose is IAA’s legitimate interest in analyzing resume and application information in connection with identifying qualified candidates to fill open positions at IAA, and compliance with IAA’s legal obligations where laws or contractual obligations require the processing of personal information.

Dane osobowe przetwarzane, gdy u?ywamy plików cookie i podobnych technologii do zbierania danych dotycz?cych u?ytkowania: Serwery internetowe IAA zbieraj? dane osobowe odnosz?ce si? do u?ytkowników naszych witryn oraz urz?dze? mobilnych i programów, z których uzyskuj? dost?p do naszych witryn („dane dotycz?ce u?ytkowania”). Dane dotycz?ce u?ytkowania mog? obejmowa? adres IP, nazw? domeny, odsy?aj?c? stron? internetow?, typ przegl?darki, typ i lokalizacj? urz?dzenia mobilnego, system operacyjny urz?dzenia, ustawienia urz?dzenia oraz informacje o sposobie korzystania z urz?dzenia lub witryn (takich jak czas sesji, odwiedzane strony, klikni?cia ??czy lub reklam oraz czy u?ytkownik jest nowy, czy powracaj?cy). Aplikacje mobilne gromadz? dane identyfikatorów urz?dze?, a tak?e mog? ??da? pozwolenia na dost?p do okre?lonych funkcji (np. mikrofonu, aparatu, lokalizacji) i wy?wietla? wymuszone powiadomienia.

Dane dotycz?ce u?ytkowania gromadzone s? przy u?yciu nast?puj?cych metod: (1) pliki cookie, (2) tagi (np. sygnalizatory sieciowe lub wyra?ne gify), (3) ?ledzenie konwersji (?ledzenie klikni?? w sprzeda?y z wyników wyszukiwania lub reklam), (4) ogólne wykrywanie i wykorzystanie adresu IP lub nazwy domeny internetowej oraz (5) narz?dzi analitycznych stron trzecich, w tym Google Analytics. IAA nie ?ledzi dalszych dzia?a? online poszczególnych u?ytkowników w witrynach stron trzecich (i dlatego nie monitoruje wska?nika „Nie ?ledzi?” w przegl?darce).

Pliki cookie

Plik cookie to znak, który serwer udost?pnia Twojej przegl?darce podczas uzyskiwania dost?pu do witryny internetowej. Pliki cookie mog? przechowywa? wiele rodzajów danych. Pliki cookie mog? zapewni? dodatkow? funkcjonalno?? witryn lub pomóc nam dok?adniej analizowa? korzystanie z witryny. Informacje zebrane podczas korzystania z plików cookie mog? by? ??czone z innymi ?ród?ami danych.

Aby uzyska? wi?cej informacji na temat typów plików cookie, które zbieramy, kontrolowania ustawie? plików cookie i/lub blokowania, usuwania i zarz?dzania plikami cookie w inny sposób, odwied? nasze „Centrum ustawie? prywatno?ci" z dodatkowymi informacjami na temat ró?nych rodzajów u?ywanych plików cookie (np. niezb?dne, analityczne, funkcjonalne, reklamowe) i opcji ustawiania kontroli. Mo?esz tak?e wys?a? e-mail na adres Privacy@iaai.com. Ponadto, je?li mieszkasz w Unii Europejskiej lub w innej jurysdykcji, która wymaga od nas uzyskania zgody na u?ywanie plików cookie w naszych witrynach, b?dziesz mie? mo?liwo?? zarz?dzania preferencjami plików cookie w naszych witrynach, poza okre?lonymi plikami cookie wymaganymi do w??czenia podstawowej funkcjonalno?ci witryny, której nie mo?na wy??czy?.

 • Cele i podstawy prawne: Dane dotycz?ce u?ytkowania s? gromadzone w celu u?atwienia zarz?dzania witrynami i administrowania nimi, ulepszania zawarto?ci naszych witryn, pomiaru skuteczno?ci naszych reklam, administrowania witryn? i do celów analitycznych, zapewniania zbiorczych lub statystycznych przegl?dów wzorców ruchu sieciowego na stronie, personalizowania tre?ci i reklam wewn?trznych, dostarczania funkcji mediów spo?eczno?ciowych oraz dostosowywania i poprawy komfortu obs?ugi przez u?ytkowników i funkcjonalno?ci naszych witryn. Podstaw? prawn? przetwarzania danych w tych celach jest nasz uzasadniony interes zwi?zany z prowadzeniem analiz statystycznych i zrozumieniem, w jaki sposób u?ytkownicy wchodz? w interakcje z naszymi witrynami, dzi?ki czemu mo?emy poprawi? komfort obs?ugi przez u?ytkowników i funkcjonalno?? naszych witryn. Je?li nie chcesz, aby dane dotycz?ce u?ytkowania by?y gromadzone za pomoc? tych technologii, w wi?kszo?ci przegl?darek istnieje prosta procedura, która pozwala automatycznie odrzuca? wiele z tych technologii lub skorzysta? z mo?liwo?ci odrzucenia lub zaakceptowania ich.

OSOBY TRZECIE B?D?CE ODBIORCAMI DANYCH OSOBOWYCH

W celu realizacji celów okre?lonych w niniejszej Polityce prywatno?ci dane osobowe mo?emy udost?pnia?:

 • Naszym partnerom: Twoje dane osobowe mog? by? udost?pniane dowolnemu cz?onkowi lub podmiotowi stowarzyszonemu z naszej grupy korporacyjnej.
 • Innym podmiotom, których te dane dotycz?: Twoje dane osobowe mog? by? udost?pniane innym u?ytkownikom naszych witryn (np. podczas przesy?ania filmów, komentarzy, opinii i innych informacji).
 • Wybranym partnerom biznesowym i us?ugodawcom zewn?trznym: Twoje dane osobowe mog? by? udost?pniane naszym partnerom biznesowym, us?ugodawcom zewn?trznym, wykonawcom i podwykonawcom, w tym:
  • Dostawcom us?ug p?atno?ci elektronicznej: Korzystamy z us?ug dostawców p?atno?ci elektronicznej, aby przetwarza? dane z kart kredytowych i korzysta? z us?ugi I-Pay, co umo?liwia uprawnionym nabywcom z uprawnieniami do wypisywania czeków firmowych dokonywanie p?atno?ci bezpo?rednio z konta bankowego w Stanach Zjednoczonych za po?rednictwem Internetu.
  • Reklamodawcom, mediom spo?eczno?ciowym i partnerom analitycznym b?d?cym stron? trzeci?: Udost?pniamy równie? informacje na temat korzystania z witryn naszym partnerom spo?eczno?ciowym, reklamowym i analitycznym. Nasze zewn?trzne sieci reklamowe i serwisy mediów spo?eczno?ciowych mog? wykorzystywa? pliki cookie, znaczniki i inne technologie do regularnego zbierania informacji o Twoich dzia?aniach zwi?zanych z histori? przegl?dania ró?nych witryn podczas odwiedzania naszych witryn. Dostawcy zewn?trzni lub sieci reklamowe mog? wykorzystywa? pliki cookie, znaczniki i inne mechanizmy do wy?wietlania reklam w innych witrynach na podstawie wcze?niejszych odwiedzin naszych witryn. Mo?esz zrezygnowa? z udzia?u w ró?nych sieciach innych firm, odwiedzaj?c witryn? Network Advertising Initiative, która umo?liwia tak? rezygnacj?. Udost?pniamy równie? informacje o korzystaniu z naszych witryn naszym dostawcom zewn?trznym, którzy pomagaj? nam w ulepszaniu i optymalizacji witryn.
  • Dostawcom aplikacji, platform i innych us?ug, b?d?cym stron? trzeci?: Gromadzone dane osobowe udost?pniamy zewn?trznym dostawcom aplikacji, platform i innych us?ug, takim jak mened?erowie/programi?ci baz danych oraz programi?ci stron internetowych/firmy hostingowe, które pomagaj? nam w pewnych czynno?ciach przetwarzania, takich jak przechowywanie/tworzenie kopii zapasowych danych, usprawnianie/utrzymywanie baz danych, publikowanie tre?ci i opracowywanie/oferowanie ró?norodnych produktów/us?ug. Je?li korzystasz z naszych witryn, Twoje dane osobowe, w tym imi? i nazwisko, dane do kontaktu oraz wszelkie przechowywane informacje biograficzne/firmowe w bazie danych IAA, mog? by? przechowywane i przetwarzane przez niektórych zewn?trznych dostawców aplikacji. Korzystamy równie? z us?ug zewn?trznych dostawców w celu przesy?ania organizacyjnych wiadomo?ci e-mail.
  • Dostawcom us?ug transportowych, b?d?cym stron? trzeci?: Je?li kupuj?cy zdecyduje si? na transport pojazdu za pomoc? us?ugi IAA Transport, IAA przeka?e dane do kontaktu z nabywc?, w tym adres wysy?ki, naszym zewn?trznym dostawcom us?ug transportowych w celu uzyskania wyceny, planowania transportu i ?ledzenia przesy?ek.
  • Wspó?pracuj?cym partnerom marketingowym b?d?cym stron? trzeci?: Je?li zarejestrujesz si? i/lub we?miesz udzia? w jednym z naszych seminariów, mo?emy udost?pni? Twoje dane osobowe naszym wspó?pracuj?cym partnerom marketingowym, aby mogli oni pomóc w zakupie i zorganizowaniu us?ug transportowych i spedycyjnych.
  • Organizacjom charytatywnym b?d?cym stron? trzeci?: Kiedy przekazujesz pojazd na cele charytatywne, mo?emy udost?pni? dane osobowe organizacji charytatywnej, aby umo?liwi? jej osobiste podzi?kowanie za darowizn?.
 • Podmiotom rz?dowym i stronom trzecim w zwi?zku z obowi?zkami prawnymi, zado??uczynieniami i roszczeniami: Mo?emy ujawni? Twoje dane osobowe podmiotom rz?dowym, takim jak agencje regulacyjne, organy ochrony porz?dku publicznego i organy s?dowe, a tak?e innym osobom trzecim na podstawie któregokolwiek z poni?szych warunków: (a) je?li uzyskamy na to Twoj? wa?n? zgod?; (b) w celu zastosowania si? do wa?nego wezwania do s?du, nakazu prawnego, nakazu s?dowego, nakazu, procesu s?dowego lub innego zobowi?zania prawnego; (c) w celu egzekwowania lub stosowania któregokolwiek z naszych warunków, zasad lub innych umów; (d) w celu wymiany informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego; lub (e) w razie konieczno?ci w celu uzyskania dost?pnych ?rodków prawnych lub obrony roszcze? prawnych. Mo?emy równie? by? zobowi?zani do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem ??dania organów administracji publicznej, w tym w celu spe?nienia wymogów bezpiecze?stwa narodowego lub wymogów organów ochrony porz?dku publicznego.
 • Strony trzecie w związku z potencjalną reorganizacją: Możemy udostępnić Twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy w przypadku potencjalnej reorganizacji, fuzji, sprzedaży, joint venture, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub części aktywów lub akcji IAA, w tym m.in. w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym, pod warunkiem, że taki podmiot nie będzie mógł przetwarzać Twoich danych osobowych w sposób inny niż opisany w niniejszej Polityce prywatności bez powiadomienia i, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, bez uzyskania Twojej zgody.
 • Strony trzecie w związku z wywiadem kadrowym: Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim, które świadczą nam usługi, takim jak agencje rekrutacyjne, konsultanci, usługi pomocnicze i prawnicy. Jeśli Twoje dane osobowe są udostępniane w taki sposób, firma IAA czyni to wyłącznie na zasadzie „wiedzy koniecznej” i dołoży starań, aby informacje te były wykorzystywane wyłącznie w związku z funkcjami lub usługami, które w/w strony będą świadczyć na rzecz IAA oraz że dane osobowe będą przez nie traktowane w sposób poufny. Usługodawcy, z których usług korzysta firma IAA, mogą z czasem ulec zmianie, ale zawsze będziemy starać się zadbać, aby wszelkie strony trzecie, które przetwarzają Twoje dane osobowe, robiły to w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującym prawem.

Informacje, które zbieramy z innych źródeł

Instytucje finansowe, zakłady produkcyjne i dealerstwa mogą również przesyłać nam informacje o Tobie. Podejmujemy środki konieczne do zapewnienia, aby te strony trzecie miały zgodne z prawem lub umowne prawo do gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania Twoich informacji przed przekazaniem nam jakichkolwiek danych. Informacje te są wykorzystywane w naszym uzasadnionym interesie biznesowym.

??CZA DO INNYCH WITRYN

Jako ?ród?o informacji dla naszych go?ci, nasze witryny zawieraj? oferty od innych firm, z którymi mo?na si? po??czy? za po?rednictwem naszych witryn (s? to na przyk?ad dostawcy finansowania motoryzacyjnego, licencjonowani brokerzy, dostawcy us?ug transportowych/spedycyjnych i dostawcy us?ugi kontroli). Po klikni?ciu w takie ??cze w naszych witrynach zostaniesz przekierowany na stron? internetow? drugiej firmy, a jej polityka prywatno?ci b?dzie regulowa? korzystanie z tej witryny oraz interakcje z ni?.

Staramy si? dok?adnie wybiera? witryny internetowe, które naszym zdaniem s? przydatne i spe?niaj? nasze standardy. Jednak?e obecno?? na naszych witrynach ??czy do witryn internetowych innych ni? IAA nie oznacza, ?e ??IAA popiera lub przyjmuje jak?kolwiek odpowiedzialno?? za tre?? lub korzystanie z takich stron. IAA nie ma kontroli nad takimi witrynami internetowymi i nie ponosi odpowiedzialno?ci za polityk? prywatno?ci takich witryn internetowych.

TRANSGRANICZNE TRANSFERY DANYCH OSOBOWYCH

Nasze dane przechowujemy na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli przebywasz poza Stanami Zjednoczonymi, Twoje dane osobowe zostaną przesłane na serwery w USA. Ustawy o ochronie danych w USA mogą nie być tak wszechstronne jak przepisy obowiązujące w Twoim kraju. Na przykład dane osobowe przekazywane do USA mogą być przedmiotem zgodnych z prawem żądań dostępu ze strony władz federalnych i stanowych w USA. IAA może przekazywać Twoje dane osobowe do innych krajów, takich jak Indie i Filipiny, w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Aby zapewnić odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych, zawarliśmy ustalenia umowne (w stosownych przypadkach), które obejmują takie transfery i podejmiemy wszelkie uzasadnione środki w celu ochrony Twoich informacji za każdym razem, gdy są one przekazywane.

Wszelkie przekazywanie danych osobowych z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i/lub Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych odbywa się zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA, Tarczą Prywatności Szwajcaria-USA lub zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, które są dostępne za pośrednictwem następującego łącza.

IAA uczestniczy i przestrzega zasad Tarczy Prywatności UE-USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA (Tarcza Prywatności) określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i/lub Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych w oparciu o Tarczę Prywatności. Firma IAA poświadczyła Departamentowi Handlu Stanów Zjednoczonych, że przestrzega Zasad Tarczy Prywatności oraz Zasad Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA (zwanych łącznie „Zasadami Tarczy Prywatności”). W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między warunkami niniejszej Polityki prywatności a Zasadami Tarczy Prywatności obowiązują Zasady Tarczy Prywatności. Możesz dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności i zapoznać się z naszym certyfikatem tutaj.

Firma IAA zobowiązuje się do przestrzegania Zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do wszystkich danych osobowych otrzymywanych z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i/lub Szwajcarii w oparciu o Tarczę Prywatności. IAA podlega nadzorowi amerykańskiej Federalnej Komisji ds. Handlu, która ma jurysdykcję nad przestrzeganiem przez IAA Zasad Tarczy Prywatności. Firma IAA pozostanie odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych w sposób niezgodny z Zasadami Tarczy Prywatności przez strony trzecie, którym IAA przekazała dane osobowe, chyba że IAA udowodni, że nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za zdarzenie powodujące szkodę.

W każdej chwili możesz skontaktować się z IAA w sprawie pytań lub wątpliwości dotyczących prywatności pod adresem: Privacy@iaai.com.

PRYWATNO?? DZIECI I NIELETNICH

Nasze witryny nie s? skierowane do osób w wieku poni?ej 18 roku ?ycia. Nie gromadzimy ?wiadomie ani nie wykorzystujemy ?adnych danych osobowych od u?ytkowników poni?ej 18 roku ?ycia. ?adne informacje nie powinny by? przesy?ane do naszych witryn przez osoby poni?ej 18 roku ?ycia, ponadto osoby poni?ej 18 roku ?ycia nie mog? rejestrowa? si? do naszych konkursów, biuletynów, klubów lub aktywno?ci. Aby kupi? produkty, musisz mie? uko?czone 18 lat. Je?li dowiemy si?, ?e zgromadzili?my dane osobowe od osoby poni?ej 18 roku ?ycia, podejmiemy kroki w celu usuni?cia informacji tak szybko jak to mo?liwe.

ZACHOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które od Ciebie zbieramy, s? przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach tak d?ugo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których przetwarzane s? dane osobowe, oraz do wype?nienia prawnych zobowi?za? IAA.

OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zobowi?zujemy si? do ochrony powierzonych nam informacji. Wdro?yli?my ?rodki techniczne i organizacyjne maj?ce na celu pomoc w utrzymaniu bezpiecze?stwa i poufno?ci danych osobowych, zabezpieczeniu przed przewidywanymi zagro?eniami dotycz?cymi poufno?ci, integralno?ci i dost?pno?ci danych osobowych oraz w ochronie danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utrat?, modyfikacj? oraz nieuprawnionym dost?pem lub ujawnieniem.

Jednak w ka?dym przypadku przetwarzania danych osobowych istnieje ryzyko, ?e takie dane mog? zosta? utracone, niew?a?ciwie wykorzystane, zmodyfikowane, zhakowane, naruszone lub w inny sposób udost?pnione nieuprawnionym osobom trzecim. ?adne systemy czy us?ugi transmisji danych online nie s? ca?kowicie bezpieczne. Oprócz ?rodków technicznych i organizacyjnych, które obowi?zuj? w IAA w celu ochrony danych osobowych, nale?y zastosowa? odpowiednie ?rodki bezpiecze?stwa w celu ochrony danych osobowych. Je?li uwa?asz, ?e Twoje konto IAA lub dowolne informacje, które nam przekaza?e?, nie s? ju? bezpieczne, natychmiast powiadom nas o tym, pisz?c na adres Privacy@iaai.com.

TWOJE PRAWA W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli mieszkasz na terenie Unii Europejskiej, przysługują Ci różne prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym — w określonych okolicznościach — prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z określonych przyczyn, w tym:

 • Prawo do sprzeciwu, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów IAA lub strony trzeciej, w tym profilowania związanego z takimi uzasadnionymi interesami.
 • Prawo do sprzeciwu, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim.

Jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej i chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, możesz złożyć wniosek, pisząc do nas na następujący adres lokalny: Data Privacy Manager, Two Westbrook Corporate Center, Westchester, IL 60154, USA. Możesz także wysłać wiadomość e-mail na adres Privacy@iaai.com lub złożyć wniosek dotyczący podmiotu danych. Jeśli nie mieszkasz w Unii Europejskiej, ale uważasz, że posiadasz prawa wynikające z lokalnych przepisów, skontaktuj się z IAA pod adresem Privacy@iaai.com.

Jeśli mieszkasz poza Unią Europejską, możesz posiadać podobne prawa na mocy przepisów lokalnych. Jeśli mieszkasz w Kalifornii, patrz poniżej.

Jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, masz również prawo, w ramach Tarczy Prywatności, do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania, modyfikowania lub usuwania, jeśli są one niedokładne lub gdy były przetwarzane z naruszeniem Zasad Tarczy Prywatności, z wyjątkiem sytuacji, gdy ciężar lub koszt zapewnienia dostępu byłby nieproporcjonalny do zagrożeń dla Twojej prywatności lub gdy prawa innych osób zostałyby naruszone.

Jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, Twoje prawa wynikające z Tarczy Prywatności obejmują prawo do powiadomienia o dokonanych wyborach i oznaczają, że IAA oferuje Ci możliwość ograniczenia wykorzystania i ujawniania Twoich danych osobowych. IAA daje Ci możliwość wyboru sposobu, w jaki Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w określonych okolicznościach. Jeśli Twoje dane osobowe mają być wykorzystane w nowym celu, który jest istotnie inny niż ten, dla którego zostały one pierwotnie zgromadzone lub później autoryzowane, lub jeśli Twoje dane osobowe mają zostać ujawnione zewnętrznemu administratorowi danych, IAA zapewni Ci możliwość wyboru, czy chcesz, aby Twoje dane osobowe były w ten sposób wykorzystywane lub ujawniane. Udostępniając Twoje dane osobowe zewnętrznym administratorom danych, których firma IAA zachowała w celu świadczenia usług w jej imieniu i zgodnie z jej instrukcjami, IAA może ujawnić Twoje dane osobowe bez oferowania możliwości rezygnacji.

IAA zapewnia również określone prawa związane z Twoimi wrażliwymi danymi osobowymi. „Dane wrażliwe” w ramach Tarczy Prywatności UE-USA definiuje się jako dane osobowe określające stan zdrowia lub schorzenia, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych lub informacje określające życie seksualne danej osoby. Zgodnie z ramami Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA „dane wrażliwe” oznaczają dane osobowe określające stan zdrowia lub schorzenia, osobiste wybory seksualne, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, opinie lub działania związane z religią, ideologią lub związkami zawodowymi lub informacje dotyczące zabezpieczeń społecznych, środki lub postępowania administracyjne lub karne i sankcje, które są rozpatrywane poza toczącymi się postępowaniami. Jeśli wrażliwe dane osobowe mają zostać wykorzystane w nowym celu, innym niż ten, dla którego zostały one pierwotnie zebrane lub później autoryzowane, lub mają zostać ujawnione stronie trzeciej, firma IAA uzyska Twoją wyraźną i potwierdzającą zgodę przed takim wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności, IAA zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych osób z UE/Wielkiej Brytanii/Szwajcarii. Osoby z UE, Wielkiej Brytanii i/lub Szwajcarii z zapytaniami lub skargami dotyczącymi naszej polityki Tarczy Prywatności powinny najpierw skontaktować się z IAA pocztą elektroniczną pod adresem Privacy@iaai.com lub korespondencyjnie na adres: Data Privacy Manager, Two Westbrook Corporate Center, Westchester, IL 60154, USA.

Firma IAA zobowiązuje się ponadto kierować nierozstrzygnięte skargi dotyczące Tarczy Prywatności do JAMS, opcjonalnego dostawcy usług rozstrzygania sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Jeśli nie otrzymasz od nas na czas potwierdzenia Twojej skargi lub jeśli nie rozpatrzyliśmy Twojej skargi w sposób zadowalający, skontaktuj się lub odwiedź stronę internetową JAMS w celu uzyskania dalszych informacji lub złożenia skargi. Usługi JAMS są świadczone bezpłatnie. Ponadto, pod pewnymi warunkami, możesz odwołać się do wiążącego arbitrażu w przypadku skarg dotyczących zgodności z Tarczą Prywatności, które nie są rozwiązywalne przez żaden inny mechanizm rozstrzygania sporów dotyczących Tarczy Prywatności. Więcej informacji na temat arbitrażu w ramach Tarczy Prywatności jest dostępne tutaj.

Jeśli Twoja skarga dotyczy danych dotyczących zasobów ludzkich przekazanych do Stanów Zjednoczonych z UE i/lub Wielkiej Brytanii w kontekście stosunku pracy, a IAA nie rozwiązuje jej w sposób zadowalający, IAA zobowiązuje się do współpracy z panelem ustanowionym przez organy ochrony danych UE (Panel DPA), w stosownych przypadkach, oraz w celu przestrzegania wytycznych udzielonych przez Panel DPA, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do takich danych dotyczących zasobów ludzkich. Aby przedstawić nierozstrzygniętą skargę dotyczącą zasobów ludzkich, należy skontaktować się ze stanowym lub krajowym organem ds. ochrony danych lub pracy w odpowiedniej jurysdykcji. Skargi związane z danymi dotyczącymi zasobów ludzkich nie powinny być kierowane do JAMS.

Dane kontaktowe organów ochrony danych UE można znaleźć pod adresem https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Jeśli Twoja skarga dotycząca Tarczy Prywatności nie może zostać rozwiązana za pośrednictwem powyższych kanałów, pod pewnymi warunkami możesz skorzystać z wiążącego arbitrażu w przypadku niektórych pozostałych roszczeń, które nie zostały rozwiązane za pomocą innych mechanizmów dochodzenia roszczeń. Zobacz Załącznik 1 do Tarczy Prywatności pod adresem https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

PODMIOTY OBJĘTE NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

Nasze poniższe amerykańskie firmy przestrzegają zasad Tarczy Prywatności:

 • IAA, Inc.
 • Auto Disposal Systems Inc
 • Automotive Recovery Services, Inc.
 • Decision Dynamics LLC
 • Impact Texas LLC
 • Insurance Auto Auctions Corp.
 • Insurance Auto Auctions of Georgia LLC
 • Insurance Auto Auctions
 • Insurance Auto Auctions Tennessee LLC

.

UJAWNIANIE INFORMACJI POUFNYCH W STANIE KALIFORNIA

Niniejsze „Ujawnienia dotyczące prywatności w stanie Kalifornia” stanowią uzupełnienie Polityki prywatności i zawierają informacje wymagane zgodnie z Kalifornijską Ustawą o Ochronie Prywatności Konsumentów („CCPA”). W przypadku osób, które są mieszkańcami Kalifornii, Ustawa CCPA wymaga pewnych ujawnień dotyczących kategorii danych osobowych, które zbieramy, i sposobu ich wykorzystywania, kategorii źródeł, z których gromadzimy dane osobowe oraz stron trzecich, którym je udostępniamy.

Należy mieć na uwadze, że w przypadku mieszkańców Kalifornii termin „dane osobowe” używany w tej sekcji (określane jako dane osobowe w ramach Ustawy CCPA) oznacza informacje, które identyfikują, odnoszą się do, opisują, stanowią lub mogą stanowić uzasadnione powiązanie, bezpośrednie lub pośrednie, z konkretnym konsumentem lub gospodarstwem domowym zgodnie z definicją w Ustawie CCPA. Wszystkie inne terminy pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak to nadane im w Polityce prywatności.

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, który dostarczył dane osobowe firmie IAA, lub mieszkańcem Kalifornii, który ma uzasadnione przekonanie, że firma IAA zebrała lub przechowuje Twoje dane osobowe, możesz skorzystać ze swoich praw wynikających z Ustawy CCPA i przesłać swoje żądania w jeden z następujących sposobów: (a) w formie online za pomocą formularza; (b) telefonicznie pod bezpłatnym numerem 877-806-4827.

Masz prawo zażądać od firmy IAA, aby:

 1. (a) ujawniła, czy zgromadziliśmy Twoje dane osobowe;

 2. (b) ujawniła kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat (jeśli istnieją); kategorie źródeł, z których zbierane są dane osobowe; biznesowy lub komercyjny cel zbierania lub sprzedaży danych osobowych; oraz kategorie stron trzecich, którym firma udostępnia dane osobowe;

 3. (c) ujawniła określone fragmenty danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat (jeśli istnieją); i

 4. (d) usunęła dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat (jeśli spełniasz warunki określone w Ustawie CCPA).

UWAGA: Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych w rozumieniu zgodnym z definicją tego terminu w Ustawie CCPA i z tego powodu nie zapewniamy opcji rezygnacji ze sprzedaży Twoich danych osobowych.

Do złożenia wniosku będzie konieczne, abyśmy zweryfikowali Twoją tożsamość. Jeśli masz u nas konto, które jest chronione hasłem, możemy zweryfikować Twoją tożsamość za pomocą naszych istniejących praktyk uwierzytelniania konta użytkownika.

Jeżeli nie masz u nas konta, a Twoja prośba dotyczy „kategorii” gromadzonych danych osobowych, możemy poprosić Cię o przedstawienie dwóch pozycji danych osobowych w celu weryfikacji Twojej tożsamości. Jeżeli nie masz u nas konta, a Twoje żądanie dotyczy konkretnych danych osobowych, możemy poprosić Cię o przedstawienie co najmniej trzech pozycji Twoich danych osobowych oraz podpisanego oświadczenia pod groźbą kary krzywoprzysięstwa w celu weryfikacji Twojej tożsamości.

Pamiętaj, że po zweryfikowaniu Twojego wniosku prześlemy Ci Twoje dane osobowe z następującego adresu e-mail: Privacy@iaai.com (Każda odpowiedź na Twój wniosek, w tym wszelkie dane osobowe, może zostać wysłana jako zaszyfrowany plik).

Prosimy też pamiętać, że po złożeniu wniosku w ciągu 10 dni wyślemy potwierdzenie jego otrzymania. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie otrzymasz takiego potwierdzenia w ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku, powiadom nas o tym pod adresem Privacy@iaai.com, ponieważ mógł wystąpić błąd.

Przetworzymy Twój wniosek i odpowiemy na niego w ciągu 45 dni od daty otrzymania (w niektórych przypadkach, zgodnie z Ustawą CCPA, proces ten może zostać przedłużony o dodatkowe 45-90 dni). Prosimy pamiętać, że w odniesieniu do wniosków o informacje lub dostęp zgodnie z podpunktami (a), (b) i (c) powyżej, można złożyć tylko dwa wnioski w okresie 12 miesięcy, a dostarczone informacje muszą obejmować tylko okres 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Upoważniony pośrednik: Jako mieszkaniec stanu Kalifornia masz również prawo do wyznaczenia pośrednika do wykonywania tych praw w Twoim imieniu. Jeśli zdecydujesz się skorzystać ze swoich praw za pośrednictwem upoważnionego pośrednika, wymagamy od Ciebie zweryfikowania tożsamości pośrednika i przedstawienia nam pisemnej zgody upoważniającej pośrednika do złożenia wniosku w Twoim imieniu.

Niniejszym informujemy, że w przypadku skorzystania z któregokolwiek z praw wynikających z Ustawy CCPA nie możemy z tego powodu odmówić Ci towarów lub usług ani nałożyć na Ciebie innych cen niż te płacone przez innych konsumentów, chyba że stanowi tak Ustawa CCPA, prawo federalne lub stanowe.

Powiadomienie o zbieranych przez nas informacjach

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego stanu Kalifornia Sekcja 1798.100(b), powiadomienie takie służy poinformowaniu o kategoriach danych osobowych, które zbieramy za pośrednictwem witryny i usług oraz o celach komercyjnych, dla których informacje zostały zebrane. Prosimy pamiętać, że wszystkie kategorie danych osobowych, które gromadzimy o Tobie (jak wyszczególniono poniżej), pochodzą z następujących kategorii źródeł:

 • od Ciebie jako użytkownika w drodze korzystania z naszych usług
 • za pośrednictwem automatycznego gromadzenia od Ciebie
 • z naszych spółek stowarzyszonych
 • ze stron trzecich
.

W szczególności zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych od konsumentów z Kalifornii w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy:

KategoriaZebraneCel, powód
Identyfikatory.TAKZobacz KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ IAA powyżej.
Kategorie danych osobowych wymienione w przepisach o zapisach klienta (Kalifornijski Kodeks Postępowania Cywilnego § 1798.80(e)).TAKZobacz KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ IAA powyżej.
Cechy klasyfikacji chronione zgodnie z prawem stanu Kalifornia lub prawem federalnym.NIE
Informacje handlowe.TAKZobacz KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ IAA powyżej.
Informacje biometryczne.NIE
Internet lub inna podobna aktywność sieciowa.TAKZobacz KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ IAA powyżej.
Dane geolokalizacyjne.TAKZobacz KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ IAA powyżej.
Dane sensoryczne.TAKZobacz KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ IAA powyżej.
Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem.TAKZobacz KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ IAA powyżej.
Informacje o edukacji niepublicznej (zgodnie z Ustawą o Prawach do Edukacji Rodzinnej i Prywatności (20 USC, Sekcja 1232g, 34 CFR, Część 99)).NIE
Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych.NIE

Powiadomienie o ujawnieniach danych osobowych w celu biznesowym

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ujawniliśmy niektóre dane osobowe z następujących kategorii danych osobowych kategoriom odbiorców wymienionym w sekcji zatytułowanej ZEWNĘTRZNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH naszej Polityki prywatności, takim jak nasi usługodawcy, dla jednego lub większej liczby celów biznesowych opisanych w tej sekcji: kategorie od A do K powyżej.

Powyższe kategorie danych osobowych ujawniamy usługodawcom w celach biznesowych, takich jak:

 • Prowadzenie i obsługa Twojego konta;
 • Zapewnienie obsługi klienta;
 • Przetwarzanie transakcji;
 • Przetwarzanie wniosków i płatności;
 • Weryfikacja tożsamości użytkowników;
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom;
 • Udostępnianie programów lojalnościowych i promocyjnych;
 • Świadczenie usług marketingowych i reklamowych;
 • Świadczenie usług analitycznych; i
 • Podejmowanie badań wewnętrznych w celu rozwoju naszych usług.

Prosimy mieć na uwadze, że ujawniając dane osobowe w celach biznesowych stronie trzeciej, zawieramy umowę, która opisuje cel i wymaga, aby odbiorca zarówno zachował te dane osobowe w poufności, jak i nie wykorzystywał ich do żadnych celów poza wykonaniem umowy.

Nie ?ledzi?

IAA nie ?ledzi swoich klientów w trakcie aktywno?ci w witrynach i us?ugach internetowych stron trzecich (np. aplikacjach mobilnych) i dlatego nie reaguje na sygna?y Nie ?ledzi?. Jednak niektóre witryny i aplikacje innych firm ?ledz? Twoj? aktywno?? zwi?zan? z przegl?daniem, gdy dostarczaj? Ci tre?ci, co pozwala im dostosowa? prezentowane materia?y. Osoby trzecie mog? gromadzi? dane osobowe dotycz?ce aktywno?ci w Internecie przez pewien czas oraz w ró?nych witrynach i aplikacjach podczas korzystania z naszych witryn.

Marketing zewnętrzny

Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia, Kodeks Postępowania Cywilnego stanu Kalifornia Sekcja 1789.83 pozwala Ci zażądać (raz w roku kalendarzowym) informacji dotyczących ujawnienia Twoich danych osobowych (jeśli takie istnieją) stronom trzecim na potrzeby prowadzenia przez nie bezpośrednich działań marketingowych. W stosownych przypadkach informacje te obejmują wykaz kategorii udostępnionych danych osobowych oraz nazwy i adresy stron trzecich, którym takie dane osobowe zostały udostępnione w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Aby złożyć takie żądanie zgodnie z przepisami o przejrzystości danych (klauzula „Shine the Light”), skontaktuj się z nami pocztą elektroniczną pod adresem Privacy@iaai.com lub telefonicznie, dzwoniąc na numer 877-806-4827.

ADMINISTRATOR DANYCH

Dane osobowe gromadzone przez IAA są zarządzane przez IAA z siedziby pod adresem Two Westbrook Corporate Center, Westchester, IL 60154, USA, z którą możesz skontaktować się drogą e-mailową: Privacy@iaai.com.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNO?CI

Od czasu do czasu mo?emy aktualizowa? niniejsz? Polityk? prywatno?ci, dodaj?c nowe produkty, us?ugi i aplikacje; ulepszaj?c nasz? obecn? ofert? i technologie oraz w wypadku zmiany prawa. Nasz? zasad? jest publikowanie wszelkich zmian, które wprowadzamy w naszej Polityce prywatno?ci w witrynach. Wszelkie zmiany zaczn? obowi?zywa? po opublikowaniu zmienionej Polityki prywatno?ci w witrynach. Je?li wprowadzimy istotne zmiany w sposobie traktowania danych osobowych obj?tych zakresem niniejszej Polityki prywatno?ci, powiadomimy Ci? poczt? elektroniczn? (na adres e-mail podany na koncie) lub poprzez powiadomienie w witrynach. Dat? wej?cia w ?ycie niniejszej Polityki prywatno?ci podano na górze pierwszej strony.