Warunki użytkowania


Przedstawiony poniżej regulamin („Regulamin”) stanowi umowę pomiędzy użytkownikiem a Insurance Auto Auctions, Inc. („IAA”) w sprawie korzystania i dostępu do stron internetowych IAA (w tym strony www.iaai.com), aplikacji i programów oraz usług i treści dostępnych za pośrednictwem takich ofert (zwanych łącznie „Serwisem”). WCHODZĄC DO SERWISU, PRZEGLĄDAJĄC GO I/LUB KORZYSTAJĄC Z NIEGO, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM, ROZUMIE JEGO TREŚĆ I WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE JEGO POSTANOWIEŃ. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZEGO REGULAMINU, WÓWCZAS NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z SERWISU I POWINIEN Z NIEGO BEZZWŁOCZNIE WYJŚĆ.
IAA zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w Serwisie i niniejszym Regulaminie. Wszelkie modyfikacje Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania. Dalsze korzystanie z Serwisu po opublikowaniu zmienionej wersji Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanego Regulaminu. Prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszego Regulaminu pod kątem ewentualnych zmian.
UWAGA: w stosunku do użytkownika będącego Zarejestrowanym Nabywcą IAA zastosowanie ma dodatkowy regulamin. Więcej na ten temat, patrz: Umowa z nabywcą i zasady aukcji. Ponadto określone obszary lub części tego Serwisu mogą zawierać dodatkowe lub odmienne warunki dotyczące korzystania z tych obszarów lub części, bądź też dodatkowe lub odmienne prawa lub obowiązki Użytkownika lub IAA. W przypadku niezgodności pomiędzy takimi warunkami a niniejszym Regulaminem, moc nadrzędną mają wspomniany wyżej regulamin Nabywcy i warunki szczegółowe.

Prawo własności do treści, prawa autorskie oraz znaki towarowe

Wszelkie treści zawarte w Serwisie, w tym między innymi wszelkie zdjęcia, obrazy, filmy, tekst, dane i kompilacje danych, elementy graficzne, dzieła autorskie, oprogramowanie, wzory, loga i ikony przycisków (łącznie „Treści Serwisu”); wszelkie poprawki lub modyfikacje takich Treści Serwisu; wszelkie dzieła wtórne oparte na powyższych treściach, a także zbiór, układ lub złożenie wszelkich Treści Serwisu, stanowią własność IAA, jej spółek powiązanych, partnerów handlowych i/lub licencjodawców oraz są chronione amerykańskim i międzynarodowym prawem autorskim i innymi przepisami o prawie własności intelektualnej.
Znak „IAA”, logo IAA i inne znaki wyświetlane w Serwisie są zastrzeżonymi znakami usługowymi lub znakami towarowymi IAA lub innych osób trzecich. Znaki IAA nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem czy usługą, który nie jest produktem czy usługą IAA, ani w żaden sposób, który może wprowadzać zamieszanie wśród klientów lub dyskredytować albo umniejszać znaczenie IAA. Wszystkie znaki towarowe i znaki usługowe inne niż znaki będące własnością IAA, które pojawiają się w tym Serwisie, są własnością ich właścicieli, którzy są lub nie są powiązani lub połączeni z firmą IAA bądź też są lub nie są przez nią finansowani.
O ile nie wynika to jednoznacznie z niniejszego Regulaminu, żadnego z jego postanowień nie można uznać za postanowienie przyznające Użytkownikowi licencję lub prawo do jakiegokolwiek prawa autorskiego, znaku handlowego, tajemnicy handlowej, nazwy handlowej, nazwy spółki ani innego zastrzeżonego prawa IAA czy innej osoby lub podmiotu.

Rejestracja

Aby uzyskać dostęp do niektórych usług i funkcji, Użytkownik uzyska możliwość zarejestrowania się w Serwisie („Konto” Użytkownika). W ramach procesu rejestracji Użytkownik otrzyma identyfikator logowania, hasło oraz, jeśli ma to zastosowanie, numer Nabywcy. Użytkownik zobowiązuje się do tego, że informacje podawane przez niego w trakcie procesu rejestracji będą dokładne i kompletne oraz że nie dokona rejestracji ani nie podejmie próby wejścia do Serwisu pod nazwiskiem lub nazwą innej osoby bądź podmiotu. Jeśli IAA ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że informacje podane przez Użytkownika w ramach rejestracji są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, IAA ma prawo zawiesić lub rozwiązać Konto oraz odmówić zgody na jakiekolwiek korzystanie z Serwisu bądź innych produktów czy funkcji (lub dowolnej ich części) teraz i w przyszłości. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy swojego identyfikatora logowania, hasła i numeru Nabywcy oraz wszelkich form aktywności na swoim Koncie, oraz zobowiązuje się zwolnić IAA z odpowiedzialności za wszelkie koszty poniesione w związku z nimi. W razie odkrycia lub podejrzenia nieuprawnionego użycia identyfikatora logowania, hasła lub numeru Nabywcy albo innego naruszenia zabezpieczeń Konta, Użytkownik zobowiązuje się natychmiast powiadomić o tym internetowy dział obsługi klienta pod adresem cservice@iaa.com. IAA nie ponosi odpowiedzialności za żadną stratę ani szkodę powstałą w wyniku niezabezpieczenia lub niezachowania przez Użytkownika w tajemnicy jego identyfikatora logowania, hasła lub numeru Nabywcy.

Dozwolony zakres korzystania i ograniczenia

Serwis obejmuje różnego rodzaju Treści Serwisu, jak również odsyłacze do stron internetowych i treści osób trzecich. Użytkownik może pobierać, przeglądać, kopiować i drukować informacje, materiały i wszelkie inne elementy tego Serwisu (i) wyłącznie na użytek własny, w celach informacyjnych; (ii) pod warunkiem że żadne zawarte w nim materiały ani informacje dotyczące praw autorskich lub noty prawne nie zostaną zmodyfikowane ani zmienione, oraz (iii) o ile nie przechowuje on żadnej istotnej części Treści Serwisu, nie rozprowadza jej kopii ani nie tworzy jej wtórnych wersji w żadnej formie (w tym za pomocą środków elektronicznych) bez uprzedniej pisemnej zgody IAA. Użytkownik zobowiązuje się w żaden sposób nie modyfikować, nie przenosić, nie uzupełniać, nie kasować, nie manipulować ani w żaden inny sposób nie ingerować w Treści Serwisu, jak również nie dekompilować, nie odtwarzać kodu źródłowego, nie demontować ani nie wykorzystywać w sposób bezprawny Serwisu czy Treści Serwisu bądź ich części, ani też w żaden sposób nie pomagać żadnej osobie czy podmiotowi w takich działaniach.
Użytkownik zobowiązuje się nie ingerować w korzystanie Serwisu lub dostęp do niego przez innych użytkowników oraz nie podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do systemu komputerowego IAA lub innego użytkownika Serwisu, w tym nie korzystać ani nie próbować korzystać z hasła lub danych konta innej osoby. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie podawać IAA żadnych fałszywych informacji ani nie podejmować żadnych innych działań związanych z korzystaniem z Serwisu, które stanowią naruszenie traktatu, przepisów ustawowych lub wykonawczych, oraz przestrzegać w pełni wszystkich obowiązujących traktatów, przepisów ustawowych i wykonawczych podczas korzystania z Serwisu.
Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z żadnego robota, pająka ani innego urządzenia automatycznego, procesu ręcznego, aplikacji czy narzędzia do wyszukiwania lub ekstrakcji danych w celu uzyskania dostępu, monitorowania, kopiowania, wyszukiwania, ekstrahowania, screen scrapingu lub korzystania z Serwisu bądź dowolnej jego części (w tym informacji dotyczących pojazdów oferowanych na aukcji lub wyników aukcji). Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych innych działań, które nakładają na Serwis nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie.
O ile nie wynika to jednoznacznie z niniejszego Regulaminu, Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać, pobierać, przesyłać, odtwarzać, kopiować, powielać, drukować, prezentować, wykonywać, ponownie publikować, sprzedawać, licencjonować, zamieszczać, transmitować, rozpowszechniać, ponownie dostarczać za pomocą technologii ramkowania (ang. framing technology), w inny sposób rozprowadzać lub wykorzystywać w celach komercyjnych Serwis lub Treści Serwisu bądź dowolną ich część bez uprzedniej pisemnej zgody IAA lub jej licencjodawców.

Nieuprawnione korzystanie z Serwisu

Użytkownik zobowiązuje się nie wchodzić ani nie próbować wchodzić do chronionych hasłem części Serwisu bez ważnego identyfikatora logowania lub hasła. IAA zastrzega sobie prawo do prowadzenia postępowań wyjaśniających i podejmowania kroków prawnych w odniesieniu do każdego przypadku nielegalnego i/lub nieuprawnionego korzystania z Serwisu, w tym każdego przypadku wykorzystania lub próby wykorzystania hasła lub danych konta innej osoby. Decyzji o zaniechaniu przez nas wszczęcia postępowania prawnego z tytułu naruszenia niniejszego Regulaminu nie należy interpretować jako zrzeczenia się praw wynikających z któregoś z postanowień niniejszego Regulaminu ani innych praw przysługujących IAA.
Ponadto IAA zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Serwisu lub dowolnej treści czy funkcji udostępnianej za pośrednictwem Serwisu każdemu, kto narusza niniejszy Regulamin lub inne obowiązujące warunki korzystania z Serwisu bądź jego części, oraz każdemu, kto naszym zdaniem ingeruje w możliwość korzystania z tego Serwisu przez inne osoby lub narusza prawa innych osób.

Odsyłacze do stron i usług osób trzecich

Serwis może zawierać odsyłacze do stron internetowych, treści i usług osób trzecich. IAA nie ponosi odpowiedzialności za treści odsyłaczy ani za żadne produkty, usługi czy inne materiały związane ze stroną internetową bądź serwisem do których kieruje dany odsyłacz, ani też za żadne odsyłacze zawarte na stronie internetowej bądź w serwisie, do których kieruje dany odsyłacz. IAA nie ma wpływu na oferty osób trzecich i nie odpowiada za treści, produkty ani usługi dostępne za pośrednictwem takich ofert. Obecności w Serwisie odsyłaczy do takich ofert nie należy interpretować jako poręczenia za jakiekolwiek treści, produkty czy usługi pojawiające się w takich ofertach ani jako podstawę dla domniemania jakichkolwiek powiązań między IAA a operatorami takich ofert. Korzystanie ze stron, treści i serwisów osób trzecich może być jednoznaczne z przyjęciem przez Użytkownika obowiązujących dla nich regulaminów i zasad ochrony prywatności. UŻYTKOWNIK ZWALNIA NINIEJSZYM IAA i jej spółki powiązane z odpowiedzialności za wszelkie poniesione szkody i zobowiązuje się nie wnosić wobec nich żadnych roszczeń wynikających z korzystania ze stron internetowych, treści lub serwisów albo z zakupu lub skorzystania z produktu czy usługi dostarczonych przez osobę trzecią.

Prywatność

Warunki Polityki prywatności IAA, Privacy Policy , stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. Określone obszary lub części tego Serwisu mogą zawierać dodatkowe lub odmienne warunki dotyczące korzystania z danych osobowych zebranych w ramach takich obszarów lub części.

Treści Użytkownika

Niektóre funkcje i obszary Serwisu pozwalają na przekazywanie określonych informacji lub treści do Serwisu, w tym życiorysu, filmów, komentarzy, opinii zwrotnych i innych informacji, danych lub materiałów (łącznie „Treści Użytkownika”). Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za Treści Użytkownika, które przesyła za pośrednictwem Serwisu, i to Użytkownik, a nie IAA ponosi pełną odpowiedzialność za każdy aspekt Treści Użytkownika, w tym za ich legalność, wiarygodność, stosowność, oryginalność i prawa autorskie. O ile IAA nie ustali wyraźnie inaczej lub o ile nie wynika to jednoznacznie z obowiązującej polityki prywatności IAA, wszelkie takie Treści Użytkownika PRZEKAZUJE SIĘ NA ZASADACH JAWNYCH bez zobowiązania z naszej strony do zachowania takich informacji w tajemnicy. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa, tytuły własności i udziały do wszelkich Treści Użytkownika przekazywanych za pośrednictwem Serwisu. Niemniej jednak, o ile IAA nie ustali wyraźnie inaczej, Użytkownik potwierdza, że przesyłając do IAA wszelkie Treści Użytkownika do Serwisu lub za jego pośrednictwem, udziela IAA niewyłącznego, wieczystego, nieodwołalnego, ogólnoświatowego, nieograniczonego, podlegającego sublicencjonowaniu, darmowego zezwolenia i prawa do odtwarzania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia, wykorzystywania do tworzenia dzieł wtórnych, rozprowadzania, wykonywania, prezentowania i/lub korzystania w inny sposób ze wszelkich takich Treści Użytkownika według własnego uznania, w tym do włączania takich Treści Użytkownika do innych dzieł w dowolnej formie, za pomocą dowolnych nośników lub technologii znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości – oraz oświadcza, że zrzeka się wszelkich „autorskich praw osobistych" do przekazanych Treści Użytkownika. UŻYTKOWNIK ZWALNIA NINIEJSZYM IAA ze wszelkiej odpowiedzialności prawnej w związku z wykorzystaniem, modyfikacją, sprzedażą lub ujawnieniem jakichkolwiek Treści Użytkownika.
Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać ani nie przekazywać do Serwisu lub za jego pośrednictwem żadnych Treści Użytkownika, które: (i) naruszają lub w inny sposób łamią prawa autorskie, patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, nazwę towarową czy inne prawo własności; (ii) mają charakter oszczerczy, zniesławiający, napastliwy, wyrażają nienawiść lub bezprawną groźbę; (iii) mają charakter pornograficzny, obsceniczny lub przedstawiają wykorzystywanie nieletnich; (iv) stanowią postać lub zawierają w sobie wirusa, robaka, konia trojańskiego albo inną funkcję zanieczyszczającą lub destrukcyjną bądź (v) w inny sposób naruszają obowiązujący traktat, prawo, zasadę lub regulamin.
IAA niekoniecznie zgadza się z komentarzami, opiniami czy stwierdzeniami osób trzecich zamieszczanymi w Serwisie lub przekazywanymi za jego pośrednictwem ani też niekoniecznie za nie ręczy, zachęca do nich, popiera je, sankcjonuje czy weryfikuje. Wszelkie informacje lub materiały umieszczane w Serwisie przez osoby trzecie stanowią wyraz poglądów i leżą w zakresie odpowiedzialności osób, które je zamieszczają, niekoniecznie stanowiąc wyraz poglądów IAA. IAA zastrzega sobie prawo do tego, by według własnego uznania filtrować, cenzurować, edytować lub regulować Treści Użytkownika oraz inne informacje zamieszczane w Serwisie przez osoby trzecie.

Zwolnienie z gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK JAWNIE WYRAŻA ZGODĘ, ŻE KORZYSTANIE PRZEZ NIEGO Z SERWISU, TREŚCI SERWISU LUB WSZELKICH INFORMACJI, STRON INTERNETOWYCH, USŁUG I/LUB MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W SERWISIE, DOSTĘPNYCH ZA JEGO POŚREDNICTWEM LUB W NIM OPISANYCH ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA I ŻE WSZELKI TEGO RODZAJU DOSTĘP I TREŚCI ZAPEWNIA SIĘ WEDŁUG STANU NA DANĄ CHWILĘ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO IAA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ I/LUB ZAPEWNIEŃ I NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU TAKICH OŚWIADCZEŃ I/LUB ZAPEWNIEŃ, CZY TO BEZPOŚREDNICH CZY DOROZUMIANYCH, ODNOŚNIE DOSTĘPNOŚCI, DZIAŁANIA I UŻYTKOWANIA SERWISU, TREŚCI SERWISU LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, STRON INTERNETOWYCH CZY MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH W SERWISIE LUB ZA JEGO POŚREDNICTWEM, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU CZY ZGODNOŚCI Z PRAWEM, JAK RÓWNIEŻ GWARANCJI DOMNIEMANYCH WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU SPRZEDAŻY LUB CZYNNOŚCI. NIE OGRANICZAJĄC OGÓLNEGO ZAKRESU POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, IAA NIE OŚWIADCZA ANI NIE ZAPEWNIA ŻE, (I) INFORMACJE DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE LUB AKTUALNE; NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BŁĘDY CZY POMINIĘCIA W SERWISIE ANI ZA ŻADNE NEGATYWNE KONSEKWENCJE OPARCIA SIĘ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA JAKIMKOLWIEK ASPEKCIE SERWISU BĄDŹ TREŚCIACH SERWISU), (II) WYNIKI UZYSKANE DZIĘKI SKORZYSTANIU Z TEGO SERWISU LUB JEGO TREŚCI BĘDĄ DOKŁADNE LUB WIARYGODNE, (III) JAKOŚĆ JAKIEGOKOLWIEK POJAZDU LUB TREŚCI UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM TEGO SERWISU SPEŁNI OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA (IV) ANI ŻE JAKIEKOLWIEK BŁĘDY W TREŚCI SERWISU ZOSTANĄ POPRAWIONE. PONADTO IAA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ODNOŚNIE TERMINOWOŚCI, USUNIĘCIA, NIEWŁAŚCIWEGO DOSTARCZANIA LUB AWARII TEGO SERWISU, INTERNETU, SPRZĘTU CZY OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, ANI ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WYSYŁANIA I ODBIORU DANYCH ELEKTRONICZNYCH PRZEZ DOSTAWCĘ USŁUG INTERNETOWYCH. CO WIĘCEJ, MIMO IŻ DOKŁADAMY WSZELKICH UZASADNIONYCH STARAŃ, BY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH SYSTEMÓW, IAA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ, ŻE SERWIS BĘDZIE DZIAŁAŁ BEZPIECZNIE I BEZ ZAKŁÓCEŃ ORAZ ŻE BĘDZIE WOLNY OD JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW, WIRUSÓW CZY INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.
W ŻADNYM WYPADKU FIRMA IAA ANI JEJ JEDNOSTKI POWIĄZANE, ICH DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY, AGENCI CZY PRZEDSTAWICIELE (ŁĄCZNIE „PODMIOTY IAA”) NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ OSOBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU KORZYSTANIA, DOSTĘPU, SUGEROWANIA SIĘ, NIEMOŻNOŚCI SKORZYSTANIA LUB NIEPRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z SERWISU, TREŚCI SERWISU CZY JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, STRON INTERNETOWYCH, USŁUG CZY MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH W SERWISIE (W TYM MIĘDZY INNYMI BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, SPECJALNYCH, KARNYCH, PRZYPADKOWYCH CZY NASTĘPCZYCH SZKÓD CZY TEŻ SZKÓD Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, WARTOŚCI FIRMY LUB PRZYCHODÓW, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UTRATY DANYCH), NAWET JEŚLI POWIADOMIONO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO CZY W INNY SPOSÓB.
W USTAWODAWSTWIE NIEKTÓRYCH STANÓW ZABRANIA SIĘ OGRANICZANIA GWARANCJI DOMNIEMANYCH LUB WYKLUCZANIA ALBO OGRANICZANIA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW SZKÓD; W TAKIM PRZYPADKU NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE WYMIENIONE WYŻEJ ZASTRZEŻENIA PRAWNE MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

Zwolnienie z odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZWOLNIENIA PODMIOTÓW IAA ORAZ PRZEJĘCIA NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY, ZOBOWIĄZANIA, DZIAŁANIA, PRZYCZYNY DZIAŁAŃ, PROCESY SĄDOWE, ROSZCZENIA, ŻĄDANIA, STRATY, KOSZTY I WYDATKI (W TYM MIĘDZY INNYMI UZASADNIONE KOSZTY PEŁNOMOCNICTWA, HONORARIA I KOSZTY SĄDOWE) PONIESIONE PRZEZ KTÓRYKOLWIEK Z PODMIOTÓW IAA, A WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z (I) KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB OPIERANIEM SIĘ PRZEZ NIEGO NA SERWISIE, TREŚCIACH SERWISU LUB INFORMACJACH, STRONACH INTERNETOWYCH, USŁUGACH BĄDŹ MATERIAŁACH ZAWARTYCH LUB PRZEDSTAWIONYCH W SERWISIE ALBO DOSTĘPNYCH ZA JEGO POŚREDNICTWEM, (II) NARUSZENIEM NINIEJSZEGO REGULAMINU PRZEZ UŻYTKOWNIKA; (III) DZIAŁANIAMI ZWIĄZANYMI Z KONTEM UŻYTKOWNIKA; (IV) TREŚCIAMI UŻYTKOWNIKA PRZEKAZANYMI PRZEZ NIEGO DO IAA I/LUB (V) NARUSZENIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRAW OSOBY TRZECIEJ. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO PODJĘCIE NA KOSZT UŻYTKOWNIKA ŚRODKÓW OBRONY LUB KONTROLI W SPRAWACH OBJĘTYCH ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA.

Modyfikacja lub przerwanie działania Serwisu przez Spółkę

W dowolnym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny, IAA może zmodyfikować albo przerwać działanie Serwisu bądź dowolnych jego treści lub funkcji. IAA żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za konsekwencje decyzji o modyfikacji albo przerwaniu działania Serwisu bądź dowolnych jego treści lub funkcji.

Odmowa dostępu

IAA może z dowolnego powodu, w dowolnym czasie, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia zabronić Użytkownikowi korzystania lub wchodzenia do Serwisu albo dowolnych treści lub funkcji dostępnych w tym Serwisie albo Treściach Serwisu.

Właściwe prawo oraz rozstrzyganie sporów w drodze arbitrażu

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają przepisom prawnym stanu Illinois z wyłączeniem jakichkolwiek zasad kolizyjnych. Zgadają się Państwo, że wszelkie działania wynikające z Warunków użytkowania lub z użytkowania przez Państwa Usługi winny być zgłaszane do rozpatrzenia jedynie w drodze wiążącego postępowania arbitrażowego, a nie sądowego. Obie strony zgadzają się ponosić wspólnie i w równym stopniu wszelkie koszty przeprowadzenia postępowania arbitrażowego, w tym opłatę należną Arbitrowi. W odniesieniu do arbitrażu w ramach niniejszej Umowy obowiązują przepisy federalnej ustawy o postępowaniu arbitrażowym (Federal Arbitration Act) i federalne przepisy o postępowaniu arbitrażowym. Strony zgadzają się, że strona będzie dochodzić wszelkich roszczeń indywidualnie, a nie jako powód lub członek grupy w ewentualnym postępowaniu z powództwa grupowego lub reprezentacyjnego. Żadna ze stron nie będzie uprawniona do przystąpienia do roszczenia ani do konsolidacji roszczeń w ramach arbitrażu. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w okręgu Cook w stanie Illinois. Poza wyjątkami wyraźnie określonymi w niniejszym dokumencie postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone zgodnie z mającymi zastosowanie zasadami i procedurami określonymi przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażu (American Arbitration Association). Jeden arbiter („Arbiter”) zostanie ustanowiony zgodnie z Zasadami arbitrażu. Wszelkie decyzje podjęte przez Arbitra będą ostateczne i wiążące wszystkie strony arbitrażu i nie będzie od nich żadnego odwołania. Każda ze stron, która uzyskały odszkodowanie w wyniku postępowania arbitrażowego może wystąpić o wydanie klauzuli wykonalności orzeczenia arbitrażowego i orzeczenie to może być następnie zatwierdzone przez dowolny sąd mający jurysdykcję.

Postanowienia różne

O ile nie podano inaczej, materiały i treści zawarte w tym Serwisie są przedstawione wyłącznie w celu promowania funkcji, produktów i usług na terenie Stanów Zjednoczonych. Informacje publikowany w tym Serwisie mogą zawierać odniesienia do produktów, programów i usług, które nie są oferowane lub dostępne w kraju lub regionie Użytkownika. Nie udzielamy żadnych gwarancji, że informacje, produkty, programy czy usługi, do których odniesienia znajdują się w Serwisie, są legalne, dostępne czy właściwe w kraju lub regionie Użytkownika.
Użytkownik nie może dokonywać cesji, ani w żaden inny sposób przenosić niniejszego Regulaminu ani praw i obowiązków z niego wynikających na inne osoby. Braku reakcji ze strony IAA na naruszenie dowolnego postanowienia niniejszego Regulaminu nie należy interpretować jako zrzeczenia się prawa do egzekwowania jakiegokolwiek postanowienia, chyba że IAA wyrazi na piśmie zgodę na tego rodzaju odstąpienie od praw.
Jeżeli którakolwiek z części niniejszego Regulaminu zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną, część ta zostanie uznana za rozdzielną i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Niniejszy Regulamin oraz inne warunki zawarte w obrębie Serwisu określają całość porozumienia między Użytkownikiem a IAA w odniesieniu do korzystania z Serwisu oraz zastępują wszelkie uprzednie lub równoczesne komunikaty, oświadczenia czy umowy w tym względzie, zarówno ustne, jak i pisemne, pomiędzy Użytkownikiem a IAA. Dla pełnej jasności: żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie reguluje, nie ogranicza ani nie znosi żadnej z Zasad Aukcji ani żadnego z warunków mających zastosowanie do Zarejestrowanych Nabywców IAA.
Wszelkie określone w niniejszym Regulaminie powiadomienia lub potwierdzenia wysyła się, korzystając z podanych przez Użytkownika danych teleadresowych. Użytkownik w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie od nas komunikatów drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail i akceptuje, że takie komunikaty elektroniczne spełniają prawny wymóg dostarczania informacji na piśmie.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Regulaminu, Serwisu lub IAA, prosimy o kontakt na adres: cservice@iaai.com.

Powiadomienie i procedura wnoszenia roszczeń dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej

IAA szanuje prawa własności intelektualnej innych osób. Jeżeli Użytkownik uważa, że jakiekolwiek treści dostępne za pośrednictwem tego Serwisu mogą naruszać jego prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, należy przekazać IAA następujące pisemne informacje:

  • podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela praw własności intelektualnej;
  • opis prawa własności intelektualnej, które zdaniem Użytkownika zostało naruszone;
  • wskazanie, gdzie w Serwisie znajduje się materiał, który zdaniem Użytkownika stanowi naruszenia prawa własności intelektualnej;
  • adres, numer telefonu i adres e-mail Użytkownika;
  • oświadczenie Użytkownika potwierdzające, że działając w dobrej wierze, uważa że kwestionowane wykorzystanie treści odbywa się bez zezwolenie właściciela prawa własności intelektualnej czy jego agenta lub niezgodnie z prawem;
  • oświadczenie Użytkownika złożone pod rygorem kary za krzywoprzysięstwo, że informacje zawarte w powiadomieniu Użytkownika są dokładne oraz że Użytkownik jest właścicielem prawa własności intelektualnej lub działa z upoważnienia takiego właściciela.

Agent IAA ds. roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej w Serwisie jest dostępny pod następującym adresem:

Agent ds. własności intelektualnej

Insurance Auto Auctions, Inc.
Two Westbrook Corporate Center,
10th Floor,
Westchester, IL 60154.
Telefon: 877-937-4243 or 630-686-4097.
Faks: 630-382-5628.
E-mail: cservice@iaai.com

Prosimy pamiętać, że procedura ta służy wyłącznie do powiadamiania IAA o naruszeniu praw własności intelektualnej Użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że IAA kieruje się zasadą, które przewiduje rozwiązywanie w odpowiednich okolicznościach umów z użytkownikami, którzy dopuszczą się kilkukrotnego naruszenia Regulaminu.

Zmienione w dn. 27.04.2016 r.